Socialpolitiken som universitetsdisciplin undersöker frågor i anslutning till välfärdens nivå, skapandet av välfärd och välfärdens fördelning i samhället med utgångspunkt i samhällsvetenskaplig teoribildning. Undervisningen i socialpolitik vid vill ge studeranden färdigheter för att förstå och kritiskt granska samhälleliga förändringsprocesser, deras orsaker och inverkan på människors liv. Speciellt frågor kring hur socialpolitiska åtgärders utformning hänger samman med andra delar av samhällsutvecklingen och vilka konsekvenser de har för individer och grupper står i fokus.

Studier vid Öppna Universitetet

SOCPOL 1 Introduktion till socialpolitiken, 5 op

Efter avlagd kurs förstår den studerande vad socialpolitik som samhällelig verksamhet och vetenskaplig disciplin innebär. Den studerande behärskar centrala socialpolitiska begrepp, system och synsätt och förstår kopplingen mellan välfärdssystem och uppkomsten av sociala problem. Den studerande är bekant med den historiska utvecklingen av och aktuella frågor inom socialpolitiken i en finländsk och nordisk samhällelig kontext, men har även vissa insikter i den internationella socialpolitiska utvecklingen

SOCPOL 2 Perspektiv på sociala problem, 5 op

Efter avlagd kurs har den studerande de grundläggande färdigheterna för att kunna förhålla sig analytiskt och kritiskt till frågor kring sociala problem. Den studerande är bekant med olika vetenskapliga synsätt på uppkomsten av sociala problem, samt förstår sambandet mellan synsätt på sociala problem och socialpolitiska åtgärder.

SOCPOL 3 Välfärdsservicens utgångspunkter, 5 op

Efter avlagd kurs känner den studerande till och förstår utgångspunkterna bakom de centrala dragen i välfärdsservicesystemet som en del av socialpolitiken. Den studerande är bekant med och kan förhålla sig analytiskt till välfärdsservicesystemets normativa utgångspunkter, funktionsprinciper, dess utveckling och aktuella utmaningar i ett nordiskt och internationellt perspektiv.

SOCPOL 4 Socialpolitikens nationella och internationella utmaningar, 5 op

Efter avlagd kurs har den studerande grundläggande kunskaper om aktuella socialpolitiska utmaningar i samhället. Den studerande är bekant med och kan förhålla sig analytiskt till a) centrala nationella och övernationella processer som idag påverkar de socialpolitiska verksamhetsförutsättningarna b) vetenskapliga synsätt på dessa utmaningar.

SOCPOL 5 Specialkurser i socialpolitik, 5 op

Den studerande blir bekant med aktuella frågor inom socialpolitiken/ något av socialpolitikens delområden. Den studerande förstår till delområdet relaterade centrala utvecklingsdrag och aktuella förhållanden samt kan beskriva och förhålla sig analytiskt till åtgärder och processer som formar och förändrar delområdet samt de effekter dessa har för människors välfärd.

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering