Opinnot Avoimessa yliopistossa

Pohjoismaisten kielten perusopinnot (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) (NPO100), 25 op

Pohjoismaisten kielten oppiaineessa tarkastellaan kieltä kriittisesti ja eri näkökulmista: sen rakenteita ja merkityksiä itsessään ja sukukieliin verrattaessa sekä sen suhdetta kielen käyttäjiin, ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Opintojen pääpaino on ruotsin kielessä. Opit tuottamaan, käyttämään ja soveltamaan kieltä niin suullisesti kuin kirjallisesti eri tilanteisiin sopivin tavoin.

Lähtötaso: B1-B2

Peruttu

Suullinen ja kirjallinen viestintä 1 (NPO166), 8 op

Tala och skriva 1 (NPO166)

Målet är att du ska kunna kommunicera muntligt på minst nivå B.2.2 och skriftligt på minst C.1.1 på CEF-skalan (Common European Framework of Reference for Languages). Du ska känna till grunderna i svensk fonetik och lära känna några centrala verk inom svensk skönlitteratur. Du ska också behärska grundläggande kommunikativa strategier på svenska och som en naturlig sak kunna ta ställning till ditt eget och studiekamraternas talande. Likaså ska du kunna diskutera och analysera språkbruket i både dina egna och studiekamraternas texter.

Lähtötaso: B1-B2. Ruotsin kielitestejä

Peruttu

Ruotsin kielioppi (NPO170), 5 op

Svensk grammatik (NPO170)

Målet är att ge studenterna goda insikter i den svenska grammatiken med tyngdpunkt på ordklasser, fraser och satsdelar. Studenterna ska behärska den centrala terminologin och definitionerna på svenska och kunna läsa grammatisk litteratur. Studenterna ska även kunna tillämpa kunskaperna genom analys och i sin egen textproduktion.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä

Peruttu

Kääntäminen kieliparina ruotsi ja suomi (NPO175), 4 op

Översättning: språkparet svenska och finska (NPO175)

Studenten kan analysera och översätta sakprosatexter inom språkparet svenska och finska med stöd av hjälpmedel som är relevanta för uppdraget.

I både analyserna och i översättningarna visar studenten en god förmåga att beakta språkparet svenska och finska ur en kontrastiv och idiomatisk synvinkel. Studenten kan också beakta kommunikativa och funktionella aspekter i originalet och i sin översättning.

Lähtötaso B1-B2. Ruotsin kielitestejä

Peruttu

Norja ja norjan kieli (NGR180), 4 op

Norge och norska (för finskspråkiga studenter) (NGR180)

Målet är att öka förståelsen av muntlig och skriftlig norska, knutet till de två skriftspråken. Samtidigt behandlas böjningssystemet i de två språken.

Lähtötaso: B1-B2

Peruttu

Suomen- ja ruotsinruotsalainen yhteiskunta, kulttuuri ja kirjallisuus (NPO190), 4 op

Sverige och Svenskfinland: Samhälle, kultur och litteratur (NPO190)

Studenten ska få en grundläggande orientering i svensk kultur, med vilket närmast menas kännedom om språk, samhälle, historia och litteratur i Svenskfinland och Sverige.

Lähtötaso B1-B2

Peruttu

Pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä, aineopinnot sivuaineopiskelijalle (NPO200S), 35 op

Pohjoismaisten kielten perusopinnot 25 op arvosanalla hyvät tiedot.

Kurssille valituille ilmoitetaan valinnasta viimeistään elokuun aikana.

Jos karsintaa joudutaan tekemään painotetaan perusopintojen arvosanaa ja muuta opiskelumenestystä, myös ilmoittautumisjärjestys vaikuttaa valintaan.

Suullinen ja kirjallinen viestintä 2 (NPO260), 8 op

Målet är att studenterna ska kunna kommunicera muntligt på minst nivå C.1.1 och skriftligt på minst nivå C.1.2 på CEF-skalan. De ska få en ökad kunskap om kommunikation i grupp och inför publik och lära sig grunderna i vetenskapligt skrivande.

NPO166 Tala och skriva 1

Kielioppi ja kielitiede (NPO265), 5 op

Ruotsin kielen kehitys ja variaatio (NPO280), 5 op

Målet med studieavsnittet är att studenterna (1) ska få baskunskaper i svensk språkhistoria; (2) lär sig grunderna i hur hens talade svenskan varierar geografiskt och att talarens sociala grupptillhörighet har betydelse för hur dens språk kan variera; (3) får en gedigen inblick i det (finlands)svenska namnskicket (ortnamn, personnamn, andra namn).

Nordistiikka ammattina (NNN287T), 4 op

Målet med studieavsnittet är att stödja studenternas utveckling till akademiska experter inom området nordiska språk. Efter att ha avlagt kursen skall studenterna ha förbättrade kunskaper både om den forskning som bedrivs inom nordistiken och i de möjligheter inom yrkeslivet som studierna i nordistik ger.

Tanska ja tanskan kieli (NGR170), 4 op

Islanti ja islannin kieli (NGR175), 4 op

Efter att ha avlagt kursen har studenten lärt sig att förstå och grammatiskt analysera enkla texter skrivna på isländska. Målet med studieavsnittet är även att öka studenternas förståelse för isländsk litteratur och film genom att göra nedslag i isländsk kulturhistoria.

Kielen oppiminen (NPO292), 5 op

Målet med studieavsnittet är att ge teoretiska baskunskaper om förstaspråksinlärning och andraspråksinlärning vad gäller svenska språket i Finland och i Sverige. Studieavsnittet ska även ge vissa baskunskaper om kopplingen mellan språkinlärning och språkundervisning. Studenterna ska behärska den centrala terminologin på svenska och kunna läsa litteratur om de angivna ämnena. De ska också kunna tillämpa de viktigaste teorierna och begreppen i någon mån.

Grundstudier i nordiska språk.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista