Työpalaveri

Mitä on yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus?

Yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus tarkoittaa vammaisuuden tutkimista yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja poliittisena ilmiönä. Vammaisuudessa on kysymys laajasti ottaen vammaiseksi määritellyn ihmisen tarpeiden sekä yhteiskunnallisten olosuhteiden ja käytäntöjen yhteentörmäyksestä.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Johdatus vammaistutkimukseen, 5 op

Peruttu
Peruttu

Vammaisuus ja suomalainen yhteiskunta, 5 op

Kurssilla tarkastellaan valtiollisten ja kunnallisten vammaispalveluiden prosesseja ja kykyä vastata palvelutarpeeseen. Laajemmin kurssilla käsitellään hyvinvointipalveluiden käytäntöjä ja ideologiaa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt vammaisten henkilöiden asumisen mahdollisuuksiin ja ymmärtää niiden merkityksen suhteessa yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja itsemääräämisoikeuteen. Opiskelija kykenee myös tunnistamaan vammaisten kansalaisuuden määrittymiseen vaikuttavia tekijöitä kuten koulutukseen ja työelämään osallistumisen mahdollisuuksia ja esteitä. Lisäksi opiskelija ymmärtää järjestötoiminnan ja muun vammaisten kansalaisyhteiskunnallisen toiminnan merkityksen sekä kykenee vertaamaan suomalaista vammaispolitiikkaa pohjoismaiseen ja laajemmin eurooppalaiseen vammaispolitiikkaan.

Disability in a Global Perspective, 5 op

This is an introductory course to disability in a global context. Upon completion this course, students will be familiar with disability in various cultures, especially in the global South (particularly in Africa and Central Asia). Students will also be able to identify and analyse disability in terms of human rights with a special reference to UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. In addition, students will learn about the development cooperation of disability organizations and other governmental and non-governmental organizations.

Vammaistutkimuksen teoreettiset ja eettiset kysymykset, 5 op

Kurssilla käsitellään vammaistutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja filosofisia kysymyksiä. Aluksi perehdytään keskeisimpiin teoreettisiin suuntauksiin kuten historialliseen materialismiin, post-strukturalismiin ja kriittiseen realismiin, jonka jälkeen syvennytään vammaistutkimuksen viimeaikaisiin teoreettisiin keskusteluihin sekä niiden käytännön seuraamuksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset vammaistutkimuksen teoreettiset kannat sekä niiden merkityksen vammaisuuden määrittelyn ja vammaispolitiikan kannalta. Lisäksi opiskelija kykenee analysoimaan vammaisuuteen liittyviä normatiivisia, eli poliittisia ja eettisiä kysymyksiä.

 

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista