TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. TARKASTA AJANTASAISET TIEDOT MUSIIKKITIETEEN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ennen syksyä 2017 järjestetyt opinnot

Musiikkitieteen perusopinnot (TMU100E), 25 op

Perusopintojen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee pääpiirteissään tärkeimpien musiikinlajien historian ja tunnistaa niiden tyylilajeja. Hän tuntee pääpiirteissään musiikkitieteen, etnomusikologian ja tietokoneavusteisen musiikintutkimuksen metodit ja niiden kehityksen. Perusopintojen kokonaisuuden suoritettuaan hän on kehittynyt yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa sekä kriittisessä tekstinluvussa. Hän tuntee perusperiaatteet musiikintutkimuksen eettisistä käytännöistä.

Johdatus musiikkitieteeseen (TMU110E), 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva länsimaisen taidemusiikin tutkimuksen metodeista.

Johdatus etnomusikologiaan (TMU111E), 3 op

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee etnomusikologisen tavan tarkastella kaikenlaista musiikkia kulttuurina, etnomusikologian historiaa, tutkimustapoja ja nykypäivän tutkimuskohteita.

Johdatus tietokoneavusteiseen musiikintutkimukseen (TMU112E), 3 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva keskeisistä ja ajankohtaisista teknisiä apuvälineitä hyödyntävistä musiikintutkimusmenetelmistä sekä musiikkiteknologian hyödyntämismahdollisuuksista tutkimustyössä.

Johdatus länsimaisen taidemusiikin historiaan (TMU121E), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustuntemus länsimaisesta taidemusiikista keskiajalta 1900-luvulle.

Johdatus maailman musiikkikulttuureihin (TMU131E), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustuntemus maailman musiikkikulttuurien moninaisuudesta, hän tuntee valikoitujen musiikinmuotojen ja musiikkikulttuurien peruspiirteet ja hän on tutustunut muutamiin etnomusikologisiin tutkimuksiin.

Johdatus populaarimusiikin historiaan (TMU132E), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustuntemus populaarimusiikin historiasta.

Musiikkitieteen aineopintoja

Musiikin semiotiikka (TMU250AE), 5 op

Musiikkikulttuurinen osa-alue: ulkoeurooppalainen musiikki (TMU216BE), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt yhteen tai useampaan ulkoeurooppalaiseen musiikkikulttuuriseen ilmiöön.

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan musiikkitieteen perusopintojen jaksoja, perusopintojaksoja jostain muusta taiteen- tai kulttuurintutkimuksen alan oppiaineesta tai muusta jakson teemoihin sopivasta oppiaineesta.

Suomen kansan- ja populaarimusiikin osakokonaisuus (TMU211BE), 5 op

Opintojakson suorittanut opiskelija on perehtynyt yhteen tai useampaan ajankohtaiseen Suomen kansan- tai populaarimusiikin tutkimuksen alueeseen.

Musiikkiakustiikka (TMU230E), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot musiikkiakustiikan keskeisistä osa-alueista: äänen tuottotavoista, kuulon toiminnasta, soitin- ja huoneakustiikasta sekä ihmisäänen akustiikasta.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta