Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opinnot ovat yhteisopetusta Opettajankoulutuslaitoksen kanssa.

Lukuvuoden 2016-2017 opinnot

Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopinnot (25 op), 25 op

Monikulttuurisuuskasvatuksen sivuaineessa käsitellään elämiseen, kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä ilmiöitä moninaisuuden ja monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmasta.

Sivuaine on jaettu viiteen kokonaisuuteen, jotka lähestyvät moninaisuutta ja monikulttuurisuutta erilaisista näkökulmista. Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja moninaisuus -jaksolla tarkastellaan moninaisuutta yhteiskunnassa tapahtuneiden muutoksien tasolla. Monikulttuurisuus tutkimuksen valossa -jaksolla avataan monikulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä käsitteitä sekä sitä, millaisia ilmiöitä monikulttuurisuuskasvatuksen piirissä tutkitaan ja käsitellään. Moninainen koulumaailma ja opettajan interkulttuurinen osaaminen tarkastelee opettajaa ja sellaisia kompetensseja, joita moninaisessa ryhmässä/koululuokassa toimiminen edellyttää. Kieli ja kulttuurien välinen vuorovaikutustaito -jakso keskittyy kommunikointiin ja vuorovaikutukseen ja Uskonto ja maailmankatsomus kulttuurien välisessä kohtaamisessa -jakso erilaisiin maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin.

Opintojaksoilla pyritään ilmiöiden syvälliseen pohdiskeluun ja ymmärtämiseen monipuolisten toimintamuotojen ja työtapojen avulla.

Monikulttuurisuus tutkimuksen valossa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää ja osaa käyttää monikulttuurisuustutkimukseen ja -kasvatukseen liittyvää käsitteistöä.
 • ymmärtää ja kykenee vertailemaan monikulttuurisuuskasvatuksen teoreettisia lähtökohtia.
 • laajentaa käsitystään monikulttuurisuudesta ja monikulttuurisuuskasvatuksesta.

Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja monikulttuurisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää suomalaisuuden sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuvaina ja historiallisesti muuttuvana kokonaisuutena.
 • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa
 • kykenee tarkastelemaan kriittisesti oman yhteiskuntansa ja kulttuurinsa piirteitä suhteessa muuhun maailmaan.
 • kykenee reflektoimaan omia yhteiskunta- ja kulttuurinäkemyksiään sekä tunnistamaan niiden merkityksen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • tarkastelemaan kriittisesti monikulttuurisuutta koskevaa julkista keskustelua.

Moninainen koulumaailma ja opettajan interkulttuurinen kompetenssi, 5 op

Opiskelija

 • pohtii maahanmuuton syitä ja seurauksia globaalissa kontekstissa, koulumaailmaan kiinnittyen.
 • ymmärtää sosiaaliluokan, etnisyyden, sukupuolen, seksuaalisen orientaation, kielen, kansallisuuden ja uskonnon merkityksen identiteetin rakentumisessa
 • ymmärtää syrjinnän ja rasismin vaikutuksen oppilaiden oppimiseen ja toimimintaan.
 • reflektoi kriittisesti omia käsityksiään monikulttuurisuudesta/interkulttuurisuudesta ja monikulttuurisesta/interkulttuurisesta kasvatuksesta.

Kieli ja kulttuurienvälinen viestintätaito, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kielen keskeisen merkityksen interkulttuurisessa kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa.
 • ymmärtää kulttuurienvälisen kompetenssin merkityksen erilaisissa kulttuurienvälisissä konteksteissa.
 • tarkastelee kriittisesti kieleen liittyviä myyttejä.
 • kykenee toimimaan kulttuurienvälisenä viestijänä monikulttuurisessa ja monikielisessä päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa
 • kykenee ohjaamaan lapsia/oppilaita toimimaan monikulttuurisessa ja monikielisessä päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa.

Uskonto ja maailmankatsomus kulttuurien kohtaamisessa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää uskontojen ja maailmankatsomusten merkityksen ihmisen elämäntavan kokonaisuudessa ja kulttuurin pohjavirtana.
 • tunnistaa katsomukset sisäisesti moninaisiksi ja dynaamisiksi merkityssysteemeiksi.
 • osaa tarkastella kriittisesti omaa katsomustaan ja reflektoida sen vaikutusta opettajan ja kasvattajan työssä.
 • kykenee arvioimaan uskontoa koskevaa keskustelua, siihen liittyviä yhteiskunnallisia ja rakenteellisia kysymyksiä, sekä kulttuurisidonnaisia käytänteitä.
 • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sellaista kasvatusta ja opetusta, joka tukee oppilaan kasvua katsomustietoiseksi maailmankansalaiseksi.

Lukuvuoden 2015-2016 opinnot

Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopinnot (25 op) (SA), 25 op

Opintojen tavoitteena on luoda valmiuksia toimia monikulttuurisessa päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa sekä ottaa erilaisista taustoista tulevat oppilaat huomioon opetuksessa.

Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja monikulttuurisuus (sa), 4 op

Opiskelija ymmärtää:

 • suomalaisuuden yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti rakentuvina kokonaisuuksina.
 • suomalaisuuden historiallisen ja kulttuurisen kehityksen ja muutoksen.
 • monikulttuurisuuden suomalaisessa valtakulttuurissa.
 • kulttuuritaustansa vaikutuksen omassa ajattelussaan ja toiminnassaan.

Opiskelijalla on valmiuksia:

 • tarkastella kriittisesti oman yhteiskuntansa ja kulttuurinsa piirteitä suhteessa muuhun maailmaan.
 • reflektoida omia yhteiskunta- ja kulttuurinäkemyksiään sekä tunnistaa niiden merkitys opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • tarkastella kriittisesti monikulttuurisuutta koskevaa julkista keskustelua.

Monikulttuurisuus tutkimuksen valossa (sa), 3 op

Opiskelija ymmärtää:

 • monikulttuurisuustutkimukseen ja -kasvatukseen liittyvää käsitteistöä.
 • monikulttuurisuuskasvatuksen teoreettisia lähtökohtia.
 • monikulttuurisuutta viimeisimpien tutkimusten valossa.

Opiskelijalla on valmiuksia:

kehittää ajatteluaan monikulttuurisesta tutkimuksesta ja tutkimuksen toteuttamisesta.

Opettaja moninaisuuden keskellä (sa), 4 op

Opiskelija ymmärtää:

 • maahanmuuton syitä ja seurauksia.
 • monikulttuurisuutta Euroopan eri maissa.
 • joidenkin vähemmistöryhmien taustaa, historiaa ja nykyistä tilannetta.
 • syrjinnän ja rasismin vaikutuksen oppilaiden oppimiselle ja toimimiselle.
 • oppilaan kieli- ja kulttuuritaustojen merkityksen opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Opiskelijalla on valmiuksia:

 • ottaa erilaisista taustoista tulevat oppilaat huomioon opetuksessaan.
 • toimia aktiivisesti kaikkien oppilaiden oppimista edistäen.

Opettajan interkulttuurinen osaaminen (sa), 3 op

Opiskelija ymmärtää:

 • monikulttuurisuuden ja erilaisuuden asettamat haasteet opettajan työlle.
 • kulttuurienvälisen kommunikaatiotaidon merkityksen monikulttuurisessa luokassa.
 • kulttuurisen suhteellisuuden ja merkityksen ymmärtäminen henkilökohtaisen viitekehyksen perustana.

Opiskelijalla on valmiuksia:

 • reflektoida kriittisesti omia käsityksiään monikulttuurisuudesta ja monikulttuurisesta kasvatuksesta.
 • reflektoida sosiaaliluokan, etnisyyden, sukupuolen, seksuaalisen orientaation ja uskonnon vaikutusta oppilaan toimintaan.

Kieli ja kulttuurienvälinen viestintä (sa), 4 op

Opiskelija ymmärtää:

 • äidinkielen, vieraan kielen ja kulttuurin yhteyden.
 • eri kulttuurien viestinnälle ominaisia piirteitä ja
 • kulttuurienvälisen kompetenssin ja kulttuurienvälisen viestintätaidon merkityksen erilaisissa kulttuurienvälisissä konteksteissa.

Opiskelijalla on valmiuksia:

 • toimia kulttuurienvälisenä viestijänä.
 • toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa ja
 • tukea lapsia/oppilaita toimimaan monikulttuurisessa päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa.

Uskonto ja maailmankatsomus kulttuurien kohtaamisessa (sa), 4 op

Opiskelija ymmärtää:

 • maailmankatsomuksen merkityksen ihmisen elämäntavan kokonaisuudessa, uskontoa yhteiskunnallisena ilmiönä ja kulttuurin pohjavirtana.
 • katsomuksellisten kysymysten merkityksen maailmankansalaisuuteen kasvamisessa.
 • katsomukset sisäisesti moninaisina, kehittyvinä merkityssysteemeinä.

Opiskelijalla on valmiuksia:

 • tarkastella kriittisesti edustamaansa katsomustapaa sekä käydä rakentavaa keskustelua katsomuksellisista kysymyksistä.
 • tukea oppilaan katsomuksellisen identiteetin kehittymistä.
 • arvioida kriittisesti uskontoa koskevaa keskustelua, yhteiskunnallisia rakenteita ja kulttuurisidonnaisia käytänteitä.

Taito- ja taideaineet monikulttuurisessa koulussa ja päiväkodissa (sa), 3 op

Opiskelija ymmärtää:

 • taiteen merkityksen viestintäjärjestelmänä ja kulttuuria muokkaavana ja ylläpitävänä voimana.
 • taiteen merkityksen oppimista sekä kulttuurien vuorovaikutusta edistävänä tekijänä ja
 • taiteen merkityksen kulttuurivähemmistöjen kulttuuri-identiteetin muodostumisessa ennen ja nyt.

Opiskelijalla on valmiuksia:

 • ymmärtää taideilmaisuun tai taiteelliseen ilmaisuun liittyviä kulttuurisia eroja ja
 • hyödyntää taito- ja taideaineita oppilaan kokonaiskasvua edistävänä tekijänä.
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista