Psykologia tutkii ihmisen toimintaa määrääviä tekijöitä ja niiden vaikutusta ihmisen kehitykseen. Tutkimusalueet ulottuvat havainnoista ongelmanratkaisuun ja oppimiseen, muistista tunnetiloihin ja persoonallisuuteen. Psykologialla on kiinteät yhteydet moniin eri tieteisiin.

Kiinnostaako sinua, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen toimintaan? Tutkittavia peruskysymyksiä ovat mm. miten ihminen oppii, miten tunteet vaikuttavat käyttäytymiseen ja kuinka ihmisen persoonallisuus kehittyy. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä.

Psykologian opinto-ohjelmat syksystä 2017 lähtien

Tällä sivulla on psykologian opintotarjonta syksystä 2016 voimaan tulleiden tutkintovaatimusten mukaan. Opintotarjonta 2012-2016

Opinnot avoimessa yliopistossa

Psykologian perusopinnot (25 op) voi opiskella lähi- tai verkko-opintoina ja aineopinnot (35 op) lähiopintoina. Opiskelijat valitaan aineopintoihin alkukuulustelun perusteella. Alkukuulusteluun voivat osallistua opiskelijat, joilla on psykologian perusopinnot suoritettu hyvin tiedoin.

Opintotarjontaan kuuluvat myös psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op). Ne tarjoavat vahvat yleistiedot ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä niiden yhteydestä mielenterveydenhäiriöiden kehittymiseen, diagnostiikkaan ja hoitomenetelmiin. Opiskelija perehtyy psykiatriseen palvelujärjestelmään ja ymmärtää psykoterapeuttisen hoidon roolin mielenterveydenhäiriöiden hoidossa sekä psykoterapeuttisten menetelmien erot muihin psykososiaalisiin hoitomuotoihin.

PS100 Psykologian perusopinnot, 25 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian keskeisimmät tutkimusalojen ja tutkimusmenetelmien perusteet.

PS100 Psykologian perusopinnot, lähiopinnot 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 12.9.2016 - 31.12.2017
PS100 Psykologian perusopinnot, Helsingin evankelinen opisto, 2016-2017
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 12.9.2016 - 31.12.2017
PS100 Psykologian perusopinnot, verkko-opinnot 2016-2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 14.9.2016 - 31.12.2017
PS100 Psykologian perusopinnot, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 3.5.2017 - 31.8.2017
PS100 Psykologian perusopinnot 25 op, Espoon työväenopisto, 2016-2017
Omnia koulutus, Espoon TyöväenopistoEspoo 27.9.2016 - 31.10.2017

PS111 Johdatus neuropsykologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää pääpiirteissään hermoston ja aivojen rakenteen ja mitä toimintoja aivojen eri osat säätelevät
 • hallitsee neuropsykologian peruskäsitteet
 • osaa arvioida kriittisesti psyykkisten toimintojen ja aivojen suhdetta koskevaa tutkimustietoa ja sen rajoituksia
PS111 Johdatus neuropsykologiaan, kirjatentti, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 14.6.2017 - 30.9.2017
PS111 Johdatus neuropsykologiaan, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 3.5.2017 - 31.5.2017
PS111 Johdatus neuropsykologiaan, verkkokurssi, syksy 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 15.11.2016 - 31.1.2017
PS111 Johdatus neuropsykologiaan, kirjatentti, lukuvuosi 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 14.11.2016 - 1.3.2017
PS111 Johdatus neuropsykologiaan, Espoon työväenopisto, syksy 2016
Espoon työväenopistoEspoo 2.11.2016 - 30.11.2016
PS111 Johdatus neuropsykologiaan, syksy 2016
Avoin yliopistoHelsinki 12.9.2016 - 31.10.2016
PS111 Johdatus neuropsykologiaan, syksy 2016, Helsingin evankelinen opisto
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 12.9.2016 - 31.10.2016

PS151 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee

 • kognitiivisen psykologian peruskäsitteet
 • tiedonkäsittelyn yleisimmät lainalaisuudet
 • kognitiivisen psykologian keskeisimmät tutkimusmenetelmät
PS151 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kirjatentti, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 5.7.2017 - 2.10.2017
PS151 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 5.6.2017 - 26.6.2017
PS151 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kevät 2017, Espoon työväenopisto
2.3.2017 - 30.3.2017
PS151 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kirjatentti, lukuvuosi 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 26.11.2016 - 4.3.2017
PS151 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, syksy 2016
Avoin yliopistoHelsinki 22.9.2016 - 10.11.2016

PS131 Johdatus kehityspsykologiaan, 5 op

 • hallitsee kehityspsykologian peruskäsitteet sekä kehitystä selittävät teoriat
 • hallitsee kehityksen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita
 • hallitsee kunkin ikävaiheen tärkeimmät kehitykselliset tehtävät ja haasteet.
 • tunnistaa kehitykseen vaikuttavia sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä, sekä ymmärtää niiden välisen monimuotoisen vuorovaikutuksen
 • osaa käyttää kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden olennaisia peruskäsitteitä kehityspsykologisessa ajattelussaan
 • osaa tarkastella kehityspsykologisia teorioita ja ilmiöitä kriittisesti yksilön psykologisen kehityksen selittäjinä ja ennustajina
PS131 Johdatus kehityspsykologiaan, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 23.8.2017 - 31.8.2017
PS131 Johdatus kehityspsykologiaan, kirjatentti, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 22.5.2017 - 16.9.2017
PS131 Johdatus kehityspsykologiaan, kirjatentti, lukuvuosi 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 18.2.2017 - 3.5.2017
PS131 Johdatus kehityspsykologiaan, verkkokurssi, kevät 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.2.2017 - 5.4.2017
PS131 Johdatus kehityspsykologiaan, kevät 2017, lähi
Avoin yliopistoHelsinki 24.1.2017 - 9.2.2017
PS131 Johdatus kehityspsykologiaan, kevät 2017, lähi, Helsingin evankelinen op
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 24.1.2017 - 9.2.2017
PS131 Johdatus kehityspsykologiaan, Espoon työväenopisto, kevät 2017
Espoon työväenopistoEspoo 12.1.2017 - 2.2.2017
PS131 Johdatus kehityspsykologiaan, syksy 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 12.9.2016 - 12.11.2016

PS141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää miksi persoonallisuutta tutkitaan ja tiedostaa alan haasteita
 • tuntee differentiaalipsykologian historiallisen kehityskaaren
 • tuntee yleisimmät persoonallisuuden ja älykkyyden teoriat
 • osaa kuvailla usealla eri tasolla yksilöiden välisiä eroja persoonallisuudessa ja älykkyydessä
 • tunnistaa perinnöllisyyden ja evoluution merkityksen käyttäytymisen yksilöllisissä eroissa
PS141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kirjatentti, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 28.6.2017 - 31.8.2017
PS141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 30.5.2017 - 15.6.2017
PS141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kirjatentti, lukuvuosi 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 1.4.2017 - 14.6.2017
PS141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kevät 2017, lähi
Avoin yliopistoHelsinki 2.3.2017 - 21.3.2017
PS141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kevät 2017, lähi, Helsingin evankelinen opisto
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 2.3.2017 - 21.3.2017
PS141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, Espoon työväenopisto, syksy 2016
Omnia koulutus, Espoon TyöväenopistoEspoo 27.9.2016 - 13.10.2016
PS141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, verkkokurssi, syksy 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 14.9.2016 - 14.11.2016

PS181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee

 • psykologian tieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja menetelmät
 • tutkimusetiikan periaatteet
PS181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 26.8.2017 - 7.11.2017
PS181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 8.8.2017 - 24.8.2017
PS181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kevät 2017. Espoon työväenopisto
Avoin yliopisto, yhteistyöoppilaitoksetEspoo 2.5.2017 - 18.5.2017
PS181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti
Avoin yliopisto, yhteistyöoppilaitoksetHelsinki 26.4.2017 - 13.9.2017
PS181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti
Avoin yliopistoHelsinki 26.4.2017 - 13.9.2017
PS181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti, Helsingin evankelinen opisto
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 26.4.2017 - 13.9.2017
PS181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kevät 2017
Avoin yliopistoHelsinki 11.4.2017 - 27.4.2017
PS181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, kevät 2017, Helsingin evankelinen opisto
Avoin yliopisto, yhteistyöoppilaitoksetHelsinki 11.4.2017 - 27.4.2017
PS181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, verkkokurssi, kevät 2017
Avoin yliopistoHelsinki 3.4.2017 - 24.6.2017

PS200B Psykologian aineopinnot, 35 op

PS200B Psykologian aineopinnot, lukuvuosi 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 11.10.2016 - 31.12.2017

PS251 Kliininen psykologia, 8 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokitusjärjestelmät
 • tuntee mielenterveyshäiriöiden selitysmallit sekä
 • ymmärtää tutkimustiedon ja teorioiden integroinnin periaatteet psykologisessa tapausjäsentelyssä ja psykososiaalisissa hoidoissa
PS251 Kliininen psykologia, kirjatentit lukuvuonna 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 9.11.2016 - 4.3.2017
PS251 Kliininen psykologia, syksy 2016
Avoin yliopistoHelsinki 11.10.2016 - 20.10.2016

PS221 Havaintopsykologian perusteet, 6 op

Suoritettuaan opintojakson opiskelijalla on yleiskäsitys havaintoprosesseista. Opiskelija tietää

 • miten aistit toimivat
 • mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten yhdenmukaiset havainnot ovat fysikaalisen maailman kanssa
 • miten havaitsemista tutkitaan
PS221 Havaintopsykologian perusteet, kirjatentit lukuvuosi 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 11.1.2017 - 1.4.2017
PS221 Havaintopsykologian perusteet, syksy 2016
Avoin yliopistoHelsinki 30.11.2016 - 15.12.2016

PS231 Kehityspsykopatologia, 6 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kehityspsykopatologian ydinsisällön. Hän

 • hallitsee laaja-alaisesti sekä yksilöön että ympäristöön sekä niiden vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat toimia suojaavina tai riskitekijöinä psykopatologian taustalla
 • ymmärtää eri kehitysvaiheiden merkityksen kehityspsykopatologian taustalla
 • osaa integroida kehityspsykopatologian tietoa aikaisemmin opittuun tietoon
 • osaa tarkastella kehityspsykologista tietoa kriittisesti

Verkkotyöskentelyssä opiskelija oppii lisäksi seuraavia taitoja: Hän

 • osaa lukea kansainvälistä kehityspsykologista tutkimuskirjallisuutta
 • osaa analysoida kehityspsykologisia tutkimuksia ja muokata niiden tietoa muille välitettävään muotoon
 • osaa soveltaa tieteellistä tutkimustietoa analysoidessaan yksilöllisiä kehityspolkuja sekä suunnitellessaan interventioita.
PS231 Kehityspsykopatologia, kirjatentti, lukuvuosi 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 1.2.2017 - 6.5.2017
PS231 Kehityspsykopatologia, kevät 2017
Avoin yliopistoHelsinki 17.1.2017 - 31.1.2017

PS225 Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia, 5 op

Suoritettuaan opintojakson

 • opiskelijalla on tuoreeseen tutkimustietoon perustuva kokonaisvaltainen kuva keskeisimmistä kognitiivisista toiminnoista,
 • opiskelija ymmärtää miten eri aspektit ihmisen käyttäytymisessä heijastavat eri kognitiivisten järjestelmien (kuten episodinen muisti tai toiminnansuunnittelujärjestelmä) toimintoja,
 • opiskelija ymmärtää miten käyttäytyminen ja mielentoiminnot ovat seurausta eri kognitiivisten järjestelmien yhteistoiminnasta: esimerkiksi miten sama semanttinen ja episodinen muistiverkosto palvelee sekä ajattelua, päätöksentekoa että toiminnan suunnittelua,
 • opiskelija hahmottaa keskeisimmät kognitiivisen psykologian teemat niiden teoreettisessa, historiallisessa, kliinisessä, evolutiivisessa ja filosofisessa kontekstissa,
 • opiskelija ymmärtää, miten erilaisia tutkimusmenetelmiä, jotka on perinteisesti yhdistetty kognitiiviseen psykologiaan ja kognitiotieteisiin (esim. behavioraaliset kokeet, laskennallinen mallinnus), pystytään hyödyntämään optimaalisesti – usein yhdessä neurotieteellisten menetelmien kanssa (esim. TMS) - ja saavuttamaan siten kokonaisvaltainen käsitys aivojen kognitiivisista toiminnoista ja niiden vaikutuksesta käyttäytymiseen.
PS225 Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia, kirjatentti
Avoin yliopistoHelsinki 5.4.2017 - 10.6.2017
PS225 Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia, kevät 2017
6.2.2017 - 27.3.2017

PS241 Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää kuinka terveyttä ja hyvinvointia on määritelty ja tutkitaan
 • tuntee terveyserojen yhteiskunnallisia taustatekijöitä
 • ymmärtää käyttäytymisen merkityksen terveydessä ja sairaudessa ja osaa arvioida sitä suhteessa fysiologisiin prosesseihin
 • ymmärtää persoonallisuusteorioiden ja tutkimuksen merkityksen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tarkastelussa
 • ymmärtää stressin merkityksen terveydelle ja stressiin liittyviä yksilöllisiä ja ympäristötekijöitä
 • tuntee terveyspsykologisia interventioita ja tutkimusta niiden tuloksellisuudesta

Johdatus persoonallisuuspsykologiaan (5 op) ja Johdatus kehityspsykologiaan ( 5 op) opintojaksot. Tälle jaksolle osallistuvan ei ole tarvinnut osallistua psykologian Avoimen yliopiston psykologian ainepintojen alkukuulusteluun.

PS241 Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia,kirjatentti, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 31.5.2017 - 30.9.2017
PS241 Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 4.5.2017 - 18.5.2017

PS211 Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee kognitiivisen neurotieteen periaatteet
 • tuntee kliinisen neuropsykologian perussisällöt
 • ymmärtää miten kognitiivisen neurotieteen tutkimustuloksia suhteutetaan kliinisiin häiriöihin
PS211 Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia, syksy 2017
1.9.2017 - 31.12.2017
Avoin yliopistoHelsinki 20.9.2017 - 6.10.2017

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, 30 op

Psykologian ja psykiatrian lisäopintojen tavoitteena on antaa koulutettavalle vahvat yleistiedot ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä, niiden yhteydestä mielenterveyden häiriöiden kehittymiseen, diagnostiikkaan ja hoitomenetelmiin. Lisäopinnot suoritettuaan opiskelijalla on kattavat tiedot psykiatrisesta palvelujärjestelmästä ja hän ymmärtää psykoterapeuttisen hoidon roolin mielenterveyden häiriöiden hoidossa sekä ymmärtää psykoterapeuttisten menetelmien erot muihin psykososiaalisiin hoitomuotoihin.

Opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä soveltaa ja ymmärtää mielenterveyden häiriöistä saatavilla olevaa tutkimustietoa sekä tukea hänen ammatillista kehitystään. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedolliset valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen. Lisäopinnot perustuvat ajankohtaiseen tutkittuun tietoon ja toteutuvat osana muuta yliopistollista alan opetusta.

Mikäli 30 opintopisteen psykologian ja psykiatrian opinnot eivät sisälly psykoterapeuttikoulutuksen hakuperusteena olevaan tutkintoon, tulee ne olla suositettu ennen koulutukseen hakeutumista. Valtakunnallinen psykoterapeuttikoulutuskonsortio on tehnyt lisäopintojen sisällöistä 25.5.2011 suosituksen, jota Helsingin yliopisto noudattaa. Lisäopinnot on suunniteltu asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2012 § 2a) mukaisesti sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan ammattihenkilöille psykoterapiakoulutuksen hakukelpoisuuden saavuttamiseksi. Koulutus ei anna psykoterapeutin pätevyyttä. Koulutus antaa tiedolliset valmiudet hakeutua psykoterapeuttikoulutukseen, kun muu taustakoulutus ja työkokemus täyttävät Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakukriteerit. Lisäopinnot soveltuvat myös itsenäisenä täydentävänä koulutuksena niille henkilöille, jotka tarvitsevat ammatissaan perustietoa psykologiasta ja psykiatriasta tai haluavat päivittää tietojaan.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 12.9.2016 - 31.5.2017
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, 2015-2016
Avoin yliopistoHelsinki 28.8.2015 - 31.5.2016
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Marja Tiainen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Juhani Ihanus, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä