Opinnot Avoimessa yliopistossa

Voit opiskella Avoimessa yliopistossa varhaiskasvatukseen suuntautuneet kasvatustieteen perusopinnot 25 op. Opintokokonaisuus toteutetaan lähiopetuksena ja opinnot kestävät noin kolme lukukautta.

Kasvatustieteen perusopinnot lukuvuosi 2016-2017

Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Didaktiikka (KK), 2-5 op

Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla

 • on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista.
 • on perustiedot kehityksestä biologisesti, psykologisesti ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina.
 • on perustiedot aivojen, vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta.
 • osaa käyttää aktivoivia työtapoja suuressa ryhmässä.
 • osaa soveltaa teknologiaa yhteisöllisessä tiedonluomisessa.
 • osaa toimia rakentavammin vuorovaikutustilanteissa.
 • osaa reflektoida omaa toimintaansa psykologisen tiedon avulla.

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet, luennot ja tentti, 5 op

Lapsuuden muuttuminen, 5 op

Opiskelija saa tietoa

 • lapsuuden historiasta ja erilaisista lapsuuskäsityksistä
 • kasvatuskulttuurin muuttumisesta
 • erilaisista lapsuuksista
 • lasten omasta kulttuurista ja median vaikutuksista lapsuuteen

Opiskelija oppii

 • suhtautumaan entistä analyyttisemmin lapsuuden ja lapsuuskäsitysten aika- ja kulttuurisidonnaisuuteen
 • hahmottamaan lasten oman kulttuurin merkitystä osana lapsuuden rakentumista

Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on saanut valmiuksia kasvatustieteen historiallisen rakentumisen, tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun.
- osaa eritellä arkiajattelua ja tieteellistä ajattelua ja ymmärtää tieteellisen tiedon rakentumisen.
- ymmärtää erilaisia kasvatuspäämääriä ja niiden taustalla vaikuttavia kasvatustieteellisiä painotuksia sekä ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä.
- ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja.
- on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja pedagogiseen ajatteluun, erityisesti oman käyttöteorian alustavaan tiedostamiseen

Didaktiikka (varhaispedagogiikka), 3 op

Opiskelija

 • ymmärtää mitä on varhaiskasvatus ja hän hahmottaa varhaiskasvatuksen ja yhteiskunnan välisen yhteyden.
 • tutustuu oppimista ja opettamista koskeviin teorioihin ja niiden merkitykseen varhaiskasvatuksessa.
 • ymmärtää varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman erityisluonteen ja sen erilaiset mahdollisuudet ja vaatimukset.

Kasvatustieteen perusopinnot lukuvuosi 2015-2016

Didaktiikka (KK), 2-7 op

 • Opiskelija ymmärtää opetuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohdat.
 • Opiskelija hahmottaa opetus–opiskelu–oppimisprosessin keskeiset elementit ja niiden väliset suhteet.
 • Opiskelija ymmärtää opettajan ammatillisuuden peruselementit ja työyhteisötaidot ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen.
 • Opiskelijalla on valmiuksia tulkita opetussuunnitelmaa.
 • Opiskelija saa valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta ja opiskelua.
 • Opiskelija osaa analysoida ja käsitteellistää todellisen opetus–opiskelu–oppimisprosessin tavoitteisuutta ja vuorovaikutusta.
 • Opiskelija reflektoi omaa opettajuuttaan.

Lapsuuden muuttuminen, 4-5 op

Opiskelija saa tietoa

 • lapsuuden historiasta ja erilaisista lapsuuskäsityksistä
 • kasvatuskulttuurin muuttumisesta
 • erilaisista lapsuuksista
 • lasten omasta kulttuurista ja median vaikutuksista lapsuuteen

Opiskelija oppii

 • suhtautumaan entistä analyyttisemmin lapsuuden ja lapsuuskäsitysten aika- ja kulttuurisidonnaisuuteen
 • hahmottamaan lasten oman kulttuurin merkitystä osana lapsuuden rakentumista

Johdatus kasvatuspsykologiaan, 5 op

Opiskelija ymmärtää oppimisen, kasvun ja kehityksen perusteet koulukontekstiin sovellettuna mukaan lukien esi- ja alkuopetus.

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet, luennot ja tentti, 3-5 op

 • Opiskelija osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta.
 • Opiskelija tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja kasvatusfilosofian peruskäsitteistöä.
 • Opiskelija kehittää valmiuksia arvioida kasvatusinstituutioihin kohdistuvia ristiriitaisia vaateita, kohdata yhteiskunnan muutosvaatimuksia ja toimia aktiivisesti järjestelmän kehittämiseksi.

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet, ryhmät, 1-5 op

Tavoite:

 • Opiskelija osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta.
 • Opiskelija tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia teklijöitä ja kasvatusfilosofian peruskäsitteistöä.
 • Opiskelija kehittää valmiuksia arvioida kasvatusinstituutioihin kohdistuvaia ristiriitaisia vaateita, kohdata yhteiskunnan muutosvaatimuksia ja toimia aktiivisesti järjestelmän kehittämiseksi.

Sisältö:

 • Käsitellään suomalaisen kasvatus- ja sivistyshistorian pääpiirteet ja koulutuspolitiikan viimeaikaiset keskeiset muutokset.
 • Tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvatusinstituutioiden toimintaan, muutokseen ja jatkuvuuteen.
 • Käsitellään kasvatusfilosofian perusteita.

 

Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet, 3 op

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kasvatustieteellisen tutkimusprosessin rakennetta, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja. Lisäksi opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen, kasvatustieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita sekä tieteellisen tutkimisen perusteet ja kasvatustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä. Opintojaksolla tarkastellaan kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita sekä tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuottamiseen liittyviä periaatteita.

Lapsen biologinen, sosiaalinen ja psykologinen kehitys, 3-5 op

Opintojaksolla käsitellään keskeisiä lapsen kehitykseen liittyviä kysymyksiä perehtymällä keskeisiin kehitysteorioihin (mm. kypsymisteoria, psykoanalyyttinen teoria, kognitiivinen kehitysteoria, oppimisteoriat) ja 0-7 vuotiaan lapsen kehitykseen (motorinen kehitys, kognitiivinen kehitys ja sosioemotionaalinen kehitys).

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, 3-4 op

Opiskelija

 • ymmärtää mitä on varhaiskasvatus ja hän hahmottaa varhaiskasvatuksen ja yhteiskunnan välisen yhteyden.
 • tutustuu oppimista ja opettamista koskeviin teorioihin ja niiden merkitykseen varhaiskasvatuksessa.
 • ymmärtää varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman erityisluonteen ja sen erilaiset mahdollisuudet ja vaatimukset.
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Marja Tiainen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista