TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. LÖYDÄT TIEDOT AJANTASAISISTA TAIDEHISTORIAN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

 

(Tältä sivulta löydät vanhojen tutkintorakenteiden mukaiset opinnot.)

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Täydennä opintojasi Taidehistorian valinnaisilla opinnoilla (TTA250), jos olet suorittanut Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opintoja toista opintokokonaisuutta varten.

Johdatus taidehistorian opintoihin -opintojakso on tarkoitettu Taidehistorian perus- tai aineopintoihin tähtääville opiskelijoille. Jakso on pakollinen (3 op) aineopinnot aloittaville ja suositeltava (2 op) perusopintoja opiskeleville. Jakso on  Avoimen yliopiston oma opintojakso, eikä vastaavaa suoritusta ole Helsingin yliopiston tutkintovaatimuksissa. Opintojaksoa ei huomioida väylähaussa.

Taidehistorian perusopinnot (TTA100E), 25 op

Mitä taidehistoria on?

Taidehistoria tarkastelee visuaalista kulttuuria esihistoriasta nykypäivään. Keskeisimmät tutkimuskohteet ovat kuvataide ja arkkitehtuuri, mutta tarkastelu ulottuu myös muihin visuaalisen kulttuurin ilmentymiin ja kuvastoihin sekä taideteorioihin. Visuaalista kulttuuria tarkastellaan paitsi historiallisesta myös esimerkiksi psykologisesta, sosiologisesta ja semioottisesta näkökulmasta.

Vaativuudestaan huolimatta opinnot ovat antoisia ja soveltuvat myös yleissivistäväksi harrastukseksi ja ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi kaikille kuvataiteista, visuaalisista kulttuureista ja kuvallisesta viestinnästä kiinnostuneille tai näiden parissa työskenteleville.

Taidehistorian perusopintokokonaisuus sopii kaikille taidehistoriasta kiinostuneille.

Taidehistorian perusopintoja opiskellessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän saa käsityksen peruskäsitteistä ja tutkimushistoriasta. Hän oppii tuntemaan keskeiset teokset, samalla kun hän oppii havainnoimaan, analysoimaan ja ajoittamaan niitä osaten sijoittaa ne aikakautensa yhteyteen. Taidehistorian tutkimushistoriasta omaksutaan yleiset ääriviivat. Opiskelija saa perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla.

Peruttu
Peruttu

Johdatus taidehistorian opintoihin, 2-3 op

Jakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva taidehistorian tutkimusalueesta, keskeisimmistä tutkimusmetodeista ja oppialan historiasta pääpiirteissään.

Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen, 5 op

Opintojakso aloittaa Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden. Kokonaisuus on pakollinen on sivuaine arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille. Jakso sopii kaikille Kulttuuriperintötematiikasta kiinnostuneille ja voi antaa uusia näkökulmia muidenkin pääaineiden opiskelijoille.

Jakso on suositeltava myös opiskelijoille jotka ovat suorittaneet Taidehistorian perusopinnot vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti (ennen vuotta 2012.)

Opintojaksolla on korvaavuus myös Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen kohtaan P5 Näkökulmia kulttuuriperintöön (2 op) - KUPE0088. Tällöin opiskelijat suorittavat vain osan jakson tehtävistä - ota yhteyttä ennen kuin aloitat jakson.

Taidehistorian aineopintoihin hakeutuvat opiskelijat: Jakso tulee suorittaa osana perusopintoja tai täydentävinä opintoina.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva kulttuuriperinnön käsitteestä, kohteista ja ilmiöstä. Hän ymmärtää ja osaa selittää millä tavalla kulttuuriperintö on historiallisesti muuttuva alue, joka kattaa yhtä lailla aineellisen, aineettoman, visuaalisen, auditiivisen ja audio-visuaalisen kulttuurin.

Taidehistorian peruskurssi I (TTA110), 5 op

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän on saanut käsityksen peruskäsitteistä ja tutkimushistoriasta. Hän on oppinut tuntemaan keskeiset teokset, samalla kun hän on oppinut havainnoimaan, analysoimaan ja ajoittamaan niitä osaten sijoittaa ne aikakautensa yhteyteen. Taidehistorian tutkimushistoriasta on omaksuttu yleiset ääriviivat. Opiskelija on saanut käsityksen taidehistorian peruskäsitteistä. Edelleen hän on saanut perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla.Opiskelija hallitsee yleisen taidehistorian kokonaiskuvan jäsennellysti, hän tuntee keskeiset teokset ja omaa tyylihistorian perusteet. Lisäksi opiskelija osaa esittää taidehistorian historian pääpiirteissään ja määritellä sen rakentumisen perusteet.

Jaksolla tutustutaan länsimaisen taidehistorian keskeisiin ilmiöihin esihistorialliselta ajalta uudelle ajalle.

Peruttu
Peruttu
Peruttu

Taidehistorian peruskurssi II (TTA120), 5 op

Opiskelijalle muodostuu yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Hän on saanut käsityksen peruskäsitteistä ja tutkimushistoriasta. Hän on oppinut tuntemaan keskeiset teokset, samalla kun hän on oppinut havainnoimaan, analysoimaan ja ajoittamaan niitä osaten sijoittaa ne aikakautensa yhteyteen. Taidehistorian tutkimushistoriasta on omaksuttu yleiset ääriviivat. Opiskelija on saanut käsityksen taidehistorian peruskäsitteistä. Edelleen hän on saanut perustaidon katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Opiskelija hallitsee yleisen taidehistorian kokonaiskuvan jäsennellysti, hän tuntee keskeiset teokset ja omaa tyylihistorian perusteet. Lisäksi opiskelija osaa esittää taidehistorian historian pääpiirteissään ja määritellä sen rakentumisen perusteet.

Jaksolla käsitellään länsimaisen taiteen historiaa uuden ajan alkupuolelta noin vuoteen 1900.

Suositellaan Taidehistorian opintoja. Opiskelijan tulee hallita oppiaineen peruskäsitteet sekä sanasto. Opetus etenee kronologisesti hyödyntäen aiemmin opittua peruskurssien sisältöä. Suosittelemme että Peruskurssi I-III suoritetaan järjestyksessä.

Peruttu
Peruttu
Peruttu

Taidehistorian peruskurssi III (TTA130), 5 op

Jaksolla tutustutaan länsimaisen taiteen historiaan 1900-luvulta 2000-luvulle. Jaksoon kuuluu osasuorituksena pakollinen näyttelykortti.

Suositellaan Taidehistorian opintoja. Opiskelijan tulee hallita oppiaineen peruskäsitteet sekä sanasto. Opetus etenee kronologisesti hyödyntäen aiemmin opittua peruskurssien sisältöä. Suosittelemme että Peruskurssi I-III suoritetaan järjestyksessä.

Peruttu
Peruttu
Peruttu

Kulttuuriperintökohteet ja aineistot, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääasialliset kulttuuriperintökohteiden ja -aineistojen muodot. Hän ymmärtää niiden muodostumiseen vaikuttaneita historiallisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Opiskelija osaa tarkastella kulttuuriperintöprosessia kriittisesti ja hahmottaa kohteiden ja aineistojen merkityksiä erilaisissa konteksteissa.

Kulttuuriperintöopiskelukokonaisuus on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille.

Peruttu

Taidehistorian valinnaisia opintoja (TTA250), 5-10 op

Opiskelija perehtyy yhteen tai useampaan erityisalaan. Hän syventää yleiskuvaa taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. Opiskelija osaa katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Hän osaa eritellä osa-alueesta tehtyä tutkimusta ja analysoida kirjoittajien lähestymistapoja. Jakson tai jaksojen jälkeen hän kykenee käyttämään saavutettua erityisosaamista muiden taidehistorian opintojensa tukena.

Kirjallisuuteen perustuvissa suoritustavoissa suositellaan, että opiskelija on suorittanut Taidehistorian perusopintoja. Opintojaksot edellyttävät taidehistorian perussanaston sekä käsitteiden tuntemusta. Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Peruttu
Peruttu

Taidehistoria, aineopinnot sivuaineopiskelijalle (TTA200S), 35 op

Aineopinnoissa opiskelija perehtyy taidehistoriaan tutkimushistoriaan ja erilaisiin lähestymistapoihin ja omaksuu taidehistorian ja kulttuuriperinnön keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia sekä oppii itsenäisen tiedonhankinnan keinoja ja tutkimuksen tekemistä. Hän osaa tarkastella taidehistoriaa, sen tutkimusperinnettä ja lähestymistapoja kriittisesti. Hän hahmottaa kulttuuriperinnön kohteiden ja aineistojen merkityksiä erilaisissa konteksteissa ja osaa tarkastella kulttuuriperinnön muodostumiseen ja muistamiseen liittyviä kysymyksiä kriittisesti. Opinnoissa perehdytään taidehistoriaan keskeisiin keskusteluperinteisiin sekä ajankohtaisiin tutkimusteemoihin.

Opinnot vastaavat Helsingin yliopiston taidehistorian sivuaineopintoja. Opinnot noudattavat ennen syksyä 2017 voimaan tulleita tutkintovaatimuksia.

Opintokokonaisuuteen: Taidehistorian perusopinnot 25 op arvosanalla 4/5. Hakumenettely - ohje sekä aikataulu opetuksen tiedoissa.

Täydentävät opinnot (Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opinnot): katso jaksokohtaiset vaatimukset opetuksen tiedoista.

Kulttuuriperinnön teoria, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys kulttuuriperintötutkimuksen keskeiskäsitteistä sekä yleisimmistä teoreettisista sekä yhteiskunta- ja kulttuuripoliittisista lähtökohdista, ja hän kykenee perustellusti arvioimaan julkista ja tieteellistä keskustelua kulttuuriperintöhankkeista.

Työelämäopinnot, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys kulttuuriperintöalan työtehtävien erityispiirteistä kuten alan lainsäädännöstä ja hallinnosta ja/tai kokemusta kulttuuriperintöprojektin suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Jakso on aineopintotasoinen ja sen suorittaminen edellyttää kulttuuriperintötematiikan perustermien hallintaa. Opiskelija voi kerrata termejä omatoimisesti.

Valinnaiset temaattiset opinnot, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys valitsemastaan kulttuuriperinnön ilmiöstä, teemakokonaisuudesta tai kohteesta. Hän kykenee erittelemään sitä jäsennellysti ja ongelmakeskeisesti sekä soveltamaan saavutettua erityisosaamista opintojensa tukena.

Opintojaksossa perehdytään yhteen vapaasti valittavaan kulttuuriperinnön alueeseen. Opintojakson voi suorittaa erikoisalan kurssina. Kurssi voi olla opiskelukokonaisuuden ja sen jonkin oppiaineen tai muiden oppiaineiden (myös toisessa tiedekunnassa) järjestämä.

Joillain jaksoilla edeltävinä opintoina suositellaan kyseisen oppiaineen opintoja tai hyvää perustuntemusta termeistä ja käsitteistä. Jaksot ovat usein uniikkeja, niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Peruttu
Peruttu

Praktikum I (TTA210), 5 op

Opiskelija on omaksunut taidehistorian käsitteitä ja näkökulmia. Hän on saanut perusteet havainnoida ja analysoida erilaisia kohteita. Opiskelija on oppinut lähteiden käytön alkeet, itsenäisen tiedonhankinnan keinot ja hänelle on muodostunut yleiskuva tutkimussuunnitelman tekemisestä. Hän hahmottaa taidehistorioitsijan työmahdollisuuksia.

Opiskelija on hyväksytty suorittamaan aineopintoja erillisen hakumenettelyn kautta.

Praktikum II (TTA220), 5 op

Opiskelija on omaksunut taidehistorian käsitteitä ja näkökulmia. Hän on saanut perusteet havainnoida ja analysoida erilaisia kohteita. Opiskelija on oppinut lähteiden käytön alkeet, itsenäisen tiedonhankinnan keinot ja hänelle on muodostunut yleiskuva tutkimussuunnitelman tekemisestä. Hän hahmottaa taidehistorioitsijan työmahdollisuuksia.

Opiskelija on hyväksytty suorittamaan aineopintoja erillisen hakumenettelyn kautta.

Taidehistorian tutkimushistoria (TTA290), 5 op

Opiskelija tutustuu taidehistorian tutkimushistoriaan ja taidehistorialliseen ajatteluun. Hänellä on hyvä käsitys taidehistorian tutkimushistoriasta ja sen keskeisistä lähtökohdista. Hän ymmärtää taidehistorian tutkimuksen historiallisesti muuttuvan luonteen ja tuntee keskeiset suuntaukset ja keskustelut.

Opiskelija on hyväksytty suorittamaan aineopintoja erillisen hakumenettelyn kautta tai hän on hakemassa aineopintoihin.

Ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan jos sinulle ei ole myönnetty opinto-oikeutta Helsingin yliopistontaidehistorian aineopintoihin ja haluat ilmoittautua jaksolle.

Taidehistorian lähestymistavat, 5 op

Opiskelija saa hyvän käsityksen taidehistorian lähestymistavoista sekä keskeisistä käsitteistä ja teorioista. Hän ymmärtää eri lähestymistapojen eroja ja pystyy analysoimaan valitsemansa tutkimuksen lähestymistapaa ja kirjoittajan tapaa rakentaa tutkimuksensa.

Opiskelija on hyväksytty suorittamaan aineopintoja erillisen hakumenettelyn kautta tai hän on hakemassa aineopintoihin.

Ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan jos sinulle ei ole myönnetty opinto-oikeutta Helsingin yliopistontaidehistorian aineopintoihin ja haluat ilmoittautua jaksolle.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta