Lakikirjat. Kuva: HY, Ari Aalto

TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. TARKASTA AJANTASAISET TIEDOT OIKEUSTIETEEN OPINNOISTA TÄÄLTÄ

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa oikeustieteen opinnot koostuvat pääosin oikeustieteellisen tiedekunnan pakollisista aineopinnoista. Luentokurssi on aina osa opintojakson suoritusta. Painopiste on kuitenkin itsenäisessä kirjallisuuteen ja lainsäädäntöön perehtymisessä.

Ennen aineopintokursseille osallistumista Avoimen yliopiston opiskelijoiden tulee suorittaa Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso, joka on Avoimen yliopiston oma opintojakso, eikä vastaavaa jaksoa sisälly Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimuksiin.

Avoimen yliopiston oikeustieteellisten opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Eurooppaoikeus, 6 op

Opintojakson tavoitteena on tarjota kattavat perustiedot Euroopan integraation historiasta ja oikeuden eurooppalaistumiskehityksestä, Euroopan unionin rakenteista ja oikeusjärjestyksestä sekä Euroopan unionin keskeisistä aineellisoikeudellisista aloista, etenkin sisämarkkina- ja kilpailuoikeudesta. Tavoitteena on luoda valmiudet soveltaa eurooppaoikeutta ja perustella oikeudellisia tulkintaratkaisuja eurooppaoikeudellisin argumentein.

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suoritusta ei vaadita.

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

 • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
 • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
 • jos sinulla on muu vastaava suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Hallinto-oikeus, 10 op

Hallinto-oikeuden pakolliset aineopinnot suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa ja ymmärtää julkishallinnon oikeudelliset ominaispiirteet: hallinnon lainalaisuuden hallinnon oikeusperiaatteet, keskeiset käsitteet ja säännökset sekä niiden liitännät yhteiskuntaan

- tunnistaa ja ymmärtää hallintotoiminnan valtiosääntö-, perus- ja ihmisoikeusliitännät sekä eurooppaoikeuden vaikutukset kansalliseen hallintoon

- tuntee keskeisimmät erityishallinto-oikeuden osa-alueet

- osaa hallinto-oikeudellisen oikeusturvajärjestelmän sekä hallitsee hallintomenettelyn ja hallintoprosessin perusteet

- osaa tunnistaa hallinto-oikeudellisia ongelmia, hankkia tietoa eri oikeuslähteistä ja ratkaista hallinto-oikeudellisia kysymyksiä analyyttisesti, kriittisesti ja monipuolisesti

- kykenee soveltamaan opittua myös käytännössä eli julkishallinnossa ja hallintotuomioistuimissa

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suoritusta ei vaadita.

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

 • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
 • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
 • jos sinulla on muu vastaava suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Johdatus oikeustieteeseen, 3 op

Käytännön taidot: Asiakirjojen laadintakurssi, 3 op

Oikeushistoria, 5 op

Oikeushistorian seminaari, 5 op

Seminaari johdattaa tutkimukselliseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisemiseen. Keskeisellä sijalla ovat tutkimuksen metodologiset kysymykset tutkimuksen kysymyksen asettelusta lähdekritiikkiin ja argumentaatioon.

Kurssi kohdistuu oikeudelliseen muutokseen eri aikakausina ja muutosten selittämiseen. Aiheen voi valita haluamaltaan aikakaudelta ja oikeudenalalta.

Johdantoluennolla esitellään laaja luettelo mahdollisista kirjoituksen aiheista.

A20019/20019 Oikeushistoria 5 op (suositus)

A200012/200012 Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot, 2 op (joko edeltävinä opintoina tai tämän kurssin rinnalla).

Oikeusteoria, 6 op

1. Antaa kokonaiskuva modernin oikeuden rakenteesta, oikeuslähteistä, käsitteistä, periaatteista ja rationaliteetista sekä jäsentää niitä ongelmia, joita eurooppalaistuminen ja globalisaatio aiheuttavat modernille oikeudelle.. 2. Perehdyttää oikeudellisen ajattelun aate- ja käsitehistoriaan. 3. Perehdyttää oikeustieteen luonteeseen tieteenä ja käytäntönä. Näistä perusteista lähtien oikeusteorian tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tunnistaa ja paikantaa oikeudellisesti merkityksellisiä ongelmia sekä hahmottaa oikeutta monitasoisena ilmiönä. Lisäksi oppiaineen tavoitteena on kehittää opiskelijan taitoa sellaiseen oikeudelliseen tulkintaan, argumentointiin ja ongelmanratkaisuun, joka perustuu paitsi oikeuden kokonaisvaltaiseen jäsentämiseen myös oman oikeudellisen toiminnan luonteen ymmärtämiseen. Oikeusteorian opiskelu kehittää opiskelijan teoreettisia ja metodologisia tietoja ja taitoja sekä kykyä kriittiseen ajatteluun ja tieteellisen tiedon tuottamiseen.

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suoritusta ei vaadita.

Johdatus oikeustieteeseen -pintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

 • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
 • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
 • jos sinulla on muu vastaava yliopistollinen suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Perhe- ja jäämistöoikeus, 6 op

Työoikeus, 6 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida työ- ja sosiaalioikeudellisen ajattelun peruspiirteitä ja periaatteita sekä kertoa niistä. Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustellen ratkaisemaan keskeisiä individuaaliseen ja kollektiiviseen työoikeuteen sekä sosiaalisiin riskeihin liittyviä oikeudellisia ongelmia sellaisina kuin ne käytännössä usein ilmenevät. Opiskelija kykenee kuvaamaan työtä oikeudellisen sääntelyn kohteena, ymmärtää työoikeuden normijärjestelmän, osaa kertoa siitä ja soveltaa sitä. Opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden pääpiirteitä, yhteistoimintamenettelyä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työelämässä sekä työntekijöiden sosiaaliturvaa.

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta Johdatus oikeustieteseen -opintojakson suoritusta ei vaadita.

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

 • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
 • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
 • jos sinulla on muu vastaava suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Valtiosääntöoikeus, 5 op

Valtiosääntöoikeuden kirjatentti, 3 op

Yksityisoikeuden johdantokurssi, 3 op

Johdatus varallisuusoikeuden peruskäsitteisiin ja yleisiin oppeihin, avioliitto- ja jäämistöoikeuden perusteisiin sekä siviiliprosessin perusteisiin.

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta Jjohdatus oikeustieteeseen -opintojakson suoritusta ei vaadita.

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.
- jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
- jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
- jos sinulla on muu vastaava yliopistollinen suoritus

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot, 2 op

Opiskelija saa oikeustieteellisen kirjoittamisen tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet. Hän ymmärtää, mistä oikeustieteellisessä tutkimuksessa on kyse. Hän osaa hakea kirjoitustyössä tarvitsemaansa tietoa keskeisistä oikeustieteellisistä koti- ja ulkomaisista tietokannoista. Hän hallitsee tietotekniikkaa riittävästi osatakseen muotoilla kirjoituksensa sellaisiksi, että ne täyttävät oikeustieteelliselle opinnäytetyölle asetettavat vaatimukset.

Suositus: Tvt-ajokortti (400000) tai vastaavat tiedot. Tvt-ajokortin oppimateriaali

TVT-ajokortti kesällä 2017: opinto-ohjelma

Monitieteinen ympäristöoikeus, 5 op

Kurssin aikana käydään läpi erityisesti ympäristöoikeuteen liittyviä käsitteitä, periaatteita ja teorioita. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan tietoa ympäristöoikeudesta ja sen liittymäkohdista muihin tieteenaloihin. Tämän vuoksi perustieto ympäristöoikeudesta on hallittava ja opiskelijalla tulee olla myös valmius sisäistää muiden ympäristöoikeuteen liittyvien teemojen aiheita. Opintojakso lisää valmiuksia ympäristöoikeudellisten kysymysten monipuoliseen ymmärtämiseen ja ongelmien ratkaisuun, joista on hyötyä työelämässä.

Ympäristöoikeuden aineopinnot tai vastaava

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anne Pääkkönen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista