Pedagogik är ett allmänbildande och mångvetenskapligt läroämne. Kurserna i pedagogik ger vidgat perspektiv och fördjupade kunskaper inom fostran, utbildning, inlärning och undervisning. Inom pedagogiken fokuserar man på människans utveckling och lärande och på olika pedagogiska processer. Man behandlar bl.a. individens levnadslopp, pedagogikens samhälleliga dimensioner och organisatoriska förändrings- och utvecklingsprocesser. Inom utbildningen i pedagogik befrämjas jämställdhet och mångfald.

Utbildningsprogrammen från hösten 2017

Studier vid Öppna Universitetet

Grundstudier i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), 25 op

Efter genomgången studiehelhet känner studeranden de centrala frågeställningarna och teoritraditionerna inom allmän pedagogik och vuxenpedagogik samt att studenten utvecklar sitt pedagogiska tänkande.

G 1. Introduktion till pedagogik, 5 op

Efter genomgånget studieavsnitt har studeranden förståelse för olika disciplinära synsätt inom pedagogiken och känner till pedagogikens historiska och ideologiska bakgrund. De känner till pedagogiska begrepp och frågeställningar och kan relatera dem till flerspråkighet, mångfald och social rättvisa inom utbildning och undervisning. Studeranden förstår huvuddragen i finländsk utbildningshistoria och de samhällsmekanismer som styr och reglerar utbildningen i nationellt och internationellt perspektiv. De kan även diskutera frågeställningar som berör pedagogik, utbildning, lärande och mångfald ur ett kritiskt perspektiv.

G2. Utveckling, lärande och motivation, 5 op

Efter genomgånget studieavsnitt har de studerande grundläggande kännedom om fundamentala kognitiva (såsom uppmärksamhet, minne, inlärning) och non-kognitiva (såsom motivation, personlighet, temperament, självreglering, social förmåga) färdigheter som har betydelse för lärande. De känner till dels hur de olika färdigheterna utvecklas och samverkar under individens hela livscykel och dels förstår hur man kan påverka färdigheterna i pedagogisk verksamhet.

G 3. Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa, 5 op

Efter genomgånget studieavsnitt kan studerande redogöra för mångfaldsfrågornas roll för det finska utbildningssystemets utformning och innehåll ur ett historiskt och samtida perspektiv. De kan beskriva och problematisera begrepp som flerspråkighet, mångfald och social rättvisa i relation till undervisning, samt förstår relationerna mellan språk, identitet och kultur, och deras dynamiska karaktär. Studerande utgår från språk och flerspråkighet som resurs i undervisningen och kan planera undervisningen utgående från ett normkritiskt förhållningssätt. Studerande kan identifiera olika former av diskriminering och främja social rättvisa, samt uppmuntra till samhällelig aktivitet.

G 4. Didaktik, 5 op

Efter avslutat studieavsnitt kan den studerande redogöra för aktuella didaktiska frågeställningar i olika lärmiljöer och analysera undervisning utgående från didaktiska och läroplansteoretiska perspektiv, särskilt i förhållande till mångfald. På basis av aktuell didaktisk forskning kan de planera undervisning i olika lärsituationer och motivera val av undervisningsform i olika ämnen. Den studerande känner också till och kan reflektera över olika utvärderingsformer och har en grundläggande förståelse för hur man bemöter elever med olika förutsättningar och särskilda behov.

G 5. Orientering till pedagogisk forskning, 5 op

Efter avslutat studieavsnitt har den studerande kunskap om pedagogiskt och vuxenpedagogiskt forskningsarbete, forskarsamfund och olika sätt att närma sig forskning.

Det rekommenderas att den studerande har avlagt kursen G 1. Introduktion till pedagogik före denna kurs.

Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) läsåret 2015-2016

G 1. Introduktion till allmän pedagogik och vuxenpedagogik, 4 op

Avsikten med kursen är att studenterna bekantar sig med pedagogisk och vuxenpedagogisk praxis i olika samhällskontexter och får därigenom insikter i pedagogiska frågeställningar och deras tillämpningar.

G 2. Pedagogikens historia och filosofi, 4 op

Det rekommenderas att studenten avlagt kursen G 1. Introduktion till allmän pedagogik och vuxenpedagogik.

G 3. Individ och samhälle, 4 op

Det rekommenderas att studenten avlagt kursen G 1. Introduktion till allmän pedagogik och vuxenpedagogik.

G 4. Utveckling och lärande, 4 op

Kursens syfte är att klarlägga grundläggande psykologiska begrepp och kognitiva processer som är relevanta för pedagogisk verksamhet.

Det rekommenderas att studenten avlagt kursen G 1. Introduktion till allmän pedagogik och vuxenpedagogik.

G 5. Didaktik, 4 op

Det rekommenderas att studenten avlagt kursen G 1. Introduktion till allmän pedagogik och vuxenpedagogik.

G 6. Orientering till pedagogisk forskning, 5 op

Studerande bekantar sig med pedagogisk och vuxenpedagogisk forskning, forskarsamfund och olika sätt att närma sig forskning.

Det rekommenderas att studenten avlagt kursen G 1. Introduktion till allmän pedagogik och vuxenpedagogik.

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering