Opinnot Avoimessa yliopistossa

Osuustoiminnan ja yhteisötalouden perusopinnot (25 op) järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston Mikkelissä sijaitsevan Ruralia-instituutin kanssa. Opetus on verkko-opetusta. Perusopinnot kestävät yhden lukuvuoden. Ne on mahdollista suorittaa myös yhden lukukauden aikana.

Perusopinnot CNS, 25 op

Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I (CNS-P1), 5 op

Osuuskuntaoikeus I (CNS-P2), 5 op

Kurssi suorittamisen jälkeen opiskelijalla on perustiedot suomalaisen osuustoiminnan oikeudellisista reunaehdoista ja erityisesti voimassa olevan osuuskuntaoikeuden keskeisistä piirteistä.

Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa I (CNS-P3), 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää osuustoimintaa ja sen erityispiirteitä liiketoimintana erilaisissa yritysmuodoissa. Opiskelija hahmottaa, kuinka osuustoiminnan vahvuuksia ja kilpailuetuja hyödynnetään erilaisissa osuuskunnissa, keskinäisissä yhtiöissä, yhteiskunnallisissa yrityksissä ja muissa liiketoimintaratkaisuissa. Lisäksi opiskelija ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen osuustoiminnallisissa yrityksissä.

Osuuskuntien liiketoiminta (CNS-P4), 5 op

Opintojaksolla tarkastellaan osuuskuntien erityispiirteitä liiketoiminnan tavoitteiden ja harjoittamisen näkökulmasta. Kurssin tavoitteena on oppia tunnistamaan osuuskuntien ominaispiirteitä ja niiden vaikutuksia erityisesti osuuskunnan hallintoon, päätöksentekoon ja markkinointiin sekä johtamiseen.

Osuuskunnat ja kestävä kehitys (CNS-P5), 5 op

Opiskelijat tutustuvat kurssilla kestävän kehityksen konseptiin, sen perusteisiin ja historiaan sekä erilaisiin käytännön ratkaisuihin. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kestävän kehityksen ja osuustoiminnan yhteyksistä ja siitä, kuinka osuuskunnat pystyvät globaalisti ja kansallisesti vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin. Tämä on tärkeää nyt, kun osuustoiminnalla on kasvava merkitys kestävän kehityksen edistäjänä, mikä näkyy esim.Rio+20 YK:n huippukokouksen julkilausumassa ja kansainvälisen Osuustoimintaliiton (ICA) Co-operative Decade -strategiassa.

Erilliset opintojaksot

Osuustoiminta eri yritysmuodoissa II (CNS-A3), 5 op

Kurssin tavoitteena on syventää kurssilla CNS-P3 opittuja asioita osuustoiminnallisen liiketoiminnan monimuotoisuudesta. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on selkeä käsitys siitä, mitä osuustoiminnan arvojen ja periaatteiden noudattaminen
merkitsee liiketoiminnassa sekä mitä vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa osuustoiminnallisissa yrityksissä. Opiskelija osaa soveltaa teoreettisia viitekehyksiä osuustoiminnan tarkasteluun.

Osuuskuntien kilpailuetujen kehittäminen (CNS-A4), 5 op

Osuuskuntien kilpailuetujen ymmärtäminen osuustoiminnan periaatteiden ja arvojen pohjalta. Opiskelijat oppivat kehittämään ratkaisuja perustuen todellisiin osuuskuntiin.

Anni Ukskoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista