Näkökulmina estetiikka, elokuva- ja televisiotutkimus, teatteritiede ja yleinen kirjallisuustiede

Opinnot perehdyttävät opiskelijan taiteiden tutkimuksen keskeisiin menetelmiin ja käytäntöihin ja tarjoavat johdatuksen taiteiden tutkimuksen nykysuuntauksiin ja tutkimuksen kohteisiin. Taiteiden tutkimuksen opinnoissa etsitään vastauksia muun muassa kysymyksiin mitä taide on, miten taiteita luokitellaan, miten taiteita tutkitaan sekä miten erilaiset teoreettiset näkökulmat vaikuttavat tutkimukseen.

Opinto-ohjelmat syksystä 2017 lähtien: Taiteiden tutkimus I

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Kokonaisuuteen (25 op) kuuluu yksi pakollinen opintojakso (5 op) sekä joukko vapaavalintaisia opintojaksoja (15 op + 5 op), joiden tarjonta vaihtelee lukuvuosittain. Valinnaisissa opintojaksoissa voi kiinnostuksensa mukaan tutustua esimerkiksi johonkin toiseen taideaineeseen, taiteen sosiologiaan, taiteen filosofisiin kysymyksiin, nykytaiteen ja -kulttuurin ilmiöihin sekä taidehallintoon ja markkinointiin.

Samaa opintojaksoa ei voi käyttää kahteen eri perusopintokokonaisuuteen.

Osa opetuksesta on päiväopetusta yhteisopetuksena oppiaineen kanssa.

Taiteiden tutkimus ja teoria (TTT100), 25 op

Pakollinen opintojakso 5 op

Taiteen tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä (TTT101), 5 op

Opintojaksossa perehdytään taiteen tutkimuksen keskeisiin metodologisiin kysymyksiin. Kurssi johdattelee myös taideteosten tulkinnan ongelmiin.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Vapaavalintaiset opintojaksot 15 op

Teoria- ja metodiopintoja (TTT104), 5-10 op

Taidehallinto, taiteen tuottaminen ja markkinointi (TTT103), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemansa alueen peruskäsitteet ja aihepiiriin liittyvää keskeistä teoriakirjallisuutta. Hän osaa tarkastella valittua aihepiiriä taidemaailman kontekstissa ja soveltaa oppimaansa erilaisten aineistojen analyysiin ja tuottamiseen.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Art Research in Finland (TTL220), 5 op

Vapaavalintaiset opintojaksot 5 op

Teatteritieteen peruskurssi (TTE101E), 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa teatterin tutkimuksen keskeiset käsitteet ja käyttää niitä asianmukaisesti. Hän osaa kuvata teatteria tutkimuskohteena. Opiskelija osaa paikantaa teatteritieteen yleisimmät tutkimussuuntaukset ja keskustella teatterista tutkimuksen näkökulmasta.

Kirjallisuustieteen perusteet (TYY110E), 5 op

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija siihen, miten kirjallisuudentutkimuksessa esitettyjen kysymysten tunteminen vaikuttaa myös omaan tapaan lukea ja tulkita paitsi kaunokirjallisuutta myös muita tekstejä.

Kurssi perehdyttää kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin, historiaan ja nykysovelluksiin. Kurssilla esitellään oppialan periaatteellisia lähtökohtia ja kysymyksenasetteluja, eri lähestymistapoja, niiden kehitystä ja nykytilaa sekä keskeistä terminologiaa.

Estetiikan perusteet (TES110E), 5 op

Opintojakson suorittaminen antaa yleiskuvan estetiikasta filosofisena tieteenalana.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteita (TET1010e), 3-5 op

Saada perustiedot elokuva- ja televisiotutkimuksesta tutkimusalana, oppia hallitsemaan alan keskeiset käsitteet sekä harjoitella omien näkemysten muodostamista ja perustelemista.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista