Socialpsykologin undersöker den sociala interaktionens och smågruppernas lagbundenheter samt den sociala miljöns inverkan på individernas tänkande, känslor och handling. Individernas interaktion med sin sociala värld är allmänt taget socialpsykologins forskningsobjekt. Socialpsykologin är en ”brovetenskap” som förenar psykologi och sociologi. Undervisningen i socialpsykologi ger grundkunskaper i socialpsykologiska och psykologiska begreppssystem och traditioner. Familjeforskning- och intervention är ett uppmärksammat område inom forskningen och undervisningen.

Studier vid Öppna Universitetet

Grundstudier i socialpsykologi, 25 op

Socialpsykologin har definierats som snedstrecket mellan individ och samhälle. Socialpsykologin är en "brovetenskap" som förenar psykologi och sociologi. Socialpsykologin undersöker den sociala interaktionens och smågruppernas lagbundenheter samt sociala och kulturella faktorers inverkan på individernas tänkande, känslor och handling. Individernas interaktion med sin sociala värld är således allmänt taget socialpsykologins forskningsobjekt. Den sociala världen består förutom av andra individer även av grupper, organisationer, institutioner och överhuvudtaget av kultur. Socialpsykologin försöker bl.a. förklara vad som är gemensamt och allmängiltigt i individernas sociala beteende i olika kulturer och samhällen och vad som är unikt.

SOCPSYK 1.2 Introduktion till socialpsykologin för biämnesstuderande, 5 op

SOCPSYK 2 Identitet, social utveckling och emotioner, 5 op

- Studerande lär sig analysera teoretiska modeller och utgångspunkter för teorier kring utveckling samt teoriers giltighetsområden.

- Studerande lär sig analysera teoretiska modeller och utgångspunkter för teorier kring utveckling samt olika teoriers giltighetsområden.

- Studerande lär sig utvecklingspsykologins grundläggande forskningsansatser och –metoder.

- Studerande lär sig både innehållsmässigt behärska och analytiskt tillämpa utvecklingspsykologiska teorier och forskning som beskriver människans livslopp, centrala utvecklingsuppgifter i olika åldersskeden och ålderstypiska beteendeprofiler, speciellt med beaktande av hur rådande samhälleliga och kulturella faktorer formar utvecklingsuppgifterna och betingelser för att hantera dessa.

- Studerande lär sig analysera möjligheter som forskning pekat på att i socialisationsprocessen stöda lösandet av olika utvecklingsuppgifter inom familjen, i skolan och studierna, i arbetslivet och ute i samhället som helhet.

SOCPSYK 1

SOCPSYK 3 Social identitet och social interaktion i och mellan grupper, 5 op

´

Målet med studieperioden är att studenten efter kursen kan:

- förstå och tillämpa kunskap om gruppfenomen och grupprocesser

- förstå och problematisera socialpsykologisk kunskap om förhållandet mellan grupper, t.ex. minoriteter och majoriteter

- känna till hur socialpsykologisk kunskap om grupprelationer tillämpas i praktiken för att förbättra relationer mellan grupper

SOCPSYK 4 Moralpsykologi, 5 op

Målet med studieperioden är att studenten efter kursen kan:

- redovisa tre olika forskningslinjer i empirisk moralpsykologi: moraliska känslor, omdömen och handlande.

- skilja mellan ultimata (t.ex. reciprok altruism) och proximala (t.ex. empati, värderingar) förklaringar av moraliskt beteende, samt skildra moralens utveckling ur ett evolutionärt och ett individuellt perspektiv.

- analysera klassiska teorier om moralens utveckling i ljuset av den kritik som riktats mot dem.

- redogöra för kulturens roll i formandet av våra moraliska omdömen och argumentera för och emot universella drag i moraliskt tänkande.

- uppskatta betydelsen av gruppidentifikation för våra moraliska känslor, omdömen och handlande.

- beskriva den nyaste empiriska forskningen i moralpsykologi.

SOCPSYK 5.1a Arbets- och organisationspsykologi, 5 op

Målen är att deltagarna efter avklarad kurs ska:

Utveckla färdigheter att kritiskt analysera organisationer från flera olika perspektiv

Förstå hur (social-)psykologiska teorier och begrepp kan användas i organisatoriska kontexter samt kunna definiera centrala begrepp relaterade till arbets- och organisationspsykologi

Förstå olika faktorer som påverkar de anställda så som organisationsförändringar, ledarskap, gruppdynamik, diversitet och välmående

Förstå olika syner på gott förändringsledarskap och hur synen på gott ledarskap har utvecklats

Tillämpa insikter från arbets- och organisationspsykologi för att ge rekommendationer om hur man kan förbättra kvaliteten på de anställdas jobbupplevelser och deras prestationer

SOCPSYK 5.1b The Psychology of Leadership, 5 op

This course attempts to cover the fundamentals of the field of leadership psychology. Leadership is not simply about getting people to do things. It is about getting them to want to do things. Leadership, then, is about shaping beliefs, desires, and priorities, it is about achieving influence, not securing compliance. It is about getting things done through others. In order to understand it, we need to focus on the mental states and processes that lead people to listen to leaders, to hear, what they have to say, and to take on the vision of the leader as their own. In case of leadership, there are a range of social and contextual factors that impact upon a leader’s capacity to influence others. These include the culture of the group that is being led, the broader society within which that group is located, the nature of the institutions within which leadership takes place, and the gender of leaders themselves.

By the end of this course the students will be able to

1. Give examples of psychological research about leadership

2. Differentiate between personal, contextual, and social factors that impact upon the leader’s effectiveness

3. Identify the different roles people can have in task groups

4. Describe the cultural differences in leadership style

5. Name the antecedents and consequences of “evil” leadership: conformity and obedience

6. Understand what gender segregation means (both horizontal and vertical segregation)

SOCPSYK 5.2 Personlighetsstörningar i social kontext, 5 op

Målet för kursen är att den studerande:

- lär sig att utgående från modern utvecklingspsykologi och personlighetspsykologi presentera olika förklaringsmodeller när det gäller uppkomst och utveckling av psykisk störning

- får insikter i de biologiska, psykologiska och sociala faktorernas samverkan vid psykiska störningar.

- får insikter i personlighetsstörningarnas inverkan på självuppfattning och socialt fungerande

- lär sig att utgående från de socialt konstruerade begreppen psykisk hälsa och psykisk sjukdom tolka psykiska konflikter och anpassningsproblem i samhället

SOCPSYK 1

SOCPSYK 5.3 Kultur, socialt samspel och aggressivt beteende, 5 op

- Efter kursen känner studenten till centrala teorier och forskning om människans aggressiva beteende, hur det utvecklas och vilka former det tar.

- Studenten förstår och kan analysera hur aggression kommer till uttryck inom skolvärlden, inom arbetslivet och familjen, speciellt med beaktande av köns-, ålders- och kulturskillnader.

SOCPSYK 1

Enskilt studieavsnitt i socialpsykologi

SOCPSYK 1.2 Introduktion till socialpsykologin för biämnesstuderande, 5 op

Barnpsykologi i familjekontext, 5 op

Målet med kursen är att skapa sig en grundläggande kunskap om klinisk barnpsykologi. Under kursen bekantar vi oss med psykisk ohälsa hos barn, samt på vilket sätt barnets medfödda egenskaper och omgivning påverkar barnets psykiska mående. Under kursen läggs en betoning på riskfaktorer, men skyddande faktorer beaktas också. Ett barns uppväxtmiljö samt omständigheter i familjen har en stor inverkan på barnets utveckling, så fokus ligger även på detta.

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering