Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opetus alkaa syksyllä 2015 ja järjestetään yhteisopetuksena matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kanssa. Keväällä järjestettävän Logiikka I (5 +5 op) -jakson ja kesällä 2016 järjestettävien Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja II - jaksojen tiedot julkaistaan myöhemmin. Lisäksi perusopintokokonaisuuteen voi sisällyttää tilastotieteen kurssit Tilastollinen päättely I (5 op) ja Todennäköisyyslaskenta I (5 op).

Matematiikan perusopinnot, 25 op

Matematiikka sijoittuu tieteiden yleisessä luokittelussa ns. eksakteihin metoditieteisiin, joita ovat myös logiikka, tietojenkäsittelytiede ja tilastotiede. Toisaalta matematiikka on aina ollut vuorovaikutuksessa luonnontieteiden, ennen muuta fysiikan kanssa. Matematiikka jaetaan usein puhtaaseen ja soveltavaan matematiikkaan. Puhtaassa eli yleisessä matematiikassa tutkitaan matemaattisia rakenteita täsmällisin päättelysäännöin. Myös soveltavassa matematiikassa päättely on täsmällistä, mutta kysymykset liittyvät usein matematiikan ulkopuolisiin ongelmiin ja ovat siten käytännönläheisempiä. Tällöin matemaattisen päättelyn ohella korostuu se, minkälaiseen matemaattiseen muotoon tarkasteltava ongelma tulisi pukea, jotta sen ratkaisu vastaisi asetettuja konkreettisia tavoitteita.

Matematiikkaa kaikille, 5 op

Miksi salakirjoituksen yhteydessä puhutaan aina matemaatikoista? Mitä ihmettä on se 4-ulotteinen tai n-ulotteinen geometria, mistä tiedelehdissä aina puhutaan? Kuinka tilastotieteilijä nappaa kiinni talousrikollisen? Näihin, sekä moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen laitoksemme uudistetulla Matematiikka Tutuksi -kurssilla. Kurssilla annetaan välähdyksenomaisia esimerkkejä korkeamman matematiikan ilmiöistä ja sovelluksista. Kurssilla tutustutaan muun muassa salakirjoituksen ja algebran yhteyksiin, moniulotteisten avaruuksien geometriaan sekä tilastolliseen väärennetyn datan havaitsemiseen. Kurssi on suunnattu pääaineeseen katsomatta kaikille niille, joita kiinnostaa tietää, mitä kauneutta ja hyötyä matematiikalla on maailmalle tarjottavana! Kurssille ei ole esitietovaatimuksia.

Johdatus yliopistomatematiikkaan, 5 op

Kurssin tavoitteena on madaltaa kynnystä lukiomatematiikan ja yliopistomatematiikan välillä sekä tukea myöhempien matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen kurssien opiskelua. Kurssilla käsiteltäviä asioita käytetään lähes kaikilla matematiikan kursseilla ja niiden tunteminen on välttämätöntä myös tiettyjen tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen kurssien asioiden omaksumiseksi.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat muun muassa joukkoihin liittyvät peruskäsitteet ja merkinnät, relaatiot ja niiden ominaisuudet, logiikan alkeet, erilaiset todistustekniikat kuten induktiotodistus sekä kuvaukset ja niihin liittyvät käsitteet. Lisäksi erityisesti matematiikan pääaineopiskelijoille suunnatussa osuudessa käsitellään kompleksilukuja. Erityisesti tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen pääaineopiskelijoille suunnatussa osuudessa käsitellään mm. perusasioita binomikertoimista, sarjoista, logaritmeista, modulaarisesta aritmetiikasta ja verkoista.

Kurssilla harjoitellaan myös matematiikan perustaitoja kuten matematiikan kirjoittamista ja lukemista. Tarkempi kuvaus opeteltavista taidoista ja aihealueista löytyy täältä:

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, 5 op

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, 5 op

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I

Logiikka I, 10 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista