Kuva ohjelmoinnin kurssilta Wilma Hurskainen

TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. KATSO TIEDOT AJANTASAISISTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Perusopinnot voi kokonaisuudessaan suorittaa sekä lähi- että verkko-opiskeluna tai molempia opintomuotoja joustavasti yhdistellen.

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot, 25 op

Perusopintojen tarkoituksena on antaa yleiskuva automaattisesta tietojenkäsittelystä ja tietojenkäsittelytieteestä. Opintoihin sisältyy mm. ohjelmointia, ohjelmistokehitystä ja tiedonhallintaa. Tietoteknisistä valmiuksista on nykyisin hyötyä hyvinkin monenlaisissa työtehtävissä. Perusopintojen laajuiset opinnot ovat tarpeen paitsi tietotekniikkaa paljon käyttäville, myös niille, jotka osallistuvat tietojärjestelmien tai sovellusten suunnitteluun.

Ohjelmoinnin perusteet, 5 op

Opintojaksolla perehdytään ohjelmoinnin keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin. Kurssin sisältönä mm. algoritmit, ohjausrakenteet, aliohjelmat ja olio-ohjelmoinnin perusteet. Ohjelmointikielenä käytetään Javaa. Opiskelijalta ei edellytetä ennakkotietoja ohjelmoinnista.

Ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op

Opintojaksolla perehdytään Java-ohjelmointikieleen. Koko kieltä ei opintojaksolla ole mahdollista opetella; painopiste on kielen perusvälineiden käytössä. Ns. valmiit pakkaukset jäävät vähemmälle huomiolle, mutta niiden käyttämisen perusteet ja rakenteen idea opitaan. Tavoitteena on, että opintojakson hyvin suorittanut opiskelija osaa omatoimisesti ja itsenäisesti käyttää kielen alkuperäisdokumentaatiota.

Kurssin esitietovaatimuksena on ohjelmoinnin perusteiden tunteminen. Erityisesti Java-kieltä on jo osattava siinä laajuudessa kuin sitä opitaan kurssilla Ohjelmoinnin perusteet.

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 5 op

Kurssilaisilta ei edellytetä tietojenkäsittelytieteen muiden kurssien aiempaa suorittamista, mutta alan englanninkielistä tekstiä on syytä osata lukea.

Ohjelmistotekniikan menetelmät, 5 op

Kurssilla tutustutaan ohjelmiston elinkaareen vaatimusten määrittelystä järjestelmänrakentamiseen ja testaukseen asti. Ohjelmistotuotannon yleisten periaatteiden ohella tutustutaan erityisesti palveluiden, järjestelmän tietosisällön ja luokkarakenteen sekä olioiden yhteistyön mallintamiseen. Keskeisimpänä mallinnustekniikkana on suosittu UML-kieli havainnollisine kaaviotyyppeineen.

Kurssilla edellytetään oliokäsitteistön tuntemista ohjelmoinnin kannalta Ohjelmoinnin perusteet -kurssin laajuudessa.

Tietokantojen perusteet, 5 op

Kurssilla tutustutaan tiedon esitysmuotoihin ja tiedon hakuun suurista tietomääristä. Erityisenä painopisteenä ovat relaatiotietokannat, joiden kohdalla perehdytään toisaalta teoreettiseen perustaan ja toisaalta tietokannan käytännön käsittelyyn SQL-kielen avulla. Kurssilla opitaan myös perustiedot relaatiotietokantojen suunnittelusta.

Kurssin esitietovaatimuksena on kurssi "Ohjelmoinnin perusteet". Kursseista "Ohjelmistotekniikan menetelmät" sekä "Ohjelmoinnin jatkokurssi" on kurssilla myös paljon hyötyä.

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (sivuaine), 25 op

Yksittäisiä opintojaksoja

Tietotekniikka ja yhteiskunta, 5 op

Ohjelmoinnin harjoitustyö, 5 op

Ohjelmoinnin jatkokurssi ja Ohjelmistojen mallintaminen/Ohjelmistotekniikan menetelmät

Human-Computer Interaction, 6 op

Programming course

Web-palvelinohjelmointi, 5 op

Kurssilla tutustutaan nykyaikaisten, skaalautuvien ja virheenkestävien web-sovellusten toteuttamiseen, testaamiseen ja julkaisemiseen. Kurssilla keskitytään palvelinpuolen toiminnallisuuden toteuttamiseen.

Ohjelmoinnin perusteet
Ohjelmoinnin jatkokurssi
Tietokantojen perusteet
Ohjelmistotekniikan menetelmät tai Ohjelmistojen mallintaminen

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Kai Korpimies, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Leena Järvinen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista