– Kiinnostavinta sosiaalipsykologiassa on että sen kautta voi tarkastella hyvin monia arkielämän ilmiöitä, sanovat monet sosiaalipsykologian opiskelijat.

Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistemme kanssa ja toimimme erilaisten ryhmien, kuten organisaatioiden, yhteiskuntien ja kulttuuriryhmien jäseninä. Sosiaalipsykologia tutkiikin vuorovaikutusta ryhmien sisällä sekä yksilöiden ja ryhmien välillä. Esimerkiksi asenteet, identiteetit, arvot, sosialisaatio, päätöksenteko, emootiot, ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet kuuluvat klassisiin sosiaalipsykologisiin tutkimuskohteisiin.

Sosiaalipsykologian opinto-ohjelmat syksystä 2017 lähtien

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintotarjonnassa on sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Perusopinnot voi opiskella lähi- tai verkko-opintoina sekä näitä yhdistellen. Aineopinnot ovat lähiopetuspainotteisia. Kuuntele tallenne Orientaatio sosiaalipsykologian opintoihin.

Opintotarjonnassa on myös yhteiskuntatieteiden perusopinnot (sosiaalipsykologia) (25 op). Yhteiskuntatieteiden perusopinnot on osa valtiotieteellisen tiedekunnan kandidaatintutkintoa kaikissa tiedekunnan oppiaineissa. Avoimessa yliopistossa opintoja voivat suorittaa kaikki niistä kiinnostuneet. Yhteiskuntatieteiden perusopinnot ja sivuaineen perusopinnot oppiaineittain (pdf).

SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi, 5 op

Peruttu

SP020 Suomalainen sosiaalipsykologia, 5 op

Peruttu

SP022 Asenteet ja ennakkoluulot, 5 op

Opiskelija osaa määritellä asenteen ja ennakkoluulon käsitteet ja tuntee niiden erilaisia mittaustapoja, sekä on tutustunut keskeisiin asenteita ja ennakkoluuloja selittäviin teorioihin (esim. kontaktihypoteesi, sosiaalisen identiteetin teoria, suunnitellun toiminnan teoria). Lisäksi opiskelija tutustuu siihen, miten teorioita hyödynnetään käyttäytymisen muutoksessa ja miten tutkimustietoa hyödynnetään ryhmienvälisen konfliktien ehkäisyssä.

Peruttu

SP021 Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen ja moraalipsykologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) kuvata todellisuuden sosiaalisen rakentumisen tutkimuksen näkökulman ja avainkäsitteet sosiaalipsykologiassa peruskurssia laajemmin ja osaa tunnistaa tässä keskeisiä teoriaperinteitä ja klassikkoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 2) kuvata peruskurssia laajemmin keskeisiä käsitteitä ja teorioita, jotka liittyvät, moraaliin, arvoihin ja oikeudenmukaisuuteen. Hän osaa myös kuvata näiden aiheiden tutkimiseen käytettäviä menetelmiä, sekä osaa antaa esimerkkejä opitun soveltamisesta käytännön tilanteisiin.

Peruttu

SP023 Sosiaalipsykologian teoreettis-metodologisia perusteita, 5 op

Peruttu
Peruttu
Peruttu

Sosiaalipsykologian aineopinnot sivuaineopiskelijoille, 35 op

Opiskelija osaa kuvata sosiaalipsykologian keskeisiä teorioita ja lähestymistapoja, niiden historiallisia juuria ja niihin pohjautuvaa uutta tutkimusta. Hän osaa myös antaa esimerkkejä siitä, miten teorioita voidaan soveltaa käytännön tilanteisiin. Opiskelija valitsee myös jonkin tai joitakin sosiaalipsykologian sovellusaloja, joihin hän erityisesti perehtyy ja lisäksi opiskelija osaa arvioida, missä määrin kulttuurienväliset erot ja sukupuolinäkökulma huomioidaan eri tutkimusalueilla.

SP024 Sosiaalinen kognitio, itsesäätely ja käyttäytymisen muutos, 5 op

Opiskelija syventää tietojaan sosiaalisesta kognitiosta käyttäytymisen muuttamisesta sekä tuntee itsesäätelyyn, motivaatioon liittyviä käsitteitä. Opiskelija osaa suhteuttaa miten asenteisiin ja itsesäätelyyn liittyvät teoriat ovat yhteydessä käyttäytymiseen ja miten niitä hyödynnetään käyttäytymisen muuttamisessa. Perusoppikirjassa Fishbein & Ajzen on esimerkkejä miten teoreettisia käsitteitä operationalisoidaan tutkimustarkoituksiin sekä miten niitä on sovellettu käyttäytymisen muutokseen tähtääviin ohjelmiin.

Peruttu

SP025 Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen vuorovaikutus ryhmissä ja ryhmien välillä, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija osaa suhteuttaa toisiinsa ja arvioida kriittisesti erilaisia tutkimusalueeseen liittyviä teorioita ja lähestymistapoja sekä niihin perustuvien tutkimusten tuloksia. Opiskelija oppii vertailemaan eri lähestymistavoissa käytettäviä tutkimusmenetelmiä ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta eri tutkimuskysymyksiin. Lisäksi opiskelija osaa eritellä sosiaalipsykologian eri tutkimusperinteisiin ja lähestymistapoihin kytkeytyviä tutkimuskysymyksiä esimerkiksi sosiaalisen identiteetin, enemmistö-vähemmistösuhteiden, kulttuuriryhmien välisten suhteiden, sosiaalisen vaikuttamisen tai johtajuuden tutkimusalueilla.

SP026 Moraali, arvot ja oikeudenmukaisuus, 5 op

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan suhteuttaa toisiinsa ja arvioida kriittisesti erilaisia teorioita, lähestymistapoja, tutkimusmenetelmiä ja sovelluksia liittyen arvoihin, oikeudenmukaisuuteen ja moraaliin.

SP027 Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden sosiaalinen rakentuminen, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija osaa hahmottaa todellisuuden sosiaalisen rakentumisen tutkimuksen keskeiset lähtökohdat, painotuserot ja empiiriset kohteet sekä kuvata sen tunnuspiirteet sosiaalipsykologisissa perinteissä, kuten sosiaalisten representaatioiden tutkimuksessa, diskursiivisessa psykologiassa, narratiivisessa otteessa ja symbolisessa interaktionismissa. Opiskelija oppii myös vertailemaan ja soveltamaan alan teorioiden keskeisiä käsitteitä arkielämän ja yhteiskunnan ilmiöihin.

SP029 Sosiaalipsykologian valinnaiset opinnot, 15 op

Peruttu
Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista