Vanhan kivirakennuksen perustaa

TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. TARKASTA AJANTASAISET TIEDOT POLIITTISEN HISTORIAN JA SOSIAALI- JA TALOUSHISTORIAN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Yhteiskuntahistorian perusopinnot 25 op on sivuainekokonaisuus. Opintojaksot voi sisällyttää myös poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian pääaineopintoihin.

Yhteiskuntahistorian perusopinnot, 25 op

Poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian perusopinnot on yhdistetty yhteiskuntahistorian perusopintojen kokonaisuudeksi. Poliittisen historian tehtävänä on jäsentää lähimenneisyyttämme historiantutkimuksen menetelmin ja tarjota tieteellisesti perusteltu johdatus nykymaailmaan ja -yhteiskuntaan. Talous- ja sosiaalihistoria tutkii taloudellisten ja sosiaalisten ilmiöiden, käytäntöjen ja instituutioiden kehitystä. Siinä tarkastellaan myös tavallisen ihmisen ja arkipäivän historiaa.

Opintokokonaisuuden suorittaminen kestää yhden lukuvuoden.

Yhteiskuntahistorian johdantokurssi, 5 op

Yhteiskuntahistorian johdantokurssi on osa yhteiskuntahistorian perusopintoja, jotka ovat yhteiset aineopintovaiheessa eriytyville poliittiselle historialle ja talous- ja sosiaalihistorialle. Kurssi auttaa luomaan käsityksen näiden oppiaineiden yhteisistä perusteista yhteiskuntatieteellisinä historia-aineina. Kurssi ei ole johdatus siihen, mitä sosiaalisissa oloissa, taloudessa tai politiikassa on tapahtunut, vaan siihen, miksi ja miten näitä ilmiöitä on tutkittu ja tutkitaan historiallisesti. Se tarjoaa välineitä ymmärtää, millä tavoin historiallinen tieto muotoutuu, muuttuu ja vaikuttaa. Kurssi on pakollinen yhteiskuntahistorian perusopintojen suorittajille.

Maailmanpolitiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt maailmanpolitiikan kehityksen päälinjoihin 1900-luvulla sekä Euroopan ja muun maailman vuorovaikutukseen kolonialismin aikakaudella. Jakso on tarjonnut hänelle tiivistetysti perustiedot maailmanpolitiikan käännekohdista, tulkintavaihtoehdoista sekä kansainvälisen vuorovaikutuksen poliittisista, sosiaalisista ja taloudellisista ulottuvuuksista.

Globaali talous, 5 op

Opintojakso antaa yleiskuvan maailman pitkän aikavälin talouskehityksen päälinjoista ja tutustuttaa opiskelijan taloudellisen kehityksen tutkimuksen peruskäsitteisiin ja keskeisiin tutkimusteemoihin.

Yhteiskunnan rakenteet ja elinolot, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ja peruskäsitteet sosiaalisesta kehityksestä Euroopassa teollistumisen aikakaudella ja sen jälkeen. Tavoitteena on se, että opiskelija osaa hahmottaa laajan kokonaiskuvan yhteiskunnallisten suhteiden ja rakenteiden muutoksesta ja tuon muutoksen tutkimisen lähtökohdista.

Valta, politiikka ja kansalainen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys yhteiskunnallisten valtasuhteiden ja -ristiriitojen, poliittisen toiminnan ja valtiollisten rakenteiden kehityksestä modernisoituvassa yhteiskunnassa. Oppimisen painopiste on ollut 1800- ja 1900-luvun Euroopan, Suomen ja muiden Pohjoismaiden muutosprosesseissa.

Valinnaisia yhteiskuntahistorian kursseja, 0-60 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Irmeli Lemola, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista