HUOM! Nämä sivut eivät ole enää käytössä. Helsingin yliopiston tutkintovaatimukset muuttuivat 1.8.2017. Helsingin yliopiston avoimen yliopiston tämän hetkinen sosiaalitieteiden koulutusohjelman opintotarjonta löytyy täältä.

 

Oletko kiinnostunut ihmisistä ja heidän erilaisista elämäntilanteistaan sekä sosiaalisista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta?

Sosiaalityössä ihmistä ja hänen sosiaalista elinympäristöään tarkastellaan koko elämänkaaren pituudelta. Tutkimus ja opetus kohdistuvat yhteiskunta- ja sosiaalitieteellisiin hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin kysymyksiin.

Sosiaalityön opinto-ohjelmat syksystä 2017 lähtien

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimen yliopiston sosiaalityön opinnoilla ei pysty saamaan sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Jos pääset valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi, suoritetut opintojaksot luetaan hyväksi sosiaalitieteiden laitoksella.

Lukuvuonna 2016–17 ja kesällä 2017 sosiaalityön aineopinnoista 35 op on tarjolla vain yksittäisiä kursseja. Lukuvuonna 2017-18 ja kesällä 2018 avoin yliopisto järjestää sosiaalitieteiden perusopintoja sekä sosiaalititeiden perusopintojen jälkeisiä kursseja (syksyllä 2017 voimaan tulevat uudet tutkintovaatimukset).

Sosiaalityön perusopinnot, 25 op

Sosiaalityön johdantokurssi, 5 op

Kansalainen ja yhteisöt, 5 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy:
1) kolmanteen sektoriin sosiaalialan toimijana,
2) kansalaisten arkisiin kokemuksiin sekä oman hyvinvointinsa subjekteina että sosiaalialan palvelujen käyttäjinä kolmannella, julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Kurssin sisällöissä painottuvat erilaisten yhteisöjen ja kansalaisten monimuotoiset suhteet ja hyvän elämän eri osa-alueiden tarkastelu sekä opiskelijan itsensä että opintojaksolla kohdattujen kansalaisten elämässä.

Kurssilla tutustutaan auttamis- ja neuvontatyöhön sekä sosiaalialan erilaisiin kohdeilmiöihin ihmisten ja yhteisöjen arjen näkökulmasta. Opintojakson viitekehyksenä on humanistinen ihmiskäsitys. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisen ja kansalaistoiminnan eroja ja yhtäläisyyksiä, osaa hahmottaa yhteisöjen merkityksen kansalaisen hyvinvoinnin kokonaisuudessa, on tutustunut valitsemaansa kohdeilmiöön sekä itseensä kansalaisena ja yhteisön jäsenenä.

Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa, 5 op

Hyvinvointipolitiikka, 5 op

Opintojakson tavoite on, että opiskelija perehtyy hyvinvointipolitiikan periaatteisiin ja muutoksiin, huono-osaisuuden kysymyksiin sekä palvelu- ja etuusjärjestelmään Suomessa ja kansainvälisesti.

Hyvinvointipolitiikan ajankohtaisista muutossuunnista opiskelija paneutuu sosiaalisen investoinnin, aktivoinnin, harkintavallan ja henkilökohtaistamisen kysymyksiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee jäsentämään sosiaalityön paikkaa ja muutostekijöitä hyvinvointipolitiikan lähtökohdat huomioon ottaen.

Erityisalakurssi, 5 op

Sosiaalityön aineopinnot, 35 op

Sosiaalityö on sekä tutkimusala että useista erilaisista käytännöistä koostuva ammattiala. Nykyisin se on itsenäinen oppi- ja tutkimusala. Helsingin yliopiston sosiaalityön opetuksessa painottuvat kaupunkisosiaalityön kysymykset. Kiinnostuksen kohteena ovat kansalaisuus ja ihmisyys globalisoituvassa maailmassa. Sosiaalityössä tutkitaan ihmisten toiminnan ja jokapäiväisen selviytymisen edellytyksiä, arkielämän jatkuvuuksia ja katkoksia, sosiaalialan ammatteja ja instituutioita sekä alan monimuotoista vapaaehtoistoimintaa. Tavallisia analyysin kohteita ovat esimerkiksi yhteisöt, perheet, ihmisen eri ikävaiheet ja niihin liittyvät arjen kysymykset, yksilöiden muuttuvat identiteetit, sosiaalialan historia ja koulutus sekä sosiaalipalvelujen ja - työn arviointi.

Sosiaalityössä on esillä ihmiselämän koko kirjo. Ihmistä ja hänen sosiaalista ympäristöään tarkastellaan sosiaalityössä elämänkaaren kokonaisuudessa. Lasten asema, nuorten ongelmat, perhe-elämän paineet, ikääntyminen, päihteiden käyttö, väkivalta, maahanmuuttajuus, yhteiskunnan marginaalissa elävät vähemmistöt – siinä joitakin tutkimuksen ja opetuksen kohteita.

Sosiaalityö on soveltava tutkimusala, jolla sovellettavat ajattelutavat nojaavat yhteiskunnallisia ilmiöitä, sosiaalisia ongelmia ja ihmisten hyvinvointia sekä myös kestävää kehitystä koskeviin teorioihin, käsityksiin ja tulkintoihin. Sosiaalityön tiedepohja on näin ollen monialainen, ja se rakentuu pääasiassa yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisten teorioiden perustalle.

Sosiaalityöntekijän kelpoisuuden tuottaa ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääainetasoiset sosiaalityön yliopistolliset opinnot.

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston sosiaalityön aineopintokokonaisuus (35 op) on sivuainetutkintovaatimusten mukainen kokonaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että se ei sisällä kaikkia pääainetutkintovaatimusten mukaisten sosiaalityön aineopintojen opintojaksoja. Näin ollen Avoimen yliopiston kokonaisuus ei sellaisenaan vastaa niitä aineopintoja, jotka mainitaan sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, § 12) säädettäessä henkilön oikeudesta toimia tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa.

Jos pääset Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan sosiaalityöntekijän kelpoisuuden tuottavia opintoja, voit käyttää Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot tutkintoosi.

Sosiaalityöntekijän kelpoisuuden voi saavuttaa opiskelemalla sosiaalityötä :

  • pääaineena
  • sivuaineena
  • täydentämällä Helsingin yliopistossa suoritettua tutkintoa suorittamalla erikseen määritellyt kelpoisuuden tuottavat opinnot.

Sosiaalityön pääaineopiskelijaksi voit päästä päävalinnan (pääsykokeen), maisterivalinnan tai avoimen väylän (tällä hetkellä pieni sisäänpääsymahdollisuus) kautta. Näistä kaikista saat tietoa valtiotieteellisen tiedekunnan sivuilta (ei vaadi kirjautumista) sekä yliopiston intranetistä Flammasta (kirjaudutaan yliopiston käyttäjäluvalla) kohdasta Sosiaalityö.


10 vuoden sisällä suoritetulla sosionomi (amk) – tutkinnolla tai sosionomi (ylempi amk) – tutkinnolla (pohjakoulutuksena sosionomi) voit hakea osittaista korvaavuutta jaksosta Asiakastyön taidot (K2) (5 op) (A736530). Korvaavuutta voi hakea sen jälkeen, kun sinut on hyväksytty sosiaalityön aineopintojen opiskelijaksi Avoimeen yliopistoon.

Julkisoikeus (5 op) (A79946) - opintojakso on pakollinen valtiotieteellisen tiedekunnan yleisopintojakso sosiaalityön aineopintojen opiskelijoille, sillä sen suorittaminen on edellytys opintojaksolle Sosiaalioikeus (5 op) (A73642) osallistumiselle. Sinun tulee huolehtia itse kyseiselle opintojaksolle ilmoittautumisesta, opintojakson maksusta ja opintojakson suorittamisesta ennen Sosiaalioikeus –opintojaksoa.

Sosiaalityön perusopinnot 25 op kokonaisuudessaan

Lastensuojelun perusteet, 5 op

Sosiaalioikeus, 5 op

Asiakastyön taidot, 5 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy sosiaalityön ammattikäytäntöihin. Opiskelija ymmärtää asiakkaan osallisuuden asiakastyön keskeisenä lähtökohtana ja sosiaalisen toimintakyvyn merkityksen vuorovaikutustilanteessa. Opiskelija perehtyy sosiaalityön eettisiin periaatteisiin sekä niiden merkitykseen käytännön toiminnassa ja harjoittelee kriittistä reflektiota.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää vuorovaikutuksen ja kohtaamisen sekä oman toiminnan merkityksen asiakastyössä. Opiskelija on saanut käsityksen sosiaalisen tilanteen kartoituksesta, suunnitelmallisesta työskentelystä sekä asiakastyön dokumentoinnista. Hän tiedostaa eettiset ja vallankäyttöön liittyvät kysymykset sekä niiden tuomat jännitteet sosiaalityössä. 

Sosiaalityön perusopinnot (25 op) ja sosiaalityön aineopintojen opintojaksoista Lastensuojelun perusteet (5 op) ja Sosiaalioikeus (5 op)

Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat, 5 op

Sosiaalityön historia ja nykyisyyden rakentaminen, 5 op

Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle teoreettisia ja käsitteellisiä välineitä ymmärtää sosiaalityön oppialan ja ammatin muotoutumista nykyiseksi käyttämällä alan globaalia ja lokaalia historiaa. Sen ytimenä on sosiaalityön oppihistorian ja muuttuvien toiminnallisten käytäntöjen ymmärtäminen ja analyysi oman ammatillisen toiminnan voimavarana.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa pohtia historiatietoja hyödyntäen sosiaalityön diskursiivisten ja ammatillisten käytäntöjen kehitystä. Hän osaa jäsentää sosiaalityön historiallisesti muotoutunutta paikkaa sosiaalisesti kestävän hyvinvoinnin tuottamisessa. Opintojakso tarjoaa tietoa sosiaalisesti kestävän toimijuuden rakentamiseen jatkuvan muutoksen oloissa.

Sosiaalityön perusopinnot (25 op) ja aikaisempien sivuainetutkintovaatimusten mukaiset sosiaalityön aineopinnot (35 op).

Opintojakso kuuluu sosiaalityön pääaineopinnoissa syventäviin opintoihin ja on tasoltaan vaativa. Varaathan riittävästi aikaa opiskeluun.

Sosiaalityön globaalit ja lokaalit toimintaympäristöt, 5 op

Sosiaalityön perusopinnot (25 op) ja aikaisempien sivuainetutkintovaatimusten mukaiset sosiaalityön aineopinnot (35 op).

Opintojakso kuuluu sosiaalityön pääaineopinnoissa syventäviin opintoihin ja on tasoltaan vaativa. Varaathan riittävästi aikaa opiskeluun.

Erityisalakurssi, 5 op

Opiskelija valitsee yhden erityisalakurssin sosiaalityön aineopintojen 35 op kokonaisuuteen (sivuaineen tutkintovaatimukset).

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Minna Laitinen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista