Teatteritieteen opinnoissa tutustutaan teatterintutkimuksen perusteisiin, esitysanalyysiin sekä kansainväliseen ja Suomen teatterihistoriaan. Teatteritiede tarkastelee näyttämötaiteita ja näytelmäkirjallisuutta, esittämisen eri muotoja sekä teatteria osana yhteiskuntaa. Perusopintojen tavoitteena on riittävän kokonaiskuvan antava pohja: analyyttinen tiedonhallinta ja oppiaineen sisältöjen ydinalueiden tuntemus.

 

Teatteritieteen opintoja ei järjestetä kesällä 2017 ja lukuvuonna 2017-2018.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Teatteritieteen perusopinnot (TTE100E), 25 op

Perusopintojen tavoitteena on riittävän kokonaiskuvan antava pohja: analyyttinen tiedonhallinta ja oppiaineen sisältöjen ydinalueiden tuntemus.

Teatteritieteen perusopinnot / syksy 2015
Avoin yliopistoHelsinki 2.9.2015 - 31.8.2016

Teatteritieteen peruskurssi (TTE101E), 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa teatterin tutkimuksen keskeiset käsitteet ja käyttää niitä asianmukaisesti. Hän osaa kuvata teatteria tutkimuskohteena. Opiskelija osaa paikantaa teatteritieteen yleisimmät tutkimussuuntaukset ja keskustella teatterista tutkimuksen näkökulmasta.

Teatteritieteen peruskurssi / syyskuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 3.9.2015 - 15.10.2015

Suomalainen teatteri ja draama (TTE130E), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen teatterihistorian keskeiset vaiheet, teatterikentän rakenteen ja infrastruktuurin. Hän tuntee suomalaista draamakirjallisuutta.

Suomalainen teatteri ja draama / syyskuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 2.9.2015 - 14.10.2015

Esitysanalyysi (TTE102E), 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa selittää esitysanalyysin perusteet. Hän tunnistaa esitysanalyysin tärkeimmät teoreettiset viitekehykset ja osaa käyttää niiden terminologiaa asianmukaisesti. Opiskelija osaa analysoida näkemiänsä teatteriesityksiä eli osaa nimetä, paikantaa, luokitella ja suhteuttaa toisiinsa esityksen eri osatekijöitä. Opiskelija osaa kuvata teatteriesitystä esitysanalyysin keinoin.

Esitysanalyysi / maaliskuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 16.3.2016 - 27.4.2016

Teatteri ja draama antiikista moderniin (TTE120E), 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata teatterihistorian tärkeimpiä tapahtumia ja selittää keskeisimpiä asiayhteyksiä. Hän tuntee ajanjakson draamakirjallisuutta. Opiskelija osaa tarkastella käsiteltäviä asiakokonaisuuksia teatterihistoriantutkimuksen lähtökohdista.

Teatteri ja draama antiikista moderniin / Tentti toukokuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 18.5.2016 - 18.5.2016
Teatteri ja draama antiikista moderniin / tammikuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 20.1.2016 - 2.3.2016

Moderni teatteri ja draama (TTE140E), 5 op

Opiskelija kykenee selittämään kansainvälisen teatterihistorian pääpiirteet ja tyylimurrokset alkaen realistisesta ja naturalistisesta teatterista. Opiskelija osaa nimetä keskeiset teatterin uudistajat ja heidän teoreettisen ajattelunsa ja teatteriestetiikkansa pääpiirteet ja tuntee ko. aikakauden draamakirjallisuutta.

Moderni teatteri ja draama, tentti helmikuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 29.2.2016 - 29.2.2016
Moderni teatteri ja draama / lokakuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 27.10.2015 - 8.12.2015
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista