Opinnot Avoimessa yliopistossa

 Ennen syksyä 2017 alkaneet opinnot

Kotimainen kirjallisuus, perusopinnot (SKO100), 25 op

Suoritettuaan kotimaisen kirjallisuuden perusopintojen kokonaisuuden opiskelijalla on käsitys kotimaisen kirjallisuuden oppiaineen luonteesta. Opiskelija hallitsee kirjallisuusanalyysin perusteet ja tuntee pääpiirteet Suomen kirjallisuuden historiasta ja keskeiset kotimaiset klassikot 1800-luvulta 2000-luvulle.

Perusopinnoissa tutustutaan oppiaineen käsitteistöön ja kirjallisuusanalyysin perusteisiin. Perehdytään Suomen kirjallisuushistoriaan 1800-luvulta 2000-luvulle ja luetaan kyseisen ajanjakson keskeisiä kaunokirjallisia teoksia.

Peruttu

Peruskurssi (SKO110), 10 op

Peruskurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee proosan ja lyriikan analyysin keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä.

Peruttu

1800-luvun kirjallisuus (SKO120), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa Suomen kirjallisuuden historian vaiheet ja keskeiset teokset 1800-luvun lopulle asti ja osaa paikantaa aikakauden klassikot kirjallisuushistorialliseen kontekstiin.

Peruttu

1900-luvun alun kirjallisuus (SKO130), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa Suomen kirjallisuuden historian vaiheet ja keskeiset teokset 1900-luvun alusta 1950-luvulle ja osaa paikantaa aikakauden klassikot kirjallisuushistorialliseen kontekstiin.

1900-luvun lopun kirjallisuus (SKO140), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa Suomen kirjallisuuden historian vaiheet ja keskeiset teokset 1950-luvulta 2000-luvulle ja osaa paikantaa aikakauden klassikot kirjallisuushistorialliseen kontekstiin.

Kotimainen kirjallisuus, aineopinnot sivuaineopiskelijalle (SKO200S), 35 op

Suoritettuaan kotimaisen kirjallisuuden aineopintojen kokonaisuuden opiskelijalla on käsitys kirjallisuudentutkimuksen keskeisistä suuntauksista. Lisäksi opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia näkökulmia kirjallisuuteen ja osaa soveltaa niitä kirjallisuuden tulkintaan. Opiskelija ymmärtää eri kirjallisuuden lajeille tunnusomaisia piirteitä, tuntee kirjallista perinnettä ja hänellä on kuva eri aikakausien kirjallisuuskäsityksistä ja kirjallisuushistoriasta.

Suurin osa perusopinnoista

Kirjallisuudentutkimuksen suuntaukset (SKO220), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kirjallisuudentutkimuksen keskeiset suuntaukset ja tutkimusotteet.

Lajit ja kirjallisuushistoria (SKO240a), 5-25 op

Suoritettuaan opintojakson opiskelija hallitsee pääpiirteissään valittujen kirjallisten lajien syntyhistorian ja tuntee suomalaisen kirjallisuuden periodisaation sekä sen kytkennät maailmankirjallisuuteen.

Teoria ja tulkinta (SKO240b), 5-25 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisten kontekstointien vaikutuksen kirjallisuuden tulkintaan.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista