Oletko kiinnostunut ihmisistä ja heidän erilaisista elämäntilanteistaan sekä sosiaalisista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta?

Sosiaalityössä ihmistä ja hänen sosiaalista elinympäristöään tarkastellaan koko elämänkaaren pituudelta. Tutkimus ja opetus kohdistuvat yhteiskunta- ja sosiaalitieteellisiin hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin kysymyksiin.

Sosiaalityön opinto-ohjelmat syksystä 2017 lähtien

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimen yliopiston sosiaalityön opinnoilla ei pysty saamaan sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Jos pääset valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi, suoritetut opintojaksot luetaan hyväksi sosiaalitieteiden laitoksella.

Lukuvuonna 2016–17 ja kesällä 2017 sosiaalityön aineopinnoista 35 op on tarjolla vain yksittäisiä kursseja. Lukuvuonna 2017-18 ja kesällä 2018 avoin yliopisto järjestää sosiaalitieteiden perusopintoja sekä sosiaalititeiden perusopintojen jälkeisiä kursseja (syksyllä 2017 voimaan tulevat uudet tutkintovaatimukset).

Sosiaalityön perusopinnot, 25 op

Sosiaalityö oppianeen kuvaus:
Sosiaalityö on sekä tutkimusala että useista erilaisista käytännöistä koostuva ammattiala. Nykyisin se on itsenäinen oppi- ja tutkimusala. Helsingin yliopiston sosiaalityön opetuksessa painottuvat kaupunkisosiaalityön kysymykset. Kiinnostuksen kohteena ovat kansalaisuus ja ihmisyys globalisoituvassa maailmassa. Sosiaalityössä tutkitaan ihmisten toiminnan ja jokapäiväisen selviytymisen edellytyksiä, arkielämän jatkuvuuksia ja katkoksia, sosiaalialan ammatteja ja instituutioita sekä alan monimuotoista vapaaehtoistoimintaa. Tavallisia analyysin kohteita ovat esimerkiksi yhteisöt, perheet, ihmisen eri ikävaiheet ja niihin liittyvät arjen kysymykset, yksilöiden muuttuvat identiteetit, sosiaalialan historia ja koulutus sekä sosiaalipalvelujen ja - työn arviointi.

Sosiaalityössä on esillä ihmiselämän koko kirjo. Ihmistä ja hänen sosiaalista ympäristöään tarkastellaan sosiaalityössä elämänkaaren kokonaisuudessa. Lasten asema, nuorten ongelmat, perhe-elämän paineet, ikääntyminen, päihteiden käyttö, väkivalta, maahanmuuttajuus, yhteiskunnan marginaalissa elävät vähemmistöt – siinä joitakin tutkimuksen ja opetuksen kohteita.

Sosiaalityö on soveltava tutkimusala, jolla sovellettavat ajattelutavat nojaavat yhteiskunnallisia ilmiöitä, sosiaalisia ongelmia ja ihmisten hyvinvointia sekä myös kestävää kehitystä koskeviin teorioihin, käsityksiin ja tulkintoihin. Sosiaalityön tiedepohja on näin ollen monialainen, ja se rakentuu pääasiassa yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisten teorioiden perustalle.

Sosiaalityön perusopinnot 25 op noudattavat Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineen sivuainetutkintovaatimuksia.

Sosionomi AMK-tutkinto
PÄIVITYS 9.5.2017: Korvaavuuksia ei voi enää hakea, koska sosiaalityön johdantokurssi 5 op on alkanut.

Aiemmin suoritetulla sosionomi AMK-tutkinnolla voidaan korvata seuraavat perusopintojen opintojaksot.

Sosiaalityön perusopinnot (korvaavuus yhteensä 20 op):
Kansalainen ja yhteisöt (5 op) - A731380
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa (5 op) - A731390
Hyvinvointipolitiikka (5 op) - A732490
Erityisalakurssi: Aikuissosiaalityö (5 op) - A732510

Huom! Opinnot eivät saa olla yli 10 v. vanhempia.

Huom! Jos haet 20 opintopisteen korvaavuutta sosionomi AMK-tutkinnolla niin ilmoittaudu korvattaville opintojaksoille Sosiaalityön perusopintojen korvaavuudet 20 op -linkin kautta, joka löytyy Sosiaalityön johdantokurssin opinto-ohjelmasta kohdasta Ilmoittautuminen ja opintomaksu. Näin maksat vain 75 euroa neljästä opintojaksosta. Muuta ilmoittautumista KORVATTAVILLE opintojaksoille ei tarvitse tehdä. Ole huolellinen, rahoja ei palauteta.

Ilmoittautuminen Sosiaalityön johdantokurssille 5 op tehdään aivan normaalisti ja johdantokurssista maksetaan 75 e.

Sosionomi AMK-tutkinnolla saatu korvaavuus rekisteröidään yliopiston opintorekisteriin Oodiin siinä vaiheessa, kun olet saanut sosiaalityön johdantokurssista suoritusmerkinnän. Jos et saa suoritettua johdantokurssia tämän opinto-ohjelman aikana niin korvaavuuksia ei rekisteröidä Oodiin missään vaiheessa.

Sosiaalityön johdantokurssi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalityön peruskäsitteitä yhteiskuntatieteellisenä tieteenalana, oppiaineena ja käytäntönä.

Opiskelija ymmärtää sosiaalityön yhteiskunnallista ja ihmisten arkista toimintaympäristöä, teoreettisia lähtökohtia, arvoja ja eettisiä periaatteita.

Opiskelija tuntee sosiaalityön lokaaleja ja globaaleja peruslähtökohtia.

Kansalainen ja yhteisöt, 5 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy:
1) kolmanteen sektoriin sosiaalialan toimijana,
2) kansalaisten arkisiin kokemuksiin sekä oman hyvinvointinsa subjekteina että sosiaalialan palvelujen käyttäjinä kolmannella, julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Kurssin sisällöissä painottuvat erilaisten yhteisöjen ja kansalaisten monimuotoiset suhteet ja hyvän elämän eri osa-alueiden tarkastelu sekä opiskelijan itsensä että opintojaksolla kohdattujen kansalaisten elämässä.

Kurssilla tutustutaan auttamis- ja neuvontatyöhön sekä sosiaalialan erilaisiin kohdeilmiöihin ihmisten ja yhteisöjen arjen näkökulmasta. Opintojakson viitekehyksenä on humanistinen ihmiskäsitys. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisen ja kansalaistoiminnan eroja ja yhtäläisyyksiä, osaa hahmottaa yhteisöjen merkityksen kansalaisen hyvinvoinnin kokonaisuudessa, on tutustunut valitsemaansa kohdeilmiöön sekä itseensä kansalaisena ja yhteisön jäsenenä.

Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa, 5 op

Opintojaksolla opiskelija tutustuu sosiaalityön ontologiaan ja humanistiseen ihmiskäsitykseen Lauri Rauhalan kehittämän situationaalisen säätöpiirin avulla ja perehtyy suomalaisen sosiaalityön väitöskirja-tutkimuksiin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy jäsentämään sosiaalityön paikkaa tieteiden järjestelmässä ja tuntee keskeisiä sosiaalityön tutkimuksen aikalaisteemoja, käsitteellistyksiä sekä metodologisia lähtökohtia. Esseiden kirjoittamisessa harjoitellaan tieteellistä ja asiantuntijakirjoittamista sekä vertaisarviointia.

Hyvinvointipolitiikka, 5 op

Opintojakson tavoite on, että opiskelija perehtyy hyvinvointipolitiikan periaatteisiin ja muutoksiin, huono-osaisuuden kysymyksiin sekä palvelu- ja etuusjärjestelmään Suomessa ja kansainvälisesti.

Hyvinvointipolitiikan ajankohtaisista muutossuunnista opiskelija paneutuu sosiaalisen investoinnin, aktivoinnin, harkintavallan ja henkilökohtaistamisen kysymyksiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee jäsentämään sosiaalityön paikkaa ja muutostekijöitä hyvinvointipolitiikan lähtökohdat huomioon ottaen.

Erityisalakurssi, 5 op

Opintojakson tavoitteena on problematisoida aikuissosiaalityön käsitettä ja tutustua monipuolisesti aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön erilaisiin ilmiöihin, sosiaalisiin ongelmiin ja asiakaskuntaan. Lisäksi opiskelija oppii tuntemaan muutos- ja motivaatiotyötä sekä työskentelyä vastentahtoisten asiakkaiden kanssa. Kurssi perehdyttää myös lapsen asemaan aikuissosiaalityön palvelujärjestelmässä.

Sosiaalityön aineopinnot, 35 op

Sosiaalityö on sekä tutkimusala että useista erilaisista käytännöistä koostuva ammattiala. Nykyisin se on itsenäinen oppi- ja tutkimusala. Helsingin yliopiston sosiaalityön opetuksessa painottuvat kaupunkisosiaalityön kysymykset. Kiinnostuksen kohteena ovat kansalaisuus ja ihmisyys globalisoituvassa maailmassa. Sosiaalityössä tutkitaan ihmisten toiminnan ja jokapäiväisen selviytymisen edellytyksiä, arkielämän jatkuvuuksia ja katkoksia, sosiaalialan ammatteja ja instituutioita sekä alan monimuotoista vapaaehtoistoimintaa. Tavallisia analyysin kohteita ovat esimerkiksi yhteisöt, perheet, ihmisen eri ikävaiheet ja niihin liittyvät arjen kysymykset, yksilöiden muuttuvat identiteetit, sosiaalialan historia ja koulutus sekä sosiaalipalvelujen ja - työn arviointi.

Sosiaalityössä on esillä ihmiselämän koko kirjo. Ihmistä ja hänen sosiaalista ympäristöään tarkastellaan sosiaalityössä elämänkaaren kokonaisuudessa. Lasten asema, nuorten ongelmat, perhe-elämän paineet, ikääntyminen, päihteiden käyttö, väkivalta, maahanmuuttajuus, yhteiskunnan marginaalissa elävät vähemmistöt – siinä joitakin tutkimuksen ja opetuksen kohteita.

Sosiaalityö on soveltava tutkimusala, jolla sovellettavat ajattelutavat nojaavat yhteiskunnallisia ilmiöitä, sosiaalisia ongelmia ja ihmisten hyvinvointia sekä myös kestävää kehitystä koskeviin teorioihin, käsityksiin ja tulkintoihin. Sosiaalityön tiedepohja on näin ollen monialainen, ja se rakentuu pääasiassa yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisten teorioiden perustalle.

Sosiaalityöntekijän kelpoisuuden tuottaa ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääainetasoiset sosiaalityön yliopistolliset opinnot.

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston sosiaalityön aineopintokokonaisuus (35 op) on sivuainetutkintovaatimusten mukainen kokonaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että se ei sisällä kaikkia pääainetutkintovaatimusten mukaisten sosiaalityön aineopintojen opintojaksoja. Näin ollen Avoimen yliopiston kokonaisuus ei sellaisenaan vastaa niitä aineopintoja, jotka mainitaan sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, § 12) säädettäessä henkilön oikeudesta toimia tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa.

Jos pääset Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan sosiaalityöntekijän kelpoisuuden tuottavia opintoja, voit käyttää Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot tutkintoosi.

Sosiaalityöntekijän kelpoisuuden voi saavuttaa opiskelemalla sosiaalityötä :

  • pääaineena
  • sivuaineena
  • täydentämällä Helsingin yliopistossa suoritettua tutkintoa suorittamalla erikseen määritellyt kelpoisuuden tuottavat opinnot.

Sosiaalityön pääaineopiskelijaksi voit päästä päävalinnan (pääsykokeen), maisterivalinnan tai avoimen väylän (tällä hetkellä pieni sisäänpääsymahdollisuus) kautta. Näistä kaikista saat tietoa valtiotieteellisen tiedekunnan sivuilta (ei vaadi kirjautumista) sekä yliopiston intranetistä Flammasta (kirjaudutaan yliopiston käyttäjäluvalla) kohdasta Sosiaalityö.


10 vuoden sisällä suoritetulla sosionomi (amk) – tutkinnolla tai sosionomi (ylempi amk) – tutkinnolla (pohjakoulutuksena sosionomi) voit hakea osittaista korvaavuutta jaksosta Asiakastyön taidot (K2) (5 op) (A736530). Korvaavuutta voi hakea sen jälkeen, kun sinut on hyväksytty sosiaalityön aineopintojen opiskelijaksi Avoimeen yliopistoon.

Julkisoikeus (5 op) (A79946) - opintojakso on pakollinen valtiotieteellisen tiedekunnan yleisopintojakso sosiaalityön aineopintojen opiskelijoille, sillä sen suorittaminen on edellytys opintojaksolle Sosiaalioikeus (5 op) (A73642) osallistumiselle. Sinun tulee huolehtia itse kyseiselle opintojaksolle ilmoittautumisesta, opintojakson maksusta ja opintojakson suorittamisesta ennen Sosiaalioikeus –opintojaksoa.

Sosiaalityön perusopinnot 25 op kokonaisuudessaan

Lastensuojelun perusteet, 5 op

Opiskelija muodostaa yleiskäsityksen lastensuojelusta lainsäädännön, ammatillisen toiminnan sekä asiakkaan näkökulmista. Opiskelija oppii tarkastelemaan lastensuojelun yhteiskunnallisia kysymyksiä ja käytäntöjä sekä alan lainsäädäntöä. Lastensuojelulain asettamien ammatillisten velvoitteiden lisäksi opiskelija tutustuu lastensuojeluun lasten oikeuksien ja osallisuuden sekä perheen ja vanhemmuuden näkökulmista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lastensuojelun keskeiset periaatteet, tunnistaa lastensuojelun eettisiä jännitteitä sekä tuntee lastensuojelun yleisimpiä työmenetelmiä.

Sosiaalityön perusopinnot (25 op)

Sosiaalioikeus, 5 op

Opintojaksolla käsitellään suomalaisen sosiaali- ja lapsioikeuden sisältöjä ja soveltamista sosiaalityön näkökulmasta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on hankkinut perustiedot sosiaalioikeudellisesta, erityisesti sosiaalihuollollisesta, sääntelystä sekä asiakaan asemasta ja oikeuksista sekä perus- ja ihmisoikeuksien suhteesta sosiaalioikeudelliseen päätöksentekoon. Opiskelija myös osaa jäsentää sosiaalihuoltoon liittyviä oikeudellisia ongelmia sekä hakea juridista tietoa ja soveltaa sitä käytännön asiakastyössä. Lisäksi opiskelija ymmärtää sosiaalityön tehtävän ja roolin suhteessa oikeudelliseen päätöksentekoon.

Sosiaalityön perusopinnot 25 op sekä julkisoikeuden kurssi 5 op (valtiotieteellisen tiedekunnan yleisopintoja).

Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että julkisoikeuden kurssi (A79946) on suoritettu ennen sosiaalioikeus-opintojakson alkua. Keväällä 2017 on mahdollista käydä julkisoikeuden kurssi osaksi päällekkäin sosiaalioikeuden kurssin kanssa.

Asiakastyön taidot, 5 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy sosiaalityön ammattikäytäntöihin. Opiskelija ymmärtää asiakkaan osallisuuden asiakastyön keskeisenä lähtökohtana ja sosiaalisen toimintakyvyn merkityksen vuorovaikutustilanteessa. Opiskelija perehtyy sosiaalityön eettisiin periaatteisiin sekä niiden merkitykseen käytännön toiminnassa ja harjoittelee kriittistä reflektiota.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää vuorovaikutuksen ja kohtaamisen sekä oman toiminnan merkityksen asiakastyössä. Opiskelija on saanut käsityksen sosiaalisen tilanteen kartoituksesta, suunnitelmallisesta työskentelystä sekä asiakastyön dokumentoinnista. Hän tiedostaa eettiset ja vallankäyttöön liittyvät kysymykset sekä niiden tuomat jännitteet sosiaalityössä. 

Sosiaalityön perusopinnot (25 op) ja sosiaalityön aineopintojen opintojaksoista Lastensuojelun perusteet (5 op) ja Sosiaalioikeus (5 op)

Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat, 5 op

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Sosiaalityön historia ja nykyisyyden rakentaminen, 5 op

Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle teoreettisia ja käsitteellisiä välineitä ymmärtää sosiaalityön oppialan ja ammatin muotoutumista nykyiseksi käyttämällä alan globaalia ja lokaalia historiaa. Sen ytimenä on sosiaalityön oppihistorian ja muuttuvien toiminnallisten käytäntöjen ymmärtäminen ja analyysi oman ammatillisen toiminnan voimavarana.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa pohtia historiatietoja hyödyntäen sosiaalityön diskursiivisten ja ammatillisten käytäntöjen kehitystä. Hän osaa jäsentää sosiaalityön historiallisesti muotoutunutta paikkaa sosiaalisesti kestävän hyvinvoinnin tuottamisessa. Opintojakso tarjoaa tietoa sosiaalisesti kestävän toimijuuden rakentamiseen jatkuvan muutoksen oloissa.

Sosiaalityön perusopinnot (25 op) ja aikaisempien sivuainetutkintovaatimusten mukaiset sosiaalityön aineopinnot (35 op).

Opintojakso kuuluu sosiaalityön pääaineopinnoissa syventäviin opintoihin ja on tasoltaan vaativa. Varaathan riittävästi aikaa opiskeluun.

Sosiaalityön globaalit ja lokaalit toimintaympäristöt, 5 op

Sosiaalityön perusopinnot (25 op) ja aikaisempien sivuainetutkintovaatimusten mukaiset sosiaalityön aineopinnot (35 op).

Opintojakso kuuluu sosiaalityön pääaineopinnoissa syventäviin opintoihin ja on tasoltaan vaativa. Varaathan riittävästi aikaa opiskeluun.

Erityisalakurssi, 5 op

Opiskelija valitsee yhden erityisalakurssin sosiaalityön aineopintojen 35 op kokonaisuuteen (sivuaineen tutkintovaatimukset).

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Minna Laitinen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista