Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa voi opiskella maantieteen alan perusopinnot (25 op) ja perusopintojen suorittamisen jälkeen maantieteen aineopintoja (21 op). Aineopintoja ei järjestetä lukuvuonna 2016–17.

Maantieteen alan perusopinnot, 25 op

Maantieteen tehtävänä on tunnistaa luonnon ja ihmisen toiminnan alueellisia järjestelmiä sekä selittää niiden toimintaa. Maantieteessä tutkitaan myös ihmisen ja luonnon välisestä vuorovaikutuksesta aiheutuvia häiriöitä, etsitään ratkaisuja tästä johtuviin ongelmiin ja sovelletaan tutkimustuloksia ja hankittuja taitoja ympäristön suunnitteluun. Maantiede on välittävässä asemassa luonnon- ja ihmistieteiden välillä.

Maantieteen esittely

Johdatus maantieteeseen, 2-3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee maantieteen osastolla tehtävän tutkimustoiminnan pääsuunnat sekä nykytutkimustilan. Opiskelija ymmärtää mitä korkeimman kansainvälisen tutkimuksen tekeminen on ja kuinka sitä tehdään. Opiskelija tietää myös maantieteellisen tutkimustoiminnan empiiriset ja teoreettiset pääperiaatteet.

Laskennalliset perusmenetelmät maantieteessä, 2 op

Opiskelija tutustuu yleisimpiin tilastollisiin käsitteisiin ja operaatioihin.

Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus, 5-6 op

Opiskelija tietää, millaisin erilaisin kriteerein alueita voidaan rajata ja määrittää, osaa määritellä maailman suuralueet sekä luonnehtia niiden ja osa-alueiden keskeisimpiä piirteitä sekä kertaa keskeistä maantieteellistä termistöä.

Globaalit riskit, 2 op

- Opiskelija osaa luokitella erilaiset globaalit riskit
- Hallitsee riskien taustalla olevat geo-, luonnon- ja ihmismaantieteelliset prosessit
- Ymmärtää globaalien riskien alueelliset merkitykset
- Tuo yhteen ja luo opiskelijoille kokonaiskuvan geotieteen ja maantieteen laitoksen laajasta globaalien riskien tutkimuskentästä.

Luentosarjalla geotieteiden ja maantieteen laitoksen professorit ja tutkijat kertovat omasta tutkimuksensa pohjalta eri hasardeista maanjäristyksistä ja ilmastonmuutoksesta urbanisaatioon ja rikollisuuteen. Kukin luennoitsija pitää luentosarjalla yhden luennon omasta erikoisalastaan.

Yleismaantieteen kirjallisuus, 5-6 op

Kirjan luettuaan opiskelija:

- on perehtynyt maantieteelliseen ajatteluun
- tuntee toiminnallisen aluejärjestelmän keskeiset mallit ja periaatteet
- hallitsee maantieteen perusterminologian englanniksi

Luonnonmaantieteen perusteet, 3 op

Jäsentää luonnonmaantiede tieteenalana ja sen kehityssuunnat. Perehtyä luonnonmaantieteen keskeisiin osa-aloihin: geomorfologia, hydrogeografia, klimatologia ja biogeografia ja niitä vastaaviin kohteisiin: litosfääri, hydrosfääri, atmosfääri ja biosfääri. Ymmärtää keskeiset teoriat ja käsitteet sekä terminologian.

Geoinformatiikan ja kaukokartoituksen perusteet, 3 op

Opiskelija saa yleiskuvan geoinformatiikan ja kaukokartoituksen perusteista sekä käyttöalueista erityyppisissä maantieteen sovelluksissa. Tavoitteena on myös tutustua geoinformatiikan ja kaukokartoituksen perusterminologiaan ja innostaa opiskelijoita geoinformatiikan ja kaukokartoituksen käyttäjiksi ja osaajiksi.

Ihmis- ja yhteiskuntamaantieteen perusteet, 3 op

Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan kulttuurimaantieteellisen ajattelun kehityksen sekä kulttuurimaantieteellisen tutkimuksen tärkeimmät nykysuuntaukset, ymmärtämään toiminnallisen aluejärjestelmän rakennetta ja toimintaa sekä tunnistamaan järjestelmän kehitystrendit. Luennoilla esitellään kulttuurimaantieteellisen tutkimustradition kehittymistä ja alan peruskäsitteitä sekä käsitellään nyky-yhteiskunnan toimintaa maantieteilijän silmin: liikenneverkkoja, kaupunkijärjestelmiä, innovaatioiden leviämistä jne. Luentojen tavoitteena on antaa valmiudet ymmärtää perusopintojen teokset kulttuurimaantieteen osalta.

Aineopintoja 21 op

Tiedon hankinta, analyysi ja kartografia, 8 op

Opiskelija tuntee erilaiset maantieteellisen tiedon lähteet, osaa tehdä graafisia esityksiä tilastoaineistosta ja hallitsee tieteellisen viestinnän alkeet. Opiskelijalla on valmiuksia alueellisen tiedon käsittelyyn ja esittämiseen omalla aineistollaan työskennellen. Opiskelija omaa perustaidot ja -tiedot kartografisesta viestinnästä. Kurssin jälkeen opiskelija osaa tuottaa laadukkaita karttaesityksiä moniin eri tarpeisiin, sekä osaa tuottaa aineistosta useita erilaisia karttaesityksiä eri metodeilla.

Luonnonmaantieteen kirjallisuus, 5 op

Syventää opiskelijan luonnonmaantieteen ilmiöiden ja termistön tietämystä ja antaa kattava käsitys ilmiöiden esiintymisestä maapallolla myöhempiä maantieteen opintoja tai maantieteen aineenopettajana toimimista varten.

Maantieteen perusopinnot

Kulttuurimaantieteen kirjallisuus, 3 op

Opiskelija osaa kulttuurimaantieteen peruskäsitteistön ja ymmärtää maantieteen holistisen luonteen kulttuurimaantieteen näkökulmasta sekä hallitsee kulttuurimaantieteen keskeiset pääalat ja niihin liittyvät, kirjassa käsitellyt, avainteoriat.

Maantieteen alan perusopinnot

Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia, 5 op

Opiskelija tutustuu paikkatieto-ohjelmien mahdollisuuksiin kartografisessa viestinnässä. Opiskelija saa valmiudet käyttää paikkatieto-ohjelmia sekä tuottaa niiden avulla viimeisteltyjä painokelpoisia kartografisia esityksiä.

Yksittäisiä opintojaksoja

Suomen maantiede, 3 op

Opiskelijalla on käsitys Suomen maantieteellisen sijainnin merkityksestä, luonnosta, väestöstä ja talouselämästä. Opiskelija ymmärtää Suomen luonnon ja ihmistoiminnan kehitystä ja nykyistä alueellista vaihtelua.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista