Työpalaveri

Mitä on yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus?

Yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus tarkoittaa vammaisuuden tutkimista yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja poliittisena ilmiönä. Vammaisuudessa on kysymys laajasti ottaen vammaiseksi määritellyn ihmisen tarpeiden sekä yhteiskunnallisten olosuhteiden ja käytäntöjen yhteentörmäyksestä.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Johdatus vammaistutkimukseen, 5 op

Kurssi tarjoaa yleiskuvan vammaisuuden historiasta, vammaisten ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta sekä vammaistutkimuksesta akateemisena oppialana. Kurssilla tarkastellaan vammaisuutta yhteiskunnallisena, poliittisena, kulttuurisena ja taloudellisena ilmiönä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääkohdat vammaisuuden historiasta, vammaisuuden määrittelytavoista, sekä keskeisistä vammaisuutta selittävistä teoreettisista malleista. Opiskelija kykenee myös analysoimaan vammaisuuden yhteneväisyyksiä ja eroja muihin vähemmistöryhmiin nähden. Lisäksi opiskelija osaa nimetä länsimaisissa yhteiskunnissa olevia, nimenomaisesti vammaisia koskevia osallistumisen esteitä esimerkiksi asumisen, opiskelun, työn ja vapaa-ajan alueilla.

Johdatus vammaistutkimukseen, toukokuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 2.5.2017 - 31.7.2017
Peruttu
Johdatus vammaistutkimukseen, verkko-opinnot, lokakuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 31.10.2016 - 11.12.2016
Peruttu
Johdatus vammaistutkimukseen, verkko-opinnot, lokakuu 2016, Helsingin evankelinen opisto
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 31.10.2016 - 11.12.2016
Johdatus vammaistutkimukseen, Toukokuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2016 - 8.6.2016
Johdatus vammaistutkimukseen, Lokakuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 29.10.2015 - 19.11.2015
Johdatus vammaistutkimukseen, syksy 2015 (Helsingin evankelinen opisto)
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 29.10.2015 - 19.11.2015
Johdatus vammaistutkimukseen, Toukokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 28.5.2015 - 9.6.2015

Vammaisuus ja suomalainen yhteiskunta, 5 op

Kurssilla tarkastellaan valtiollisten ja kunnallisten vammaispalveluiden prosesseja ja kykyä vastata palvelutarpeeseen. Laajemmin kurssilla käsitellään hyvinvointipalveluiden käytäntöjä ja ideologiaa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt vammaisten henkilöiden asumisen mahdollisuuksiin ja ymmärtää niiden merkityksen suhteessa yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja itsemääräämisoikeuteen. Opiskelija kykenee myös tunnistamaan vammaisten kansalaisuuden määrittymiseen vaikuttavia tekijöitä kuten koulutukseen ja työelämään osallistumisen mahdollisuuksia ja esteitä. Lisäksi opiskelija ymmärtää järjestötoiminnan ja muun vammaisten kansalaisyhteiskunnallisen toiminnan merkityksen sekä kykenee vertaamaan suomalaista vammaispolitiikkaa pohjoismaiseen ja laajemmin eurooppalaiseen vammaispolitiikkaan.

Vammaisuus ja suomalainen yhteiskunta, toukokuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 29.5.2017 - 21.6.2017
Vammaisuus ja suomalainen yhteiskunta, Tammikuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 10.1.2017 - 14.2.2017
Vammaisuus ja suomalainen yhteiskunta, Kesäkuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 13.6.2016 - 29.6.2016
Vammaisuus ja suomalainen yhteiskunta, Tammikuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 13.1.2016 - 17.2.2016

Disability in a Global Perspective, 5 op

This is an introductory course to disability in a global context. Upon completion this course, students will be familiar with disability in various cultures, especially in the global South (particularly in Africa and Central Asia). Students will also be able to identify and analyse disability in terms of human rights with a special reference to UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. In addition, students will learn about the development cooperation of disability organizations and other governmental and non-governmental organizations.

Disability in a Global Perspective, August 2017
Avoin yliopistoHelsinki 14.8.2017 - 31.8.2017
Disability in a Global Perspective, March 2016
Avoin yliopistoHelsinki 1.3.2016 - 29.3.2016

Vammaistutkimuksen teoreettiset ja eettiset kysymykset, 5 op

Kurssilla käsitellään vammaistutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja filosofisia kysymyksiä. Aluksi perehdytään keskeisimpiin teoreettisiin suuntauksiin kuten historialliseen materialismiin, post-strukturalismiin ja kriittiseen realismiin, jonka jälkeen syvennytään vammaistutkimuksen viimeaikaisiin teoreettisiin keskusteluihin sekä niiden käytännön seuraamuksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset vammaistutkimuksen teoreettiset kannat sekä niiden merkityksen vammaisuuden määrittelyn ja vammaispolitiikan kannalta. Lisäksi opiskelija kykenee analysoimaan vammaisuuteen liittyviä normatiivisia, eli poliittisia ja eettisiä kysymyksiä.

 

Vammaistutkimuksen teoreettiset ja eettiset kysymykset, Maaliskuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 13.3.2017 - 12.4.2017
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Pia Silander, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista