Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opinnot koostuvat 25 opintopisteen laajuisista perusopinnoista ja 35 opintopisteen laajuisista, sivuaineopiskelijoiden tutkintovaatimusten mukaisista aineopinnoista. Aineopinnot järjestetään ainoastaan politiiikan tutkimuksen linjalta lukuvuonna 2016-2017 ja kesällä 2017.
Aineopintokokonaisuuden suorittamiseksi sinun tulee suorittaa seuraavat jaksot:
Kaikille pakolliset:
A790Y110 Poliittisen ajattelun perusteet (5 op) (tämän tilalla suoritetaan korvaava kurssi, jos kurssi on tehty perusopinnoissa)
A790Y201 Yleisen valtio-opin tutkimuksen metodologia (5 op)
Linjakohtaiset pakolliset:
A790P205 Politiikan tutkimuksen lähestymistavat (5 op)
A790P210 Poliittinen osallistuminen (5 op)
A790P215 Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit (5 op)
Suorita seuraavat jaksot lukuvuoden 2016-2017 opintotarjonnasta:
A790H230 Policy- ja arviointitutkimus 5 op (hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja)
A790H210 Julkisen hallinnon tutkimus 5 op (hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja), vain jos ei ole tehty perusopinnoissa.
A790P260 Muut politiikan tutkimuksen aineopinnot (5-15 op):
A790P260 Viha ja valta: Ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 5 op
A790P260 Populismi, politiikka ja media 5 op (Kesä 2017)
A790P260 Talouspolitiikan modernit klassikot (Kesä 2017)

VALTIO-OPIN PERUSOPINNOT 25 OP

Johdatus valtio-oppiin, 5 op

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan, maailmanpolitiikan sekä hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen eri tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteista. Opintojaksossa perehdytään näissä tutkimusperinteissä käytettäviin käsitteisiin ja teorioihin. Oppimistavoitteena on, että opiskelija ymmärtää politiikan, hallinnon ja organisaatioiden sekä maailmanpolitiikan tutkimuksen peruslähtökohdat ja pystyy soveltamaan näitä oppeja syvemmälle menevissä valtio-opin opinnoissa.

Suomen poliittinen järjestelmä ja EU, 5 op

Poliittisten järjestelmien vertaileva tutkimus, 5 op

Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset, 5 op

Opiskelija perehtyy maailmanpolitiikan tutkimuksen tärkeimpiin teoriasuuntauksiin ja metodologisiin perusteisiin. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee maailmanpolitiikan tutkimuksen keskeiset kysymykset ja ongelmat ja teoreettiset lähestymistavat. Jaksossa opitaan erittelemään eri lähestymistapojen heikkouksia ja vahvuuksia. Lisäksi opitaan näkemään nämä lähestymistavat laajemmissa tieteenfilosofisissa kehyksissään.

Julkisen hallinnon tutkimus, 5 op

Peruttu

VALTIO-OPIN AINEOPINNOT, POLITIIKAN TUTKIMUKSEN LINJA 35 OP

Kaikille pakolliset

Poliittisen ajattelun perusteet, 5 op

Valtio-opin tutkimuksen metodologia, 5 op

Opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteiden filosofian keskeiset kysymykset ja käsitteet valtio-opin tutkimuksen näkökulmasta ja osaa analysoida oman oppiaineensa teoreettisia kysymyksiä tieteenfilosofisesti. Lisäksi opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteellisen selittämisen keskeiset lähestymistavat, ymmärtää niiden puutteet ja vahvuudet ja osaa soveltaa niitä pääaineensa tutkimuskohteisiin. Opintojakson suorittaminen valmistaa opiskelijaa pääaineen teoriaopintoihin, asettaa menetelmäopinnot laajempaan teoreettiseen asiayhteyteen ja antaa valmiuksia tutkielman hahmottamiseen.

Linjakohtaiset pakolliset

Politiikan tutkimuksen lähestymistavat, 5 op

Valtio-opin perusopinnot 25 op (politiikan tutkimuksen linja)

Poliittinen osallistuminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansalaisten poliittiseen osallistumiseen liittyvät keskeiset lähestymistavat ja tärkeimmät tutkimustulokset. Poliittisen osallistumisen osalta jaksossa keskitytään äänestämisen lisäksi myös laajemmin muihin osallistuminen muotoihin. Sisältöalueina ovat muun muassa äänestämiseen liittyvät lähestymistavat, kansalaisten politiikkaan kohdistamat arvot, asenteet ja mielipiteet sekä verkon kautta tapahtuva osallistuminen (mm. sosiaalinen media, kampanjointi verkossa, sähköinen äänestäminen). Oppimistavoitteina on poliittisen toiminnan ja sen tutkimuksen yleistuntemus sekä eri toimintatapojen ja kansalaismielipiteen erityispiirteiden ymmärrys.

Valtio-opin perusopinnot tai edes Johdatus yleiseen valtio-oppiin -opintojakso.

Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit, 5 op

Muut politiikan tutkimuksen aineopinnot

Muut politiikan tutkimuksen aineopinnot (5-15 op), 5-15 op

Valtio-opin perusopinnot 25 op

VALTIO-OPIN AINEOPINNOT, HALLINNON JA ORGANISAATIOIDEN TUTKIMUKSEN LINJA 35 OP

Avoimessa yliopistossa ei enää järjestetä Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen aineopintokokonaisuutta lukuvuonna 2016-2017. Yksittäisiä hallinnon linjan opintojaksoja voi sisällyttää politiikan tutkimuksen linjan aineopintoihin 5-15 op.

Pakolliset opintojaksot

Poliittisen ajattelun perusteet, 5 op

Valtio-opin tutkimuksen metodologia, 5 op

Opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteiden filosofian keskeiset kysymykset ja käsitteet valtio-opin tutkimuksen näkökulmasta ja osaa analysoida oman oppiaineensa teoreettisia kysymyksiä tieteenfilosofisesti. Lisäksi opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteellisen selittämisen keskeiset lähestymistavat, ymmärtää niiden puutteet ja vahvuudet ja osaa soveltaa niitä pääaineensa tutkimuskohteisiin. Opintojakson suorittaminen valmistaa opiskelijaa pääaineen teoriaopintoihin, asettaa menetelmäopinnot laajempaan teoreettiseen asiayhteyteen ja antaa valmiuksia tutkielman hahmottamiseen.

Policy- ja arviointitutkimus, 5 op

Kaksi seuraavista linjakohtaisista jaksoista

Julkisen hallinnon tutkimus, 5 op

Peruttu

Instituutiot, talous ja demokratia, 5 op

Peruttu
Peruttu
Peruttu

Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat, 5 op

Organisaatioteoria ja -tutkimus, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Irmeli Lemola, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Kari Paakkunainen, yliopisto-opettaja
Kysy opintojaksojen sisällöistä