Kasvatustieteet on yleissivistävä ja monitieteellinen oppiaine, jossa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen koko kirjoa lapsuudesta vanhuuteen yhteiskunnallisista, kulttuurisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista.

 

Kasvatustieteiden opinnoissa saat tietoa

  • eri-ikäisten ihmisten kehityksestä, oppimisesta ja ohjaamisesta
  • kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä vuorovaikutusprosesseista
  • oppimisen ilmiöistä ja prosesseista erilaisissa organisaatioissa ja oppimisympäristöissä
  • yhteisöjen kehitys- ja muutosprosesseista tai henkilöstön kehittämisestä.

Opinnot soveltuvat mm. kasvatus-, opetus-, koulutus-, ohjaus ja vastaavissa tehtävissä työskenteleville sekä henkilöstöhallinnon ammattilaisille ja esimiehille. Opintoja voi hyödyntää myös hakiessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin sekä opettajan pedagogisiin opintoihin.
Lisätietoa kasvatustieteiden opinnoista kiinnostuneille ja opinnot jo aloittaneille (siirtymäsäännökset)

Tutustu kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opintotarjontaan uusien, syksystä 2016 voimaan tulevien tutkintovaatimusten mukaan.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tarjonnassa on sekä perus- että aineopinnot. Opiskelun voi aloittaa joustavasti itselleen sopivana ajankohtana. Perusopinnot 25 op opiskellaan useimmiten yhden lukuvuoden aikana, mutta halutessaan voi kulkea omaa yksilöllistä opintopolkua ja eri opintomuotoja yhdistellen. Tuutorin esitys perusopintojen opiskelusta

Aineopinnot 35 op voi aloittaa, kun on suorittanut perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 eikä perusopintojen suorittamisesta ole kulunut 10 vuotta. Aineopinnot opiskellaan pääsääntöisesti lähiopintoina Helsingissä. Aineopintojen orientaatiotilaisuuden materiaali

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot, 25 op

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija tutustuu yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen teoreettisiin perusteisiin ja keskeisiin kysymyksiin.

P 1. Johdatus kasvatustieteisiin, 3 op

Opiskelija tutustuu yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen keskeisiin kysymyksiin, tehtäväalueisiin ja pyrkimyksiin.

Peruttu

P 2. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, 4 op

Opiskelija tutustuu kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskuntatieteellisiin, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen, peruskäsitteisiin sekä tällä monitieteisellä alueella tehtävän tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin.

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Peruttu

P 3. Opetuksen ja oppimisen perusteet, 4 op

Opiskelija tutustuu opetuksen ja oppimisen perusteisiin ja niiden merkitykseen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Peruttu
Peruttu

P 4. Oppiminen työssä, organisaatioissa ja verkostoissa, 4 op

Opiskelija tutustuu työn organisoinnin historiallisiin perusmuotoihin ja erilaisiin lähestymistapoihin, joilla oppimista työssä, organisaatioissa ja verkostoissa voidaan tutkia ja kehittää.

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Peruttu

P 5. / G 6. Kohti tutkivaa työtapaa, 5 op

Peruttu

P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa, 5 op

Jos olet aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 1.8.2016, sinun tulee suorittaa perusopintoihin jakso P6 Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa 5 op. Katso siirtymäsäännökset.

Opiskelija oppii tarkastelemaan kasvatusta osana elämänkulkua ja ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen elämänkulun rakentajana. Opintojaksolla opiskelija perehtyy siihen, kuinka kasvatus on läsnä elämän eri vaiheissa (mm. kotikasvatuksen, koulutuksen, vapaa-ajalla ja työssä tapahtuvan oppimisen kautta) ja millaisia merkityksiä kasvatus ja kehitys saavat riippuen siitä tarkastellaanko niitä lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden vai vanhuuden perspektiiveistä.

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Peruttu

Aineopinnot:

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot, sivuaine, 35 op

A 1. Yhteiset sisältöopinnot

A 1.1. Kasvatusfilosofia, 4 op

Opiskelija perehtyy erilaisiin tapoihin käsitteellistää filosofisesti kasvatuksen keskeisiä ilmiöitä.

Perusopinnot 25 op.

A 1.2. Kasvatussosiologia, 4 op

Opiskelija perehtyy kasvatuksen ja koulutuksen sosiologisen tutkimuksen keskeisimpiin teemoihin sekä sosiologisen näkökulman merkitykseen koulutuksen käytännöissä.

Perusopinnot 25 op.

A 1.3. Oppimisen teoreettiset perusteet, 4 op

Opiskelija perehtyy tärkeimpiin oppimisen psykologisiin, antropologisiin ja organisaatiososiologisiin teoriasuuntauksiin. Hän tutustuu eri suuntausten alkuperään, peruskäsitteisiin sekä soveltamistapoihin opetuksen suunnittelussa.

Perusopinnot 25 op.

A 1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä, 4 op

Opiskelija perehtyy työn, kompetenssin ja kehittämisen käsitteisiin, erityisesti työn historiallisiin muutoksiin ja kehkeytymässä oleviin uusiin muotoihin.

Perusopinnot 25 op.

A 2. Valinnaiset sisältöopinnot

A 2.1. Koulutuksen hallinto, talous ja suunnittelu, 4 op

Opiskelija perehtyy koulutuksen hallinnon, talouden ja suunnittelun toimijoihin ja keskeiseen käsitteistöön sekä tutustuu erilaisiin näkökulmiin ja menetelmiin koulutuksen, hallinnon ja talouden välisten suhteiden analysoinnissa sekä kansallisella että paikallisella tasolla.

Suositus: A 1.2. Kasvatussosiologia -opintojakso suoritettu.

A 2.4. Opetuksen teoria ja käytäntö, 4 op

Opiskelija saa kokemuksia käytännön opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä harjaantuu tarkastelemaan opetuskäytäntöjä suhteessa pedagogisiin teorioihin.

Perusopinnot 25 op.

Suositus: A 1.3. Oppimisen teoreettiset perusteet –opintojakso suoritettu.

A 2.7. Yksilön ja yhteisön asiantuntijuus, 4 op

Opiskelija perehtyy asiantuntijuutta koskevien teorioiden kehitykseen ja viimeaikaisiin asiantuntijuutta koskeviin tutkimuksiin.

Edeltävät opinnot

Aineopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään e-lomakkeella. Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 kriteerit:

1. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op on suoritettu seuraavasti:

- kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonaisuus (25 op) suoritettuna vähintään arvosanalla 3 tai
- kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuus (15 ov) suoritettuna hyvin tiedoin

2. Perusopintokokonaisuuden suorituspäivä ei saa olla yli 10 vuotta vanha ensimmäistä aineopintoihin kuuluvaa opintojaksoa aloitettaessa. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) vanhenemissääntöjen mukaan opinnot vanhenevat sen lukuvuoden lopussa, jolloin niiden suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.

Opintosuoritusta ei viedä opintorekisteriin, ellei perusopintoja ole suoritettu.

Helsingin yliopiston kasvatustiede (varhaiskasvatus)/(luokanopettaja) perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 suorittaneet voivat jatkaa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoihin täydentämällä perusopintojaan. Ks. Varhaiskasvatuksen/luokanopettajan täydennysohjeet.

Jos perusopinnot on suoritettu muussa kuin HY yliopistossa tai korkeakoulussa:

Jos olet suorittanut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden muussa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa, rekisteröidy kasvatustieteiden aineopintojen opiskelijaksi e-lomakkeella ja liitä mukaan skannattu todistuksesi tai opintosuoritusotteesi. Lukuvuoden 2015-2016 aikana (31.7.2016 saakka) hyväksytään muualla korkeakouluissa suoritetut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op sellaisenaan edeltäviksi opinnoiksi, jos täyttää edellä mainitut kriteerit 1 ja 2.

Suositus: A 1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä -opintojakso suoritettu.

A 2.9. Koulutus, työelämä ja tasa-arvo, 4 op

Opiskelija perehtyy monipuolisesti ja kriittisesti tasa-arvoon ja eriarvoisuuteen liittyviin kysymyksiin koulutuksessa ja työelämässä. Opintojakso aktivoi opiskelijoita tarkastelemaan yhtä lailla omaa toimintaa kuin laajemmin kasvatusta, koulutusta ja työelämää tasa-arvon ja eriarvoisuuden näkökulmista.

Perusopinnot 25 op.

Suositus: A 1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä -opintojakso suoritettu.

A 3. Tutkimusmenetelmäopinnot

A 3.2. Kvalitatiivinen tutkimusote I, 6 op

Opintojaksolla tarkastellaan kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtia, lähestymistapoja ja päämääriä. Opiskelija perehtyy tutkimusprosessin eri vaiheisiin ja harjoittelee kvalitatiivisen tutkimuksen suunnittelua, toteutusta (aineistonhankintaa, analyysiä ja tulkintaa) ja arviointia.

Perusopinnot 25 op.

Suositus: A 3.1. Tieteenfilosofia I -opintojakso suoritettu.

A 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote I, 6 op

Opiskelija harjoittelee tutkimuksen tekoa ja raportointia. Hän hankkii kvantitatiivisen tutkimusaineiston sekä perehtyy kasvatustieteiden kannalta keskeisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin ja tilastolliseen päättelyyn.

Edeltävät opinnot sivuaineopiskelijoille: Perusopinnot 25 op. Lisäksi opintojaksolle osallistuvien edellytetään hallitsevan tietotekniikan ja tilastollisen kuvauksen perusteet.

A 5. Sivuaineopiskelijan seminaarityö

A 5. Sivuaineopiskelijoiden seminaarityö ja sen tekemistä tukeva seminaari, 5 op

Opiskelija saa kuvan kasvatustieteiden tutkimusprosessista perehtymällä alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin, osallistumalla seminaarityöskentelyyn sekä tekemällä kirjallisuuskatsauksen, käsiteanalyysin tai pienimuotoisen tutkimuksen, josta hän kirjoittaa tutkimusraportin. Tavoitteena on, että opiskelija työssään syventää ja soveltaa aiemmin oppimaansa ja harjoittelee tieteellistä argumentointia.

Perusopinnot 25 op.

Suositus: Aineopintojen A 3. tutkimusmenetelmäopinnot sekä A 1. yhteiset sisältöopinnot on suoritettu (12 op). Mikäli opiskelija ei ole suorittanut menetelmäopintoja pääaineessaan, A 3. tutkimusmenetelmäopintojen suorittamista ennen seminaaria suositellaan erityisesti.

Kesytä keskeytyneet kasvatustieteiden opinnot

Lue lisää

Aineopintoihin ilman alkukuulustelua

Lue lisää
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Kasvatustieteiden tuutorit
Tuula Tuhkanen ja Maria Lerssi - Ohjausta opiskeluun, opiskelutaidollisiin tai oppiaineen sisällöllisiin kysymyksiin. Tuutorit kesälomalla kesä-elokuussa.
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Jaana Lampikoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Matti Laitinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Taina Lehtinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Pirkko Raudaskoski, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Tiina Renko, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Erja Rusanen, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä