Opinnot Avoimessa yliopistossa

Sukupuolentutkimuksen perusopinnot

Sukupuolentutkimuksen perusopinnot (WNA100), 25 op

Tavoitteena on tarjota opiskelijoille perusteet sukupuolentutkimuksen keskeisistä käsitteistä, nais- ja sukupuolentutkimuksen historiasta sekä tavasta teoretisoida sukupuolta sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä.

Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi (WNA110), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sukupuolentutkimuksen keskeiset tutkimuskysymykset ja käsitteet. Opiskelijalla on jakson jälkeen perustiedot ja -taidot sukupuolentutkimuksen opintojen suorittamiselle.

Feministinen ajattelu ja naisliike, 5 op

Kurssilla tutustutaan feministisen ajattelun historiaan klassikon asemaan nousseiden tekstien välityksellä. Kurssi perehdyttää eri aikakausien feministisiin teemoihin, käsitteisiin ja kysymyksiin sekä asettaa ne yhteiskunnalliseen ja aatehistorialliseen kontekstiinsa. Kurssilla perehdytään teksteihin ja ajattelijoihin 1790-luvulta 1970-luvulle. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää feministisen ajattelun ja naisliikkeen historialliset pääpiirteet ja teoreettiset lähtökohdat.

Suositellaan suoritettavaksi sukupuolentutkimuksen perusopintojen alkupuolella.

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet (WNA130), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sukupuolen teoretisoinnin peruskäsitteet ja tuntee sukupuolen teoretisoinnin lähihistorian. Opiskelija harjaantuu tarkastelemaan ja havaitsemaan sukupuolen kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sukupuolentutkimuksen näkökulmasta. Opintojaksossa perehdytään sukupuolen ja seksuaalisuuden teoretisoinnin tapoihin feministisissä teoriaperinteissä. Jaksossa käsitellään sukupuolen tematiikkaa niin länsimaisesta kuin postkolonialistisesta feministisestä teoriaperinteestä käsin.

WNA110 Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi (5 op)

Sukupuoli ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimuksen perusteet erityisesti kulttuurintutkimuksen kentällä. Opiskelija oppii havaitsemaan ja tulkitsemaan sukupuolen ja seksuaalisuuden representaatioita ja harjaantuu tutkimaan sukupuolen ja seksuaalisuuden tuottamista, esittämistä ja edustamista valitsemissaan aineistoista.

WNA110 Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi (5 op)

Sukupuoli ja yhteiskunta, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yhteiskunnallisten sukupuolijärjestysten merkitykset tasa-arvon ja erojen määrittymisessä Suomessa ja eurooppalaisessa kontekstissa.

WNA110 Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi (5 op)

Sukupuolentutkimuksen aineopintoja

Feminismi, queer ja visuaalinen kulttuuri (WNA251), 5 op

Sukupuolentutkimuksen perusopinnot (25 op). Lisäksi suositellaan WNA241 Queer-tutkimuksen perusteita (5 op).

Intersektionaalisuus (WNA210c), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee intersektionaalisuuden käsitteen teoreettiset lähtökohdat ja sen eri ulottuvuudet ja soveltamistavat.

Koulutus ja sukupuoli (WNA264), 5 op

Opiskelija ymmärtää opintojakson teeman ja tutkimusalueen keskeiset kysymyksenasettelut, metodologiset ja teoreettiset lähtökohdat ja pystyy tarkastelemaan analyyttisesti näiden suhdetta muihin feminististen tutkimusperinteiden näkökulmiin.

Postkoloniaali, kehitys ja sukupuoli (WNA284), 5 op

Opiskelija ymmärtää opintojakson teeman ja tutkimusalueen keskeiset kysymyksenasettelut, metodologiset ja teoreettiset lähtökohdat ja pystyy tarkastelemaan analyyttisesti näiden suhdetta muihin feminististen tutkimusperinteiden näkökulmiin.

Sukupuoli ja ääni (WNA254), 5 op

Uskonto ja sukupuoli (WNA282), 5 op

Suositellaan Sukupuolentutkimuksen perusopintojen suorittamista (25 op).

Kulttuurien tutkimus ja sukupuoli (WNA285), 5 op

Aineopintojen valinnaisen opintojakson tavoitteena on perehtyä opiskelijaa kiinnostavaan sukupuolentutkimuksen erikoisalaan. Tavoitteena on ymmärtää tämän erikoisalan keskeiset kysymyksenasettelut ja metodologiset ja teoreettiset lähtökohdat sekä kyetä tarkastelemaan analyyttisesti erikoisalan suhdetta yhtäältä feministiseen tutkimusperinteeseen ja toisaalta muihin läheisiin tutkimusaloihin.

Tutkielmaan liittyvät metodologiset opinnot, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee feministisen tutkimusetiikan perustan ja osaa soveltaa sitä omassa pro gradu -opinnäytteessään. Jakson suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee oman tutkielmansa metodologisen välineistön ja pystyy soveltamaan sitä gradussaan.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Heidi Teikari, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista