Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ennen syksyä 2017 järjestetyt opinnot

Puheviestintä I, 5 op

Opiskelijalla on äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan ammatissa tarvittavat vuorovaikutusvalmiudet.

Opiskelija
- osaa rakentaa selkeän ja tavoitteellisen puheenvuoron sekä luoda vuorovaikutussuhteen kuulijoihinsa
- hallitsee kohdentamisen, havainnollistamisen ja argumentoinnin taidot
- osaa kuunnella analyyttisesti, arvioivasti ja tarvittaessa empaattisesti
- osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
- tuntee viestinnän eettisiä periaatteita ja pyrkii noudattamaan niitä omassa viestinnässään
- ymmärtää sekä ryhmäviestinnän että kahdenvälisten vuorovaikutussuhteiden ominaispiirteitä, ilmiöitä ja dynamiikkaa sekä osaa toimia tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa jäsentää, arvioida ja arvostaa vuorovaikutusosaamista
- osaa ja tahtoo kehittää vuorovaikutusosaamistaan ammattitaitonsa osana

Opiskelija ymmärtää puheviestintää tieteenalana. Hän tuntee tieteenalan historiaa, keskeisiä käsitteitä ja tutkimusalueita sekä osaa soveltaa puheviestinnän teoriatietoa vuorovaikutusilmiöiden, vuorovaikutusprosessien ja vuorovaikutusosaamisen analysoimisessa ja arvioimisessa.

Puheviestintä II, 5 op

Opiskelijalla on valmiudet opettaa puheviestintää osana äidinkieli ja kirjallisuus - oppiainetta.

Opiskelija

  • tuntee puheviestinnän oppimisen ja opettamisen lähtökohdat
  • ymmärtää puheviestinnän merkityksen äidinkieli- ja kirjallisuusoppiaineessa ja tuntee oppiaineen opetussuunnitelmiin eri kouluasteilla kirjatut puheviestinnän oppimistavoitteet
  • osaa suunnitella puheviestinnän opetuskokonaisuuksia ja integroida niitä oppiaineen muuhun opetukseen
  • tuntee ja osaa käyttää erilaisia puheviestinnän opetusmenetelmiä
  • ymmärtää arvioinnin ja palautteenannon merkityksen puheviestinnän oppimisessa
  • tuntee ja osaa käyttää erilaisia puheviestinnän oppimista tukevia arviointi- ja palautteenantotapoja

Opiskelija tuntee pääpiirteittäin valitsemansa puheviestinnän tutkimusalueen (esimerkiksi interpersonaalinen viestintä, ryhmäviestintä, kulttuurienvälinen viestintä) ydinkysymyksiä, käsitteitä ja teorioita sekä osaa soveltaa tietojaan puheviestinnän opetuksessa ja oman vuorovaikutusosaamisensa kehittämisessä.

A403812 Puheviestintä I

Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista