TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. KATSO TIEDOT AJANTASAISISTA TEATTERITIETEEN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Teatteritieteen perusopinnot (TTE100E), 25 op

Perusopintojen tavoitteena on riittävän kokonaiskuvan antava pohja: analyyttinen tiedonhallinta ja oppiaineen sisältöjen ydinalueiden tuntemus.

Teatteritieteen peruskurssi (TTE101E), 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa teatterin tutkimuksen keskeiset käsitteet ja käyttää niitä asianmukaisesti. Hän osaa kuvata teatteria tutkimuskohteena. Opiskelija osaa paikantaa teatteritieteen yleisimmät tutkimussuuntaukset ja keskustella teatterista tutkimuksen näkökulmasta.

Suomalainen teatteri ja draama (TTE130E), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen teatterihistorian keskeiset vaiheet, teatterikentän rakenteen ja infrastruktuurin. Hän tuntee suomalaista draamakirjallisuutta.

Esitysanalyysi (TTE102E), 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa selittää esitysanalyysin perusteet. Hän tunnistaa esitysanalyysin tärkeimmät teoreettiset viitekehykset ja osaa käyttää niiden terminologiaa asianmukaisesti. Opiskelija osaa analysoida näkemiänsä teatteriesityksiä eli osaa nimetä, paikantaa, luokitella ja suhteuttaa toisiinsa esityksen eri osatekijöitä. Opiskelija osaa kuvata teatteriesitystä esitysanalyysin keinoin.

Teatteri ja draama antiikista moderniin (TTE120E), 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata teatterihistorian tärkeimpiä tapahtumia ja selittää keskeisimpiä asiayhteyksiä. Hän tuntee ajanjakson draamakirjallisuutta. Opiskelija osaa tarkastella käsiteltäviä asiakokonaisuuksia teatterihistoriantutkimuksen lähtökohdista.

Moderni teatteri ja draama (TTE140E), 5 op

Opiskelija kykenee selittämään kansainvälisen teatterihistorian pääpiirteet ja tyylimurrokset alkaen realistisesta ja naturalistisesta teatterista. Opiskelija osaa nimetä keskeiset teatterin uudistajat ja heidän teoreettisen ajattelunsa ja teatteriestetiikkansa pääpiirteet ja tuntee ko. aikakauden draamakirjallisuutta.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista