Sosiologian opiskelu auttaa jäsentämään ihmisten toimintaa kaikessa monimuotoisuudessaan ja ymmärtämään, miten ihmiset, yhteiskunnat ja koko maailma muodostavat monimutkaisen vastavuoroisuuksien ja riippuvuuksien verkon. Sosiologi tutkii kohdettaan teoreettisesti ja empirian keinoin.

Sosiologian perusvire on kriittinen. Se pyrkii tutkimaan ja arvioimaan yhteiskunnan erilaisia ilmiöitä pintaa syvemmältä kyseenalaistaen totutut ajattelutavat. Opinnoissa perehdytään tieteenalan käsitteistöön ja keskeisiin yhteiskuntateorioihin sekä tutustutaan eri aiheita käsitteleviin sosiologisiin tutkimuksiin.

Sosiologian opinto-ohjelmat syksystä 2017 lähtien

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Perusopintoja ja aineopintoja järjestetään lähiopetuksena Helsingissä. Perusopinnot voi suorittaa myös verkko-opintoina.

Sosiologian perusopinnot sivuaineopiskelijoille, 25 op

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, jonka tutkimuskohteet vaihtelevat kokonaisia yhteiskuntia kuvaavista rakenteellisista seikoista intiimeihin sosiaalisiin suhteisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Sosiologian opiskelu auttaa jäsentämään yhteiskuntia kaikessa monimuotoisuudessaan ja ymmärtämään, miten ihmiset, yhteiskunnat ja koko maailma muodostavat monimutkaisen vastavuoroisuuksien verkon.

Sosiologian perusvire on kriittinen. Se pyrkii tutkimaan ja arvioimaan yhteiskuntaa ja sen erilaisia ilmiöitä pintaa syvemmältä kyseenalaistaen totutut ajattelutavat. Sosiologinen tutkimus on samalla myös keskustelua yhteiskunnan kanssa. Tutkimukset ovat puheenvuoroja, jotka tarjoavat mahdolisuuden puhua uudella tavalla aikalaisia askarruttavista ilmiöistä tai paljastavat ongelmia, joiden olemassaoloa ei ole aikaisemmin tiedostettu.

Sosiologian johdanto, 5 op

Kurssi antaa yleiskatsauksen sosiologiaan tieteenalana sekä tutustuttaa sosiologiseen ajattelutapaan ja sen peruskäsitteisiin.

Opiskelija tunnistaa sosiologian tieteenalana ja on tutustunut perustaviin sosiologisiin ajattelutapoihin ja joihinkin keskeisiin peruskäsitteisiin.

Väestötieteen johdanto, 5 op

Opiskelija tuntee keskeisimmät väestönmuutoskomponentit ja niiden kehityksen Suomessa osana maailmanlaajuista kehitystä. Hän tuntee keskeisimmät väestötieteelliset teoriat, väestönmuutoskomponentteihin vaikuttavat tekijät sekä väestötieteellisessä kuvaamisessa käytetyt tunnusluvut. Opiskelija pystyy lukemaan itsenäisesti väestötieteellistä kirjallisuutta ja arvioimaan kriittisesti väestöilmiöitä koskevaa mediatietoa.

Suomalaista sosiologiaa, 5 op

Tutustutaan suomalaisen sosiologian tutkimusperinteeseen ja opetellaan lukemaan ja arvioimaan kriittisesti tutkimuskirjallisuutta.

Sosiologisia näkökulmia, 5 op

Tutustuminen sosiologian keskeisiin tutkimusaloihin muutamien yleisteoksen kautta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys sosiologian tutkimusalojen kirjosta ja tuntemus alan englanninkielisestä terminologiasta.

Sosiologian oppihistoria I, 5 op

Perehdytään perusteisiin, miksi sosiologiassa luetaan klassikoita, tutustutaan klassisiin sosiologian tutkimuskohteen ja peruskäsitteiden määrittelyihin sekä tutustutaan suomalaisen sosiologian perinteeseen.

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on jäsentynyt käsitys sosiologian oppihistorian päälinjoista, sosiologian kohteesta ja peruskäsitteistä sekä suomalaisen sosiologian perinteestä pääpiirteissään.

Sosiologian aineopinnot sivuaineopiskelijoille, 35 op

Sosiologian aineopinnoissa perehdytään perusopintoja syvällisemmin tieteenalan historiaan, klassikoihin, teoreettiseen ajatteluun, ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja tutkimusmenetelmiin. Kokonaisuuteen kuuluu myös suomalaisen yhteiskunnan väestökehitykseen liittyvä jakso sekä perehtyminen yhteen sosiologian tutkimusalaan.

Aineopintoihin kuuluvat opintojaksot vaativat aiempaa enemmän paneutumista, sillä tentittävät teokset eivät ole yleisesityksiä vaan teoreettisia ja empiirisiä tutkimuksia, joiden ymmärtäminen edellyttää peruskäsitteiden hallintaa. Ylipäänsä opintokokonaisuudessa siirrytään yhteiskunnallisten ilmiöitten empiirisen tarkastelun tasolta abstraktimpaan tieteelliseen ajatteluun. Opintojaksot suoritetaan pääosin tenttimällä, mutta sikäli kun opintojaksoon liittyvää lähiopetusta järjestetään, näihin osallistumista suositellaan.

Jos sosiologian aineopintokokonaisuuden 35 op (sivuaineen tutkintovaatimukset) jaksoille on edeltäviä opintoja, niin ne on merkitty opinto-ohjelmaan ao. opintojakson kohdalle.

Sosiologinen teoria I, 5 op

Jaksossa tutustutaan sosiologiseen teoreettiseen keskusteluun ja teorian erilaisiin tehtäviin sosiologiassa. Jaksossa käsitellään mm. teoriaa yleisenä yhteiskuntateoriana, aikalaisanalyysina, jotakin sosiaalista ilmiötä koskevan selittävänä hypoteesina ja metodologisena pohdintana. Jakson painopiste on sosiologisessa nykykeskustelussa.

Ymmärtää sosiologisen teorian erilaiset tehtävät ja kuinka teorioita voidaan arvioida suhteessa näihin tehtäviin. Lisäksi opiskelija tutustuu joihinkin ajankohtaisiin sosiologisiin teorioihin.

Sosiologian johdantokurssi 5 op

Väestötieteen jatkokurssi, 5 op

Opiskelija tuntee väestötieteessä tehtävää tutkimustyötä, väestötieteellistä tapaa lähestyä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja on perehtynyt syvällisemmin joihinkin väestötieteellisiin erityiskysymyksiin.

Väestötieteen johdantokurssi 5 op

Sosiologian oppihistoria II, 5 op

Kirjallisuus tarjoaa kokonaiskuvan sosiologian oppihistoriasta ja antaa mahdollisuuden perehtyä yhteen klassikkoon.

Kurssin jälkeen opiskelijalla on kokonaiskuva sosiologian oppihistoriasta, ja hän on perehtynyt yhteen klassikkoon.

Sosiologian perusopinnot 25 op

Nyky-yhteiskunnan sosiologia, 5 op

Kuvaus:
Opintojakso esittelee opiskelijoille sosiologian ajankohtaisia tutkimuskeskusteluja ja sosiologisia näkökulmia keskusteluihin yhteiskunnallisista kehityskuluista.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiologista nykytutkimusta ja hahmottaa sosiologisen analyysin mahdollisuudet nyky-yhteiskunnan tutkimisessa.

Sosiologian perusopinnot 25 op

Kaupunkisosiologia, 5 op

Tieteen- ja teknologian tutkimus, 5 op

Toiminta, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet, 5 op

Yhteiskunnallinen muutos, 5 op

Väestö ja yhteiskunta, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Minna Laitinen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Maaria Linko, yliopistonlehtori, dosentti