Kuvakoonti lapsista ja nuorista
  • Kiinnostavatko sinua lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen keskeiset suuntaukset ja ajankohtaiset kysymykset?
  • Haluatko oppia soveltamaan ja arvioimaan kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja keskustelua lapsuudesta ja nuoruudesta sekä instituutioista?

Monitieteinen Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus kohdistuu lasten ja nuorten aseman, instituutioiden, toiminnan ja kokemuksen ymmärtämiseen sekä politiikan ja viranomaiskäytäntöjen kriittiseen arviointiin.

Opinto-ohjelmat syksystä 2017 alkaen: Sosiaalitieteet

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Kaikille pakollinen opintojakso Lapset ja nuoret yhteiskunnassa (5 op).

Lapset ja nuoret yhteiskunnassa, 5 op

Opintojaksossa lasten ja nuorten asemaa, toimintaa ja kansalaisuutta koskevaa tutkimusta tarkastellaan kriittisesti. Yhteiskunnan toimintaa ja sen instituutioita arvioidaan suhteessa lapsiin ja nuoriin. Opiskelija osaa etsiä ja arvioida tietoa lasten ja nuorten asemasta, toiminnasta ja hyvinvoinnista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lapsuuden tutkimus, 5 op

Opintojaksolla käydään läpi lapsuudentutkimuksen painotuksia ja viimeaikaisia suuntauksia.

* Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida niin tieteessä kuin nyky-yhteiskunnassa lapsiin ja lapsuuteen liittyviä teemoja kuten kasvatusta, taloutta, materiaalisuutta, teknologiaa ja hallinnan kysymyksiä

* Opiskelija oppii tarkastelemaan erilaisia lapsuuksia ja niiden ulottuvuuksia kuten sosiaalista eriarvoisuutta, sukupuolta, etnisyyttä ja luokkaa

* Opiskelija saa valmiuksia arvioida kriittisesti lapsia koskevia käsityksiä ja havainnoida sen pohjalta lasten toimintaympäristöjä (muun muassa koulu, päiväkoti)

Nuoruus ja syrjäytyminen, 5 op

Opintojakso perehdyttää tarkastelemaan syrjäytymistä yhteiskunnallisena ilmiönä keskittyen erityisesti nuorten yhteiskunnalliseen asemaan.  Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti nuoriin liittyviä syrjäytymisen määritelmiä ja ymmärtää niiden yhteiskunnallisia kytkentöjä. Opiskelija oppii lukemaan ja keskustelemaan kriittisesti syrjäytymisen käsitteestä ja sen käytöstä nuorisotutkimuksen näkökulmasta. 

 

Nuorisotutkimuksen menetelmät, 5 op

Opintojakson tarkoitus on opiskelijan perehdyttäminen sosiaalitieteen tutkimusmenetelmiin ja eettisiin kysymyksiin tutkimuksen kohdistuttua erityisesti lapsiin ja nuoriin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaalitieteellisen nuorisotutkimuksen metodologisia erityispiirteitä ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta erilaisiin tutkimusaiheisiin ja -kysymyksiin.

Peruttu

Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia teemoja, 5 op

Opintojakson on tarkoitus perehdyttää opiskelija sosiaalitieteellisen lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksen ajankohtaisiin teemoihin kuten sukupuolen tematiikkaan, sukupolviin, rikollisuuteen, mediaan, kulutukseen, talouteen, monikulttuurisuuteen ja globaalisuuteen. Opintojaksolla opitaan tarkastelemaan ajankohtaisia lapsuuden ja nuoruuden kysymyksiä sosiaalitieteen näkökulmista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lapsuuteen ja nuoruuteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, osaa käsitteellistää jotain lapsuuden ja nuorisotutkimuksen erityisaluetta ja syventyä kyseiseen teemaan.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Heidi Teikari, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista