Opinnot Avoimessa yliopistossa

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen osa 1, 5 op

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen osa 2, 5 op

Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä sosiaalitieteissä sovellettaviin tilastollisiin tiedonkeruutapoihin ja analysointimenetelmiin. Luentokurssi esittelee surveyaineiston keruutavat ja välineet, valottaa otanta-asetelmien merkitystä yhteiskuntatieteellisissä tutkimusprosesseissa, tarkastelee kyselyaineistojen tiivistämistä faktorianalyysilla sekä tutustuttaa eräisiin muihin yleisesti sovellettuihin menetelmiin kuten regressio- ja varianssianalyyseihin.

Tilastotieteen jatkokurssi (osa 1), 5 op

Alustava tarkempi kuvaus kurssilla käsiteltävistä asioista (muutokset mahdollisia):
Satunnaismuuttujien riippumattomuus, ehdollinen todennäköisyys, kokonaistodennäköisyys, Bayesin kaava, todennäköisyyden päivittäminen uuden tiedon avulla ja Simpsonin paradoksi. Todennäköisyysjakaumia ja niihin liittyviä laskusääntöjä. Otannan, piste- ja väliestimoinnin sekä testauksen teoriaa ja sovelluksia (mm. odotusarvoille, variansseille, suhteellisille osuuksille, riippumattomuudelle ja reunahomogeenisuudelle). Regressio ja logistinen regressio.

Esimerkit ja harjoitustehtävät ovat usein todellisista empiirisistä aineistoista.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 (5op) ja osa 2 (5op) tai vastaavat tiedot. Opintojaksolle voi ilmoittautua, vaikka edeltävät opinnot olisivat ilmoittautumishetkellä vielä alkamassa tai kesken.

Tilastotieteen jatkokurssi (osa 2), 5 op

Alustava tarkempi kuvaus kurssilla käsiteltävistä asioista (muutokset mahdollisia):
Satunnaismuuttujien riippumattomuus, ehdollinen todennäköisyys, kokonaistodennäköisyys, Bayesin kaava, todennäköisyyden päivittäminen uuden tiedon avulla ja Simpsonin paradoksi. Todennäköisyysjakaumia ja niihin liittyviä laskusääntöjä. Otannan, piste- ja väliestimoinnin sekä testauksen teoriaa ja sovelluksia (mm. odotusarvoille, variansseille, suhteellisille osuuksille, riippumattomuudelle ja reunahomogeenisuudelle). Regressio ja logistinen regressio.

Esimerkit ja harjoitustehtävät ovat usein todellisista empiirisistä aineistoista.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anne Pääkkönen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista