Opinnot Avoimessa yliopistossa

Perusopinnot 25 op opiskellaan useimmiten yhden lukuvuoden aikana, mutta halutessaan voi kulkea omaa yksilöllistä opintopolkua ja eri opintomuotoja yhdistellen. Voit valita vaihtoehtoisista suoritustavoista; verkko-  tai lähiopinnot, verkkotentti tai essee. Perusopinnot on mahdollista opiskella myös kokonaan etäopintoina. Suoritustapavalinta tehdään ilmoittautumisen jälkeen perusopintokokonaisuuden Moodlessa. Valittua suoritustapaa saa tarvittaessa vaihtaa.

Aineopinnot 35 op voi aloittaa, kun on suorittanut perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 eikä perusopintojen suorittamisesta ole kulunut 10 vuotta. Valnnaisiin sisältöopintoihin voi ilmoittautua, vaikka perusopintoja ei ole suoritettu. Suurimmalla osalla jaksoista voit myös valita vaihtoehtoisista kurssin suoritustavoista: osallistua luennoille Helsingin keskustassa, suorittaa verkossa, kirjallisena tehtävänä tai tenttinä.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot, 25 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot, 25 op

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen teoreettiset perusteet ja keskeiset kysymyksiin.

Peruttu

P 1. Johdatus kasvatustieteisiin, 5 op

Opintojakson myötä opiskelija on perehtynyt kasvatustieteisiin tieteenalana, harjoitellut tiedonkäsittelyä sekä tutustunut kasvatustieteelliseen kirjoittamiseen.

Peruttu

P 2. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op

Opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen, näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson P 1. Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka P1 jakso on suorittamatta/kesken.

Peruttu

P 3. Oppimisen ja opetuksen perusteet, 5 op

Opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset ja niiden merkitykseen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson P 1. Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka P1 jakso on suorittamatta/kesken.

Peruttu

P 4. Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijaa tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen sekä asiantuntijuuden yhteiskunnalliset haasteet, historialliset perusmuodot ja teoreettiset pääsuuntaukset.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson P 1. Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka P1 jakso on suorittamatta/kesken.

Peruttu

P 5. Kohti tutkivaa työtapaa, 5 op

Opiskelija on tutustunut ja oppinut tieteellisesti suhtautumaan kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön, kasvatustieteelliseen tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöön.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson P 1. Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka P1 jakso on suorittamatta/kesken.

Peruttu

Perusopinnot aloitettu ennen 1.8.2016 (ks. siirtymäsäännökset)

P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa, 5 op

Jos olet aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 1.8.2016, sinun tulee suorittaa perusopintoihin jakso P6 Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa 5 op. Katso siirtymäsäännökset.

Opiskelija oppii tarkastelemaan kasvatusta osana elämänkulkua ja ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen elämänkulun rakentajana. Opintojaksolla opiskelija perehtyy siihen, kuinka kasvatus on läsnä elämän eri vaiheissa (mm. kotikasvatuksen, koulutuksen, vapaa-ajalla ja työssä tapahtuvan oppimisen kautta) ja millaisia merkityksiä kasvatus ja kehitys saavat riippuen siitä tarkastellaanko niitä lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden vai vanhuuden perspektiiveistä.

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Peruttu

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot, 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot, sivuaine, 35 op

Aineopintojen myötä opiskelija on laajentanut kasvatustieteellistä asiantuntijuuttaan perehtymällä kasvatustieteiden keskeisiin teoriasisältöihin, metodeihin ja tutkimustietoon. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa ja arvioida kasvatustieteellistä tietoa erilaisissa kasvatusta ja koulutusta koskevissa kysymyksissä, kokemusta kasvatustieteellisestä tutkimustyöstä ja valmiuksia alan kehityksen seuraamiseen.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään e-lomakkeella. Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 kriteerit:

1. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op on suoritettu seuraavasti:

- kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonaisuus (25 op) suoritettuna vähintään arvosanalla 3 tai
- kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuus (15 ov) suoritettuna hyvin tiedoin

2. Perusopintokokonaisuuden suorituspäivä ei saa olla yli 10 vuotta vanha ensimmäistä aineopintoihin kuuluvaa opintojaksoa aloitettaessa. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) vanhenemissääntöjen mukaan opinnot vanhenevat sen lukuvuoden lopussa, jolloin niiden suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.

Jos perusopinnot on suoritettu muussa kuin HY yliopistossa tai korkeakoulussa:

Jos olet suorittanut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden muussa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa, hyväksytään perusopinnot sellaisenaan edeltäviksi opinnoiksi aineopintoihin, jos täyttää edellä mainitut kriteerit 1 ja 2.

Kaikkien aineopintojen opiskelijaksi ilmoittautuvien, tulee liittää e-lomakkeeseen mukaan skannattu todistus tai opintosuoritusote perusopinnoista. Heti e-lomakkeen ja liitteiden lähettämisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintojaksoille.

Helsingin yliopiston kasvatustiede (varhaiskasvatus)/(luokanopettaja) perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 suorittaneet voivat jatkaa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoihin täydentämällä perusopintojaan. Ks. Varhaiskasvatuksen/luokanopettajan täydennysohjeet.

Poikkeuksellisesti A 2.2. Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja (5 op) ja A 2.5. Kehittävä työntutkimus (5 op) aineopintojaksoille voi ilmoittautua, vaikka perusopintojaksot ovat suorittamatta, koska näissä opintojaksoissa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintojen suorittaminen on suositeltavaa, mutta ei pakollista. Jos suoritat vain näitä opintojaksoja, niin e-lomaketta ei täytetä.

Jos olet aikoinaan suorittanut aineopintojen alkukuulustelun tai jo täyttänyt e-lomakkeen, sinun ei tarvitse täyttää lomaketta vaan voit suoraan ilmoittautua opintojaksoille.

Orientaatio, 0 op

A1. Yhteiset sisältöopinnot

A 1.1. Kasvatussosiologia, 5 op

Opiskelija tuntee kasvatuksen ja koulutuksen sosiologisen tutkimuksen keskeisimmät teemat sekä sosiologisen näkökulman merkitykseen koulutuksen käytännöissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset sekä osaa jäsentää koulutuksen yhteiskunnallisia funktioita ja prosesseja.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op aineopintokokonaisuutta.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään e-lomakkeella. Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 kriteerit:

1. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op on suoritettu seuraavasti:

- kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonaisuus (25 op) suoritettuna vähintään arvosanalla 3

2. Perusopintokokonaisuuden suorituspäivä ei saa olla yli 10 vuotta vanha ensimmäistä aineopintoihin kuuluvaa opintojaksoa aloitettaessa. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) vanhenemissääntöjen mukaan opinnot vanhenevat sen lukuvuoden lopussa, jolloin niiden suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.

Jos perusopinnot on suoritettu muussa kuin HY yliopistossa tai korkeakoulussa:

Jos olet suorittanut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden muussa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa, hyväksytään perusopinnot sellaisenaan edeltäviksi opinnoiksi aineopintoihin, jos täyttää edellä mainitut kriteerit 1 ja 2.

Kaikkien aineopintojen opiskelijaksi ilmoittautuvien, tulee liittää e-lomakkeeseen mukaan skannattu todistus tai opintosuoritusote perusopinnoista. Heti e-lomakkeen ja liitteiden lähettämisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintojaksoille. Hyväksymisestä ei lähetetä viestiä.

Helsingin yliopiston kasvatustiede (varhaiskasvatus)/(luokanopettaja) perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 suorittaneet voivat jatkaa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoihin täydentämällä perusopintojaan. Ks. Varhaiskasvatuksen/luokanopettajan täydennysohjeet.

Jos olet aikoinaan suorittanut aineopintojen alkukuulustelun tai jo täyttänyt e-lomakkeen, sinun ei tarvitse täyttää lomaketta vaan voit suoraan ilmoittautua opintojaksoille.

A 1.2. Oppimisen tutkimuksen klassikot, 5 op

Opiskelija tuntee klassisten oppimisen tutkijoiden tieteellisten töiden pääkohtia.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään e-lomakkeella. Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 kriteerit:

1. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op on suoritettu seuraavasti:

- kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonaisuus (25 op) suoritettuna vähintään arvosanalla 3 tai
- kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuus (15 ov) suoritettuna hyvin tiedoin

2. Perusopintokokonaisuuden suorituspäivä ei saa olla yli 10 vuotta vanha ensimmäistä aineopintoihin kuuluvaa opintojaksoa aloitettaessa. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) vanhenemissääntöjen mukaan opinnot vanhenevat sen lukuvuoden lopussa, jolloin niiden suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.

Jos perusopinnot on suoritettu muussa kuin HY yliopistossa tai korkeakoulussa:

Jos olet suorittanut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden muussa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa, hyväksytään perusopinnot sellaisenaan edeltäviksi opinnoiksi aineopintoihin, jos täyttää edellä mainitut kriteerit 1 ja 2.

Kaikkien aineopintojen opiskelijaksi ilmoittautuvien, tulee liittää e-lomakkeeseen mukaan skannattu todistus tai opintosuoritusote perusopinnoista. Heti e-lomakkeen ja liitteiden lähettämisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintojaksoille.

Helsingin yliopiston kasvatustiede (varhaiskasvatus)/(luokanopettaja) perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 suorittaneet voivat jatkaa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoihin täydentämällä perusopintojaan. Ks. Varhaiskasvatuksen/luokanopettajan täydennysohjeet.

Poikkeuksellisesti A 2.2. Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja (5 op) ja A 2.5. Kehittävä työntutkimus (5 op) aineopintojaksoille voi ilmoittautua, vaikka perusopintojaksot ovat suorittamatta, koska näissä opintojaksoissa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintojen suorittaminen on suositeltavaa, mutta ei pakollista. Jos suoritat vain näitä opintojaksoja, niin e-lomaketta ei täytetä.

Jos olet aikoinaan suorittanut aineopintojen alkukuulustelun tai jo täyttänyt e-lomakkeen, sinun ei tarvitse täyttää lomaketta vaan voit suoraan ilmoittautua opintojaksoille.

A 1.3. Osaamisen kehittäminen työelämässä, 5 op

Opiskelija tuntee osaamisen kehittämistä työelämässä taidon, asiantuntijuuden ja dynaamisen kyvykkyyden käsitteiden kautta.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op aineopintokokonaisuutta.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään e-lomakkeella. Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 kriteerit:

1. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op on suoritettu seuraavasti:

- kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonaisuus (25 op) suoritettuna vähintään arvosanalla 3

2. Perusopintokokonaisuuden suorituspäivä ei saa olla yli 10 vuotta vanha ensimmäistä aineopintoihin kuuluvaa opintojaksoa aloitettaessa. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) vanhenemissääntöjen mukaan opinnot vanhenevat sen lukuvuoden lopussa, jolloin niiden suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.

Jos perusopinnot on suoritettu muussa kuin HY yliopistossa tai korkeakoulussa:

Jos olet suorittanut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden muussa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa, hyväksytään perusopinnot sellaisenaan edeltäviksi opinnoiksi aineopintoihin, jos täyttää edellä mainitut kriteerit 1 ja 2.

Kaikkien aineopintojen opiskelijaksi ilmoittautuvien, tulee liittää e-lomakkeeseen mukaan skannattu todistus tai opintosuoritusote perusopinnoista. Heti e-lomakkeen ja liitteiden lähettämisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintojaksoille. Hyväksymisestä ei lähetetä viestiä.

Helsingin yliopiston kasvatustiede (varhaiskasvatus)/(luokanopettaja) perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 suorittaneet voivat jatkaa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoihin täydentämällä perusopintojaan. Ks. Varhaiskasvatuksen/luokanopettajan täydennysohjeet.

Jos olet aikoinaan suorittanut aineopintojen alkukuulustelun tai jo täyttänyt e-lomakkeen, sinun ei tarvitse täyttää lomaketta vaan voit suoraan ilmoittautua opintojaksoille.

A2. Valinnaiset sisältöopinnot (valitaan kaksi)

A 2.2. Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja, 5 op

Opiskelija tuntee koulutuspolitiikan ja talouden toimijoita ja keskeistä käsitteistöä sekä on tutustunut erilaisiin näkökulmiin ja menetelmiin koulutuksen, politiikan ja talouden välisten suhteiden analysoinnissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää koulutusta ja sen järjestämistä taloudellisena toimintana osana yhteiskuntapolitiikkaa.

Suositellaan kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintoja sekä opintojaksoa A 1.1. Kasvatussosiologia, mutta eivät ole pakollisia edeltäviä opintoja.

A 2.3. Oppimis- ja motivaatiopsykologia, 5 op

Opiskelija tuntee oppimista ja motivaatiota käsitteleviä kasvatuspsykologisia käsitteitä, teorioita ja alan keskeistä tutkimusta.

Suositellaan kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintoja sekä opintojaksoa A 1.2. Oppimisen tutkimuksen klassikot, mutta eivät ole pakollisia edeltäviä opintoja.

A 2.5. Kehittävä työntutkimus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kehittävän työntutkimuksen teoreettisiin perusteisiin, tyypillisiin tutkimusasetelmiin, metodologiaan ja sovellutuksiin.

Poikkeuksellisesti A 2.5 Kehittävä työntutkimus (5 op) opintojaksolle voi ilmoittautua, vaikka kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot ovat suorittamatta, koska perusopintojen suorittaminen on suositeltavaa, mutta ei pakollista. Jos suoritat vain ko. opintojaksoa, niin e-lomaketta ei täytetä. Lisäksi suositellaan edeltäväksi opinnoksi opintojaksoa A 1.3. Osaamisen kehittäminen työelämässä.

A3. Tutkimusmenetelmäopinnot

A 3.2. Kvalitatiivinen tutkimusote I, 6 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee laadullisia lähestymistapoja ja osaa soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään e-lomakkeella. Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 kriteerit:

1. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op on suoritettu seuraavasti:

- kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonaisuus (25 op) suoritettuna vähintään arvosanalla 3 tai
- kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuus (15 ov) suoritettuna hyvin tiedoin

2. Perusopintokokonaisuuden suorituspäivä ei saa olla yli 10 vuotta vanha ensimmäistä aineopintoihin kuuluvaa opintojaksoa aloitettaessa. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) vanhenemissääntöjen mukaan opinnot vanhenevat sen lukuvuoden lopussa, jolloin niiden suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.

Jos perusopinnot on suoritettu muussa kuin HY yliopistossa tai korkeakoulussa:

Jos olet suorittanut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden muussa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa, hyväksytään perusopinnot sellaisenaan edeltäviksi opinnoiksi aineopintoihin, jos täyttää edellä mainitut kriteerit 1 ja 2.

Kaikkien aineopintojen opiskelijaksi ilmoittautuvien, tulee liittää e-lomakkeeseen mukaan skannattu todistus tai opintosuoritusote perusopinnoista. Heti e-lomakkeen ja liitteiden lähettämisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintojaksoille.

Helsingin yliopiston kasvatustiede (varhaiskasvatus)/(luokanopettaja) perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 suorittaneet voivat jatkaa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoihin täydentämällä perusopintojaan. Ks. Varhaiskasvatuksen/luokanopettajan täydennysohjeet.

Poikkeuksellisesti A 2.2. Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja (5 op) ja A 2.5. Kehittävä työntutkimus (5 op) aineopintojaksoille voi ilmoittautua, vaikka perusopintojaksot ovat suorittamatta, koska näissä opintojaksoissa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintojen suorittaminen on suositeltavaa, mutta ei pakollista. Jos suoritat vain näitä opintojaksoja, niin e-lomaketta ei täytetä.

Jos olet aikoinaan suorittanut aineopintojen alkukuulustelun tai jo täyttänyt e-lomakkeen, sinun ei tarvitse täyttää lomaketta vaan voit suoraan ilmoittautua opintojaksoille.

A 5. Sivuaineopiskelijoiden seminaarityö ja sen tekemistä tukeva seminaari, 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää kasvatustieteellisiä tutkimusprosesseja, niihin liittyviä menetelmiä sekä alan kirjallisuutta.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään e-lomakkeella. Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 kriteerit:

1. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op on suoritettu seuraavasti:

- kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonaisuus (25 op) suoritettuna vähintään arvosanalla 3 tai
- kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuus (15 ov) suoritettuna hyvin tiedoin

2. Perusopintokokonaisuuden suorituspäivä ei saa olla yli 10 vuotta vanha ensimmäistä aineopintoihin kuuluvaa opintojaksoa aloitettaessa. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) vanhenemissääntöjen mukaan opinnot vanhenevat sen lukuvuoden lopussa, jolloin niiden suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.

Jos perusopinnot on suoritettu muussa kuin HY yliopistossa tai korkeakoulussa:

Jos olet suorittanut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden muussa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa, hyväksytään perusopinnot sellaisenaan edeltäviksi opinnoiksi aineopintoihin, jos täyttää edellä mainitut kriteerit 1 ja 2.

Kaikkien aineopintojen opiskelijaksi ilmoittautuvien, tulee liittää e-lomakkeeseen mukaan skannattu todistus tai opintosuoritusote perusopinnoista. Heti e-lomakkeen ja liitteiden lähettämisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintojaksoille.

Helsingin yliopiston kasvatustiede (varhaiskasvatus)/(luokanopettaja) perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 suorittaneet voivat jatkaa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoihin täydentämällä perusopintojaan. Ks. Varhaiskasvatuksen/luokanopettajan täydennysohjeet.

Poikkeuksellisesti A 2.2. Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja (5 op) ja A 2.5. Kehittävä työntutkimus (5 op) aineopintojaksoille voi ilmoittautua, vaikka perusopintojaksot ovat suorittamatta, koska näissä opintojaksoissa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintojen suorittaminen on suositeltavaa, mutta ei pakollista. Jos suoritat vain näitä opintojaksoja, niin e-lomaketta ei täytetä.

Jos olet aikoinaan suorittanut aineopintojen alkukuulustelun tai jo täyttänyt e-lomakkeen, sinun ei tarvitse täyttää lomaketta vaan voit suoraan ilmoittautua opintojaksoille.

Lisäksi suositellaan, että aineopintojen A 3. tutkimusmenetelmäopinnot sekä A 1. Yhteiset sisältöopinnot on suoritettu (15 op) ennen seminaariin osallistumista.

Valinnaisia opintoja

Studia Paedagogica, 5 op

Kesytä keskeytyneet kasvatustieteiden opinnot

Lue lisää

Aineopintoihin ilman alkukuulustelua

Lue lisää
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Jaana Lampikoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Matti Laitinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Taina Lehtinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Pirkko Raudaskoski, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Tiina Renko, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Erja Rusanen, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä