TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. KATSO TIEDOT AJANTASAISISTA PSYKOLOGIAN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

(Tällä sivulla on psykologian opintotarjonta syksystä 2016 voimaan tulleiden tutkintovaatimusten mukaan. Opintotarjonta 2012-2016)

Opinnot avoimessa yliopistossa

Psykologian perusopinnot (25 op) voi opiskella lähi- tai verkko-opintoina ja aineopinnot (35 op) lähiopintoina. Opiskelijat valitaan aineopintoihin alkukuulustelun perusteella. Alkukuulusteluun voivat osallistua opiskelijat, joilla on psykologian perusopinnot suoritettu hyvin tiedoin.

Opintotarjontaan kuuluvat myös psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op). Ne tarjoavat vahvat yleistiedot ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä niiden yhteydestä mielenterveydenhäiriöiden kehittymiseen, diagnostiikkaan ja hoitomenetelmiin. Opiskelija perehtyy psykiatriseen palvelujärjestelmään ja ymmärtää psykoterapeuttisen hoidon roolin mielenterveydenhäiriöiden hoidossa sekä psykoterapeuttisten menetelmien erot muihin psykososiaalisiin hoitomuotoihin.

PS100 Psykologian perusopinnot, 25 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian keskeisimmät tutkimusalojen ja tutkimusmenetelmien perusteet.

PS111 Johdatus neuropsykologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää pääpiirteissään hermoston ja aivojen rakenteen ja mitä toimintoja aivojen eri osat säätelevät
 • hallitsee neuropsykologian peruskäsitteet
 • osaa arvioida kriittisesti psyykkisten toimintojen ja aivojen suhdetta koskevaa tutkimustietoa ja sen rajoituksia

PS151 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee

 • kognitiivisen psykologian peruskäsitteet
 • tiedonkäsittelyn yleisimmät lainalaisuudet
 • kognitiivisen psykologian keskeisimmät tutkimusmenetelmät

PS131 Johdatus kehityspsykologiaan, 5 op

 • hallitsee kehityspsykologian peruskäsitteet sekä kehitystä selittävät teoriat
 • hallitsee kehityksen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita
 • hallitsee kunkin ikävaiheen tärkeimmät kehitykselliset tehtävät ja haasteet.
 • tunnistaa kehitykseen vaikuttavia sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä, sekä ymmärtää niiden välisen monimuotoisen vuorovaikutuksen
 • osaa käyttää kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden olennaisia peruskäsitteitä kehityspsykologisessa ajattelussaan
 • osaa tarkastella kehityspsykologisia teorioita ja ilmiöitä kriittisesti yksilön psykologisen kehityksen selittäjinä ja ennustajina

PS141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää miksi persoonallisuutta tutkitaan ja tiedostaa alan haasteita
 • tuntee differentiaalipsykologian historiallisen kehityskaaren
 • tuntee yleisimmät persoonallisuuden ja älykkyyden teoriat
 • osaa kuvailla usealla eri tasolla yksilöiden välisiä eroja persoonallisuudessa ja älykkyydessä
 • tunnistaa perinnöllisyyden ja evoluution merkityksen käyttäytymisen yksilöllisissä eroissa

PS181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee

 • psykologian tieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja menetelmät
 • tutkimusetiikan periaatteet

PS200B Psykologian aineopinnot, 35 op

PS251 Kliininen psykologia, 8 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokitusjärjestelmät
 • tuntee mielenterveyshäiriöiden selitysmallit sekä
 • ymmärtää tutkimustiedon ja teorioiden integroinnin periaatteet psykologisessa tapausjäsentelyssä ja psykososiaalisissa hoidoissa

PS221 Havaintopsykologian perusteet, 6 op

Suoritettuaan opintojakson opiskelijalla on yleiskäsitys havaintoprosesseista. Opiskelija tietää

 • miten aistit toimivat
 • mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten yhdenmukaiset havainnot ovat fysikaalisen maailman kanssa
 • miten havaitsemista tutkitaan

PS231 Kehityspsykopatologia, 6 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kehityspsykopatologian ydinsisällön. Hän

 • hallitsee laaja-alaisesti sekä yksilöön että ympäristöön sekä niiden vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat toimia suojaavina tai riskitekijöinä psykopatologian taustalla
 • ymmärtää eri kehitysvaiheiden merkityksen kehityspsykopatologian taustalla
 • osaa integroida kehityspsykopatologian tietoa aikaisemmin opittuun tietoon
 • osaa tarkastella kehityspsykologista tietoa kriittisesti

Verkkotyöskentelyssä opiskelija oppii lisäksi seuraavia taitoja: Hän

 • osaa lukea kansainvälistä kehityspsykologista tutkimuskirjallisuutta
 • osaa analysoida kehityspsykologisia tutkimuksia ja muokata niiden tietoa muille välitettävään muotoon
 • osaa soveltaa tieteellistä tutkimustietoa analysoidessaan yksilöllisiä kehityspolkuja sekä suunnitellessaan interventioita.

PS225 Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia, 5 op

Suoritettuaan opintojakson

 • opiskelijalla on tuoreeseen tutkimustietoon perustuva kokonaisvaltainen kuva keskeisimmistä kognitiivisista toiminnoista,
 • opiskelija ymmärtää miten eri aspektit ihmisen käyttäytymisessä heijastavat eri kognitiivisten järjestelmien (kuten episodinen muisti tai toiminnansuunnittelujärjestelmä) toimintoja,
 • opiskelija ymmärtää miten käyttäytyminen ja mielentoiminnot ovat seurausta eri kognitiivisten järjestelmien yhteistoiminnasta: esimerkiksi miten sama semanttinen ja episodinen muistiverkosto palvelee sekä ajattelua, päätöksentekoa että toiminnan suunnittelua,
 • opiskelija hahmottaa keskeisimmät kognitiivisen psykologian teemat niiden teoreettisessa, historiallisessa, kliinisessä, evolutiivisessa ja filosofisessa kontekstissa,
 • opiskelija ymmärtää, miten erilaisia tutkimusmenetelmiä, jotka on perinteisesti yhdistetty kognitiiviseen psykologiaan ja kognitiotieteisiin (esim. behavioraaliset kokeet, laskennallinen mallinnus), pystytään hyödyntämään optimaalisesti – usein yhdessä neurotieteellisten menetelmien kanssa (esim. TMS) - ja saavuttamaan siten kokonaisvaltainen käsitys aivojen kognitiivisista toiminnoista ja niiden vaikutuksesta käyttäytymiseen.

PS241 Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää kuinka terveyttä ja hyvinvointia on määritelty ja tutkitaan
 • tuntee terveyserojen yhteiskunnallisia taustatekijöitä
 • ymmärtää käyttäytymisen merkityksen terveydessä ja sairaudessa ja osaa arvioida sitä suhteessa fysiologisiin prosesseihin
 • ymmärtää persoonallisuusteorioiden ja tutkimuksen merkityksen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tarkastelussa
 • ymmärtää stressin merkityksen terveydelle ja stressiin liittyviä yksilöllisiä ja ympäristötekijöitä
 • tuntee terveyspsykologisia interventioita ja tutkimusta niiden tuloksellisuudesta

Johdatus persoonallisuuspsykologiaan (5 op) ja Johdatus kehityspsykologiaan ( 5 op) opintojaksot. Tälle jaksolle osallistuvan ei ole tarvinnut osallistua psykologian Avoimen yliopiston psykologian ainepintojen alkukuulusteluun.

PS211 Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee kognitiivisen neurotieteen periaatteet
 • tuntee kliinisen neuropsykologian perussisällöt
 • ymmärtää miten kognitiivisen neurotieteen tutkimustuloksia suhteutetaan kliinisiin häiriöihin

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, 30 op

Psykologian ja psykiatrian lisäopintojen tavoitteena on antaa koulutettavalle vahvat yleistiedot ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä, niiden yhteydestä mielenterveyden häiriöiden kehittymiseen, diagnostiikkaan ja hoitomenetelmiin. Lisäopinnot suoritettuaan opiskelijalla on kattavat tiedot psykiatrisesta palvelujärjestelmästä ja hän ymmärtää psykoterapeuttisen hoidon roolin mielenterveyden häiriöiden hoidossa sekä ymmärtää psykoterapeuttisten menetelmien erot muihin psykososiaalisiin hoitomuotoihin.

Opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä soveltaa ja ymmärtää mielenterveyden häiriöistä saatavilla olevaa tutkimustietoa sekä tukea hänen ammatillista kehitystään. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedolliset valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen. Lisäopinnot perustuvat ajankohtaiseen tutkittuun tietoon ja toteutuvat osana muuta yliopistollista alan opetusta.

Mikäli 30 opintopisteen psykologian ja psykiatrian opinnot eivät sisälly psykoterapeuttikoulutuksen hakuperusteena olevaan tutkintoon, tulee ne olla suositettu ennen koulutukseen hakeutumista. Valtakunnallinen psykoterapeuttikoulutuskonsortio on tehnyt lisäopintojen sisällöistä 25.5.2011 suosituksen, jota Helsingin yliopisto noudattaa. Lisäopinnot on suunniteltu asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2012 § 2a) mukaisesti sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan ammattihenkilöille psykoterapiakoulutuksen hakukelpoisuuden saavuttamiseksi. Koulutus ei anna psykoterapeutin pätevyyttä. Koulutus antaa tiedolliset valmiudet hakeutua psykoterapeuttikoulutukseen, kun muu taustakoulutus ja työkokemus täyttävät Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakukriteerit. Lisäopinnot soveltuvat myös itsenäisenä täydentävänä koulutuksena niille henkilöille, jotka tarvitsevat ammatissaan perustietoa psykologiasta ja psykiatriasta tai haluavat päivittää tietojaan.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Marja Tiainen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Juhani Ihanus, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä