Riksdagshuset. Foton: Wilma Hurskainen

Studier i statskunskap ger dig kunskap om de villkor som gäller för den moderna demokratin. Du studerar aktörer, strukturer och processer inom politik och förvaltning. Studierna är inriktade på relationerna och ansvarsfördelningen mellan kommuner, regioner, staten och överstatliga organ. Du får också insyn i samhällelig organisering och i institutioner i allmänhet, såsom partiväsendet, pressen och intresseorganisationerna. Makt och inflytande är centrala begrepp, vilka ofta används som utgångspunkt i studier av politiska fenomen.

Studier vid Öppna Universitetet

Grundstudier i statskunskap med förvaltning, 25 op

Studier i statskunskap ger dig kunskap om de villkor som gäller för den moderna demokratin. Inom statskunskapen vid Soc&kom studerar du aktörer, strukturer och processer inom politik och förvaltning. Studierna är inriktade på relationerna och ansvarsfördelningen mellan kommuner, regioner, staten och överstatliga organ.

Du får också insyn i samhällelig organisering och i institutioner i allmänhet, såsom partiväsendet, pressen och intresseorganisationerna. Makt och inflytande är centrala begrepp, vilka ofta används som utgångspunkt i studier av politiska fenomen.

STATSK 1 Statskunskapens grunder, 5 op

Efter avslutad kurs skall deltagarna:

- känna till de viktigaste analysinriktningarna inom statskunskapen

- känna till de viktigaste begreppen och frågeställningarna

- ha en överblick av de centralaste aktörerna och mekanismerna i den politiska organiseringen

- identifiera de viktigaste inslagen i det politiska tänkandets historia

Målsättningen med kursen är att ge en presentation av ämnet och dess olika delområden. Sålunda behandlas olika demokratiaspekter såsom den direkta demokratin, folkomröstningar och den representativa formen. Olika valsystem analyseras enligt för och nackdelar, federala statsbildningar jämförs med motsvarande enhetsstater, lokaldemokrati och politiska partier analyseras inklusive olika ideologiska inriktningar.
Kursen avser att därtill förmedla statsvetenskapliga begrepp och terminologi samt att väcka nyfikenhet om vad ämnet har att erbjuda. Föreläsningarna varvas med diskussioner enligt ett mönster där studenterna parvis jämför sina anteckningar i mitten av varje föreläsningsblock. Studenterna förväntas kunna föra relevanta anteckningar och lära sig grunderna till kritiskt tänkande. Kursen avslutas med tentamen där studenterna läst och begrundat kurslitteraturen samt aktivt tagit del av den undervisning som förmedlats under föreläsningarna.

STATSK 2 Förvaltningspolitik - strukturer och processer, 5 op

Efter avslutad kurs skall deltagarna:

- känna till de vitigaste utvecklingsdragen i det offentliga beslutsfattandet

- ha insikter i de viktigaste organiserings- och styrformerna på olika förvaltningsnivåerna

- kunna tillämpa de viktigaste teoretiska perspektiven och förklaringarna till beslutssystemens utveckling

STATSK 1

STATSK 5 Organisationernas politiska inflytande, 5 op

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna

- identifiera organisationernas roll i samhället ur ett nationellt som ur ett internationellt perspektiv

- sammanfatta den finländska föreningsinstitutionens utveckling över tid

- analysera organisationer som politiska aktörer från olika statsvetenskapliga perspektiv

- definiera och reflektera över olika former för politiskt deltagande samt direkt och indirekt inflytande i den politiska beslutsprocessen.

STATSK 1

STATSK 4 Jämförande politik och förvaltning, 5 op

Efter avslutad kurs bör deltagarna kunna identifiera hur politiska problem kan beskrivas och undersökas genom jämförande analys på olika områden inom statskunskap.

STATSK 1-3

STATSK 3 Demokrati och politisk deltagande, 5 op

Ansökningsservicen
Studierådgivningen för dem som är intresserade av ÖU-studier och frågor gällande anmälan till studierna
Studentservicen
Allmän rådgivning ifall du redan studerar vid Öppna universitetet
Benita Skogberg, utbildningsspecialist
Frågor gällande studiernas innehåll och studieplanering