Yhteiskuntapolitiikan opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yhteiskunnan rakenteisiin ja keinoihin, joilla edistetään hyvinvointia niin paikallisesti, kansallisesti kuin globaalistikin. Tarkasteluissa ovat mukana myös tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen kysymykset sekä pohdinnat siitä, millaisia ovat nyky-yhteiskunnan riskit ja miten niitä torjutaan. Yhteiskuntapolitiikan opetuksen ja tutkimuksen painopisteinä ovat sosiaalipolitiikka, kaupunkitutkimus, vanhenemisen tutkimus, yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus ja ympäristöpolitiikka.

Yhteiskuntapolitiikan opinto-ohjelmat syksystä 2017 lähtien

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Perus- ja aineopinnot voi suorittaa kokonaisuudessaan myös verkko-opintoina.

Perusopintojen kaikille yhteiset opintojaksot (15 op)

Johdatus sosiaalipolitiikkaan, 5 op

Erot, eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus, 5 op

Hyvinvointivaltion instituutiot, 5 op

Perusopintojen valinnaiset opintojaksot: Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä I (10 op)

Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä I -kohtaan voit suorittaa yhden Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssin.

Johdatus kaupunkitutkimukseen, 5 op

Johdatus vammaistutkimukseen, 5 op

Peruttu
Peruttu

Johdatus vanhenemisen tutkimukseen, 5 op

Johdatus ympäristöpolitiikkaan, 5 op

Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen ympäristöpolitiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin perusteisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kurssilla käydään läpi ympäristöpolitiikan keskeiset käsitteet ja ympäristöpolitiikan keinojen teoreettiset perusteet sekä arvioidaan kriittisesti keinojen soveltuvuutta erilaisissa käytännön tilanteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet julkisen ja yksityisen sektorin ympäristöpoliittisten ongelmien hahmottamiseen, ratkaisumallien löytämiseen ja kehittämiseen sekä tutkimustietoon pohjautuvaan ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.

Peruttu
Peruttu

Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi, 5 op

Aineopintojen kaikille yhteiset opintojaksot 20 op

Kestävä hyvinvointi, 5 op

Yhteiskuntateoria II: Sosiologinen teoria, 5 op

Ymmärtää sosiologisen teorian erilaiset tehtävät ja kuinka teorioita voidaan arvioida suhteessa näihin tehtäviin. Lisäksi opiskelija tutustuu joihinkin ajankohtaisiin sosiologisiin teorioihin.

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot

Yhteiskuntateoria III: Hyvinvointivaltioteoria, 10 op

Hyvinvointivaltiotutkimuksen klassikkoja ja yhteiskuntapolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä käsittelevä kokonaisuus, jonka suoritettuaan opiskelija tuntee hyvinvointivaltioteorian keskeiset teoriat ja niiden ajankohtaiset sovellukset sekä osaa soveltaa niitä yhteiskunnallisessa ja tieteellisessä keskustelussa ja arvioida niitä kriittisesti. Hän tuntee hyvinvointivaltiotutkimuksen tärkeimmät tietolähteet, pystyy käyttämään niitä tiedonhaussa ja ajankohtaisen tiedon jäsentämisessä.

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot

Peruttu

Aineopintojen valinnaiset opintojaksot: Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä II 15 op

Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä II -kohtaan voit suorittaa yhden Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssin.

Kaupunki ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää erilaisiin yhteiskuntatieteellisen kaupunkitutkimuksen koulukuntiin ja suuntauksiin. Opintojakso antaa perustiedot kaupunkitutkimuksesta ja sen keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi tutustutaan lähemmin yhteen kaupunkitutkimuksen klassikkoon.

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot

Ikä, elämänkulku ja sukupolvet, 5 op

Opintojakso tutustuttaa elämänkulkuun, sukupolven käsitteeseen ja sukupolvien vuorovaikutukseen. Sen suoritettuaan opiskelijalla on tuntuma elämänkulku- ja sukupolvitutkimuksen kysymyksenasetteluihin ja tutkimustapoihin

Johdatus kaupunkitutkimukseen, 5 op

Johdatus vammaistutkimukseen, 5 op

Peruttu
Peruttu

Johdatus vanhenemisen tutkimukseen, 5 op

Johdatus ympäristöpolitiikkaan, 5 op

Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen ympäristöpolitiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin perusteisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kurssilla käydään läpi ympäristöpolitiikan keskeiset käsitteet ja ympäristöpolitiikan keinojen teoreettiset perusteet sekä arvioidaan kriittisesti keinojen soveltuvuutta erilaisissa käytännön tilanteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet julkisen ja yksityisen sektorin ympäristöpoliittisten ongelmien hahmottamiseen, ratkaisumallien löytämiseen ja kehittämiseen sekä tutkimustietoon pohjautuvaan ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.

Peruttu
Peruttu

Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssi, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Eija Nurminen, yliopisto-opettaja
Kysy opintojaksojen sisällöistä