TÄLLÄ SIVULLA ON TIETOA ENNEN VUOTTA 2017 JÄRJESTETYISTÄ OPINNOISTA. TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. KATSO TIEDOT AJANTASAISISTA VIESTINNÄN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Viestinnän perusopintojen (25 op) opintojaksoilla on erilaisia suoritusmahdollisuuksia. Suoritustapavalinta tehdään ilmoittautumisen yhteydessä. Perusopinnot on mahdollista opiskella myös kokonaan etäopintoina. Myös aineopinnot (35 op) on mahdollista opiskella etäopintoina. Katso ohje aineopintojen valinnaisista opinnoista.

Opintotarjonnassa on myös yhteiskuntatieteiden perusopinnot (viestintä) (25 op)
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot on osa valtiotieteellisen tiedekunnan kandidaatintutkintoa kaikissa tiedekunnan oppiaineissa. Avoimessa yliopistossa opintoja voivat suorittaa kaikki niistä kiinnostuneet. Yhteiskuntatieteiden perusopinnot ja sivuaineen perusopinnot oppiaineittain (pdf).

Lukuvuotena 2016-2017 Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat osallistua viestinnän opintoihin maksutta. Opintojaksoilla on kiintiö perustutkinto-opiskelijoille (5-40 paikkaa/ opintojakso).  Opintotarjonta ja linkit Weboodin opetustapahtumille näet täältä (Google Docs).
Opintojaksoille ilmoittaudutaan Weboodissa. Opintojaksojen Moodle-sivujen osoitteet ja kurssiavaimet löydät opintoni-palvelusta http://student.helsinki.fi/

Viestinnän perusopinnot (sivuaineopiskelijoille), 25 op

Viestinnän perusopinnoissa opiskelija tutustuu joukkoviestinten ja organisaatioiden viestintään sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä. Opintokokonaisuus antaa perustyökalut viestinnän yhteiskunnalliseen tarkasteluun. Opiskelija oppii tunnistamaan pääsuuntaukset viestinnän teorioista sekä omaksumaan tieteenalan keskeiset käsitteet. Lisäksi opiskelijalle hahmottuu kuva viestinnästä yhteiskunnallisen päätöksenteon ja oikeudellisen sääntelyn kohteena.

Johdatus viestinnän tutkimukseen (K1), 5 op

Opintojakso esittelee viestinnän ja julkisuuden tutkimuksen näkökulmia, keskeisiä käsitteitä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Jakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää viestinnän tutkimuksen kenttää ja oppihistoriaa, tuntee keskeiset käsitteet ja osaa hahmottaa viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Viestinnän analyysi (sivuaine), 5 op

Opiskelija perehtyy viestinnän ja julkisuuden tutkimuksen teorioihin, näkökulmiin ja keskeisiin käsitteisiin. Tavoitteena on ymmärtää julkisuuden mekanismeja, median toimintatapoja sekä viestintää organisaatioissa. Jakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan viestinnän tutkimuksen keskeisten käsitteiden ja näkökulmien merkitystä viestinnän ilmiöiden erittelyssä.

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Peruttu

Viestinnän ja julkisuuden teoria (sivuaine), 5 op

Opiskelija perehtyy julkisuuden tutkimukseen. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys viestinnän ja erityisesti julkisuuden tutkimuksen tärkeimmistä teorioista ja niihin perustuvasta ajankohtaisesta tutkimuksesta.

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Viestinnän organisaatioiden tutkimus (sivuaine), 5 op

Opiskelija perehtyy julkisuuden toimintaan ja siellä toimiviin viestinnän organisaatioihin ja niiden ammattikäytäntöihin. Pääpaino on kotimaisessa tutkimuksessa. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys viestinnän organisaatioiden toimintatavoista ja niiden ajankohtaisista muutoksista.

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka (K2), 5 op

Opiskelija perehtyy eurooppalaisen viestintäpolitiikan pääkysymyksiin ja viestinnän sääntelyn tärkeimpiin menetelmiin. Pääpaino on Suomen viestintäjärjestelmässä. Jakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa yleiskuvan kansainvälisen viestintäjärjestelmän rakenteesta ja sen toimintaperiaatteista.

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Viestinnän aineopinnot (sivuaineopiskelijoille), 35 op

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää millä tavoin oppiala on historian saatossa muotoutunut. Opiskelija saa käsityksen paitsi viestinnän alalla tehtävästä tutkimuksesta myös siitä, millaisista instituutioista suomalainen mediamaisema rakentuu. Lisäksi opiskelija erikoistuu yhteen tai useampaan viestinnän opetus- ja tutkimusalueeseen oman kiinnostuksensa mukaisesti.

Avoimessa yliopistossa viestinnän aineopinnot toteutetaan Helsingin yliopiston viestinnän sivuaineopiskelijoiden tutkintovaatimusten mukaisesti.

Viestinnän aineopinnot on mahdollista suorittaa pakollista (35 op) laajempana, esim. 40 op:n laajuisena.

Viestinnän perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op -kokonaisuus tulee olla suoritettuna ennen aineopintojen kaikille yhteisiä opintojaksoja. Osan aineopintojen kursseista voi kuitenkin suorittaa, vaikka perusopinnot olisivat vielä kesken. Edeltävien opintojen vaatimukset kerrotaan opintojaksojen tiedoissa.

Edeltäviksi opinnoiksi hyväksytään myös Jyväskylän yliopiston journalistiikan ja yhteisöviestinnän perusopinnot, Tampereen yliopiston tiedotusopin perusopinnot sekä Turun yliopiston Mediatutkimuksen perusopinnot.

Jos viestinnän perusopintojen kokonaisuusmerkintä on yli 10 vuotta vanha, vaaditaan täydentävinä opintoina jaksot:
- Viestinnän ja julkisuuden teoria 5 op
- Viestinnän organisatioiden tutkimus 5 op
Täydentävistä suorituksista ei saa opintopisteitä. Täydennykset on suoritettava joko ennen aineopintojen kaikille yhteisiä opintojaksoja tai mahdollisimman pian niiden aloittamisen jälkeen.

Kaikille yhteiset opintojaksot 15 op

K9 Viestinnän tutkimusperinteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt viestinnän tutkimuksen keskeisiin suuntauksiin ja lähestymistapoihin. Opiskelija ymmärtää millä tavoin viestinnän tutkimus on historiansa aikana muotoutunut ja minkälaisista teemoista alan tutkijat ovat olleet kiinnostuneita. Oppialan keskeisten näkökulmien, teorioiden ja kysymyksenasettelujen tuntemus auttaa ymmärtämään syvällisemmin ajankohtaista viestinnän tutkimusta sekä antaa välineitä arvioida nykyisen viestintä- ja mediakulttuurin luonnetta ja kehitystä.

Opintojakso on osa viestinnän aineopintokokonaisuutta.

Viestinnän perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op -kokonaisuus tulee olla suoritettuna ennen aineopintojen kaikille yhteisiä opintojaksoja.

Jos viestinnän perusopintojen kokonaisuusmerkintä on yli 10 vuotta vanha, vaaditaan täydentävinä opintoina jaksot:
- Viestinnän ja julkisuuden teoria 5 op
- Viestinnän organisatioiden tutkimus 5 op
Täydentävistä suorituksista ei saa opintopisteitä. Täydennykset on suoritettava joko ennen aineopintojen kaikille yhteisiä opintojaksoja tai mahdollisimman pian niiden aloittamisen jälkeen.

Viestinnän tutkimusmenetelmät (sivuaine), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot keskeisistä viestinnän tutkimuksissa käytettävistä määrällisistä ja laadullisista tutkimusmenetelmistä.

Viestinnän perusopinnot 25 op

Jos viestinnän perusopintojen kokonaisuusmerkintä on yli 10 vuotta vanha, vaaditaan täydentävinä opintoina jaksot:
- Viestinnän ja julkisuuden teoria 5 op
- Viestinnän organisatioiden tutkimus 5 op
Täydentävistä suorituksista ei saa opintopisteitä ja ne on suoritettava joko ennen aineopintojen kaikille yhteisiä opintojaksoja tai mahdollisimman pian niiden aloittamisen jälkeen. Tarvittaessa ota yhteyttä viestinnän opintosihteeriin. Yhteystiedot.

Viestintäkentän ajankohtaiset ilmiöt, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaisen viestinnän instituutioiden perusrakenteet ja ajankohtaiset kysymykset sekä pystyy arvioimaan kriittisesti mediaorganisaatioiden toimintaperiaatteita ja ymmärtämään vaihtoehtoisia tapoja lähestyä niiden kohtaamia haasteita.

Viestinnän perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op -kokonaisuus tulee olla suoritettuna ennen aineopintojen kaikille yhteisiä opintojaksoja. Jos viestinnän perusopintojen kokonaisuusmerkintä on yli 10 vuotta vanha, vaaditaan täydentävinä opintoina jaksot:
- Viestinnän ja julkisuuden teoria 5 op
- Viestinnän organisatioiden tutkimus 5 op
Täydentävistä suorituksista ei saa opintopisteitä. Täydennykset on suoritettava joko ennen aineopintojen kaikille yhteisiä opintojaksoja tai mahdollisimman pian niiden aloittamisen jälkeen.

Viestinnän tutkimusalat 15-20 op

Julkisuuden tutkimus (K10b), 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisuuden tutkimuksen teoria- ja tutkimusperinteen pääsuunnat sekä hallitsee aluetta käsittelevän keskustelun ja tutkimuksen tärkeimmät ajankohtaiset teemat. Opetuksessa perehdytään erityisesti kolmeen julkisuustutkimuksen alueeseen: valtaa ja mediaa koskevaan teoriaan ja tutkimukseen, viestintäpolitiikan ja viestinnän sääntelyn tutkimukseen, sekä poliittista viestintää koskevaan tutkimukseen.

Mediatutkimus (K10b), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt median kehitykseen, mediatutkimuksen suuntauksiin ja keskeisiin tutkimusalueisiin. Opintojaksossa tarkastellaan mediaa osana yhteiskunnan, kulttuurin ja teknologian muutoksia. Keskeisiä teemoja ovat mediateknologia ja –kulttuuri, yleisöt ja valta. Opiskelija ymmärtää median tuotannon ja kulutuksen osana yhteiskuntaa sekä median roolin suhteessa muihin yhteiskunnan organisaatioihin.

Organisaatioviestinnän tutkimus (K10b), 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida organisaatioviestinnän tutkimuksen eri suuntauksia. Opiskelija oppii tarkastelemaan yhteiskuntaa eri organisaatioteorioiden näkökulmista. Painopiste on modernien organisaatiokäsitysten tarkastelussa sekä uudemmissa poikkitieteellisissä näkökulmissa. Kaikkia organisaatioita leikkaavat mm. sosiologiset, sosiaalipsykologiset että viestintä- ja johtamisteoreettiset ulottuvuudet.

Peruttu
Peruttu

Viestinnän ammattikäytännöt 0-5 op

Journalistinen työ (K10a), 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelijalla on kuva journalismin nykykäytännöistä. Sisältöalueita ovat mm. tiedon tuottaminen ja dramatisointi, uutiskriteeri ja uutinen, reportaasi, haastattelutekniikka, henkilöjuttu, kolumni, dialogin käyttö tekstissä, havainnon ja tulkinnan välinen ero, uudet juttutyypit uusissa medioissa ja näkökulmatekniikka.

Kurssin painopiste on kirjoittavan toimittajan työssä.

Peruttu

Julkishallinnon viestintä (K10a), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut keskeisiin julkishallintoa ohjaavan lainsäädännön vaatimuksiin ja julkishallinnon kieleen harjoitusten avulla. Opiskelija perehtyy julkishallinnon viestintään erityisesti arviointikäytäntöjen näkökulmista sekä konkreettisesti erilaisiin julkishallinnon rakenteisiin ja viestinnän käytäntöihin. Julkishallinnolla ymmärretään valtiota, kuntia ja muita julkisuuslain piiriin kuuluvia organisaatioita, joiden viestintää ja tiedonkulkua ohjaa julkisuusperiaate. Opiskelija perehtyy perustuslaista lähtien julkishallinnon viestinnän erityispiirteisiin demokratian, lainsäädännön ja julkisuuskysymysten näkökulmista.

Yhteisöviestintä (K10a), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työyhteisöjen viestintää viestinnän johtamisen näkökulmasta, on perillä yhteisöviestinnän tarkastelun nykysuuntauksista sekä pystyy näistä lähtökohdista arvioimaan kriittisesti yhteisöviestinnän käytäntöjä.

Verkkoviestintä (K10a), 5 op

Opiskelija perehtyy verkkoviestinnän käytännön tehtäviin. Sisältöpainotuksia ovat verkkoviestinnän käytännön muodot, verkkojulkaiseminen, verkkopalveluprojektin toteuttaminen sekä sosiaalinen media käytännön verkkoviestinnän työkaluna.

Suositus: vähintään K1 Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op -opintojakso.

Muu harjoituskurssi, 5 op

Viestinnän harjoituskursseja eri teemoista.

250 symposium – oikeus tietää

Vuosi 2016 on painovapauden ja julkisuusperiaatteen 250-vuotisjuhlavuosi. Helsingin yliopisto järjestää 14.10. osana juhlavuotta kansalaisten tiedollisia oikeuksia ja julkisen hallinnon läpinäkyvyyttä käsittelevän symposiumin.
Lue lisää
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Heidi Teikari, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Salli Hakala, yliopistonlehtori
Tutkimusvapaalla 31.12.2018 saakka
Hannele Porkka, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Päivi Pöntinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä