Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ennen syksyä 2017 alkaneet opinnot

Suomen kielen perusopinnot (SSU100), 25 op

Opiskelijalla on taito analysoida monipuolisesti suomen kielen muoto- ja merkitysrakenteita ja niiden keskinäisiä suhteita eri näkökulmista sekä omaksua perustiedot puhutusta ja kirjoitetusta suomen kielestä sekä Suomesta kieliyhteisönä.

Johdatus kielentutkimukseen (SOK1), 5 op

Opiskelija hallitsee kielitieteellisen ajattelun ja on perehtynyt kielentutkimuksen eri osa-alueisiin, lähtökohtiin ja ongelmanasetteluun.

Suomi kieliyhteisönä (SOK2), 5 op

Opiskelija ymmärtää puhutun kielen varioivan alueellisesti, sosiaalisesti ja tilanteisesti, ja hän tuntee keskeisimmät varioivat kielenpiirteet. Hän hallitsee dialektologian ja sosiolingvistiikan keskeiset käsitteet.

Fonologia ja morfologia (SOK3), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot suomen kielen äänne- ja muotorakenteesta sekä sananmuodostuksesta.

Syntaksi (SOK4), 5 op

Opiskelija tuntee suomen kielen keskeiset syntaktiset rakenteet ja osaa analysoida ja jäsentää niitä sekä hallitsee syntaksin peruskäsitteistön. Opiskelija harjaantuu syntaktiseen ajatteluun ja argumentointiin.

Semantiikka (SSU105), 5 op

Suomen kieli, aineopinnot sivuaineopiskelijalle (SSU200S), 35 op

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee tekstin ja keskustelunanalyysin peruskäsitteet ja hänellä on käsitys suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kielikunnasta, suomen kielen varhaiskehityksen tärkeimmistä vaiheista sekä suomen kirjakielen historiasta. Opiskelija on lisäksi laajentanut kieliopin tuntemustaan ja hän osaa tarkastella suomea toisen ja vieraan kielen opettamisen näkökulmasta. Opiskelija on harjaantunut kielen ilmiön analyysiin ja hallitsee valitsemansa tutkimusalan teoriataustaa ja metodeja.

Suomen kielen perusopinnot hyvin tiedoin.

Suomi toisena kielenä (SSU206), 3 op

Opiskelija perehtyy tutkimukseen, jonka kohteena on suomen kielen oppiminen, opetus ja käyttö toisena kielenä, sekä alan keskeisiin käsitteisiin.

Kielenhuolto ja tekstitaidot (SSU205), 4 op

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee kielen- ja tekstinhuollon periaatteet ja kirjakielen normit perusteineen sekä ymmärtää tekstien luonteen sosiokulttuurisena toimintana, niin että osaa soveltaa tietojaan käytännön työelämän tehtäviin.

Suomen kielen perusopinnot hyvin tiedoin sekä aineopintojen opintojakso Diskurssi.

Suomen kielen syventävät opinnot

Käsiteanalyysi ja termityö (SSU311/SSU356), 5 op

Kurssilla perehdytään käsiteanalyysin ja terminologiaopin teoriaan ja menetelmiin: erilaisiin käsitejärjestelmiin, käsitteiden määrittelyyn, käsitteen- ja terminmuodostukseen sekä monitieteiseen ja -kieliseen termityöhön. Keskeinen osa kurssia on oman erikoisalan käsitteitä analysoiva termityö, joka auttaa selkeyttämään ja ymmärtämään paremmin oman opinnäytteen tai tutkimuksen käsitteistöä. Tavoitteena on laatia käsitteille hyvät määritelmät ja hyödyntää tehdyn termityön tuloksia mahdollisuuksien mukaan Tieteen termipankissa (www.tieteentermipankki.fi).

Kurssi antaa valmiuksia myös omien tutkimustulosten yleistajuistamiseen sekä tarjoaa mahdollisuuksia tieteidenväliseen vuorovaikutukseen. Kurssi sopii erityisesti syventävien opintojen ja jatko-opintojen suoritukseksi.

Suomen kielen perus- ja aineopinnot

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Heidi Teikari, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Leena Santavuori, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista