Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa voi opiskella kemian perusopinnot (25 op). Perusopinnot järjestetään vähintään joka toinen vuosi.

Kemian perusopinnot (sivuaine), 25 op

Kemia on luonnontiede, joka tutkii maailmamme perusrakenneosia, molekyylejä. Kemian tutkimus perustuu molekyylien rakenteiden, reaktioiden, ominaisuuksien ja toimintamekanismien selvittämiseen. Kemian vaikutus ulottuu laajalle muihin luonnontieteisiin, lääketieteeseen, ympäristöön ja koko yhteiskuntaan. Kemian perusopinnoissa opiskellaan perustiedot epäorgaanisesta, orgaanisesta ja fysikaalisesta kemiasta sekä saadaan yleiskuva ympäristökemiasta. Luentojen ohella
kokonaisuuteen kuuluu harjoitustöitä, joissa opitaan käytännön kemian taitoja laboratorioympäristössä. Ennen harjoitustöiden aloittamista suoritetaan Turvallinen työskentely laboratoriossa -opintojakso, jolla varmistetaan laboratoriossa työskentelyn perusasioiden hallitseminen.

Opetus järjestetään yhteisopetuksena kemian laitoksen kanssa.

Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset, 5 op

Atomer, molekyler och växelverkningar, 5 op

Under kursen behandlar vi materia, atomer, grundämnen, och molekyler, föreningar, kemiska ekvationer och intermolekylära krafter. Vi går i korthet igenom kemiska enheter och reaktioner i vattenlösning och fortsätter därefter med gaser, lösningar och termokemi. Atomens kvantmekaniska modell behandlas och därefter det periodiska systemet. Beträffande kemisk bindning så går vi igenom både Lewis teorin och valensbindnings- samt molekylorbitalteorin.

Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino, 3 op

Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt, 3 op

Johdatus ympäristökemiaan, 3 op

Tavoittena on, että opiskelija oppii, mitä on ympäristökemia on ja mitä kaikkea se sisältää, ymmärtää, mitä on ympäristöanalytiikka, oppii ymmärtämään luonnon eri osien keskinäiset riippuvuussuhteet ja ihmisen roolin suhteessa ympäristöön.

  • Opiskelija oppii yleiset periaatteet kemikaalien ympäristöriskien arvioinnista ja ymmärtää periaatteen, miten kemikaalien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia käytetään hyväksi ympäristöriskiä arvioitaessa.
  • Opiskelija sisäistää pääpiirteissään, millaiset yhdisteet on kielletty kansainvälisin (ja kansallisin) sopimuksin.
  • Opiskelija oppii, miten yhdisteiden ominaisuudet vaikuttavat niiden ympäristöriskiin
  • Opiskelija oppii ymmärtämään saasteiden ja ongelmajätteiden käsitteet ja osaa ilman, maaperän ja veden saastumisen päälähteet.
  • Opiskelija oppii ymmärtämään ympäristön rehevöitymiseen, happamoitumiseen ja kasvihuoneilmiöön vaikuttavia tekijöitä.
  • Opiskelijalla saa yleiskuvan ympäristölle haitallisista epäorgaanisista ja orgaanisista kemikaaleista ja niiden ominaisuuksista ja niihin liittyvistä käsitteistä.
  • Opiskelijalla on yleiskuva kemiallisten yhdisteiden analyysin päävaiheista (näytteenotto, säilytys-kestävöinti, esikäsittely, määritys, tulosten laskeminen ja tulosten tulkinta).
  • Opiskelija oppii perusteet siitä, mitä maaperä on, miten se muodostuu ja mitä se sisältää.
  • Opiskelija oppii perusasiat muoveista ja niiden ympäristöön vaikuttavista tekijöistä.
  • Opiskelija osaa perusteet luonnon radioaktiivisuudesta ja niihin liittyvistä tekijöistä sekä vihreästä kemiasta.

Turvallinen työskentely laboratoriossa, 1 op

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:
• Tuntee käyttöturvallisuustiedotteet ja oppii ennen laboratoriotyöhön ryhtymistä tunnistamaan kunkin käyttämänsä kemikaalin vaaraominaisuudet.
• Tuntee laboratorioympäristön riskitekijät kemikaalien, laitteiden ja työtapojen suhteen.
• Osaa käsitellä erilaisia aineita turvallisesti.
• Tietää kemikaalijätteiden keräysperiaatteet ja osaa toimia niiden mukaan.
• Tuntee kemikaalien merkintöihin, varastointiin, kuljetukseen, käyttöön ja hävittämiseen liittyvää lainsäädäntöä.
• Saa perusesittelyn ensiavusta ja ohjeistusta tapaturmien varalta.

Kemian historia, 2 op

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija
- osaa hahmottaa kemiallisten perusperiaatteiden kehittymisen
- osaa suhteuttaa kemialliset uutuudet oikeaan historialliseen viitekehykseen
- pystyy kuvittelemaan tulevaisuutta menneisyyden perusteella
- ymmärtää että tavat jolla ihmiskunta on oppinut kemiaa ovat hyvä malli sille miten kemiaa voidaan oppia nykyäänkin
- omaksuu tarvittavat asiatiedot.

Kemian perustyöt I, 3 op

Kemian perustöissä perehdytään työskentelyyn ja työturvallisuuteen kemian laboratoriossa. Kurssiin kuuluu yhdeksän työtä: liekkireaktiot, ionireaktioita ja kvalitatiivinen analyysi, nikkelin massa-analyysi, kuparin mitta-analyysi, epäorgaaninen synteesi, liukenemislämmön määritys kalorimetrillä, vahvan- ja heikon hapon titraus emäksellä, liukoisuustulon määritys ja galvaanisen elementin valmistaminen.

Tiedot: Laboratoriotyöskentelyn ja laboratorioturvallisuuden perusteet käytännössä, kemian peruskäsitteiden (atomi, ioni, kompleksiyhdiste, reaktioyhtälö, kemiallinen tasapaino, lämpökemia, hapot, emäkset, pH, liukoisuus, sähkökemia) ymmärtäminen.

Taidot: turvallisen laboratoriotyöskentelyn perusteet, erilaisten peruslaboratoriotekniikoiden ja –laitteiden käyttö

Turvallinen työskentely laboratoriossa (1 op) sekä Atomit, molekyyli ja vuorovaikutukset (5 op) ja Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino (3 op) -opintojaksojen hyväksytty suoritus.

Kemian perustyöt II, 3 op

Orgaaninen kemia I, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista