Kansalaisia ja päätöksentekijöitä Eduskuntatalossa. Kuva: Wilma Hurskainen

Miten yhteiskunta toimii ja miten sitä tutkitaan? Yhteiskuntatieteiden perusopinnoissa tutustutaan laajasti yhteiskuntatieteisiin ja niiden tutkimuskohteisiin monitieteisestä näkökulmasta.

Yhteiskuntatieteiden perusopinnot (25 op) on osa valtiotieteellisen tiedekunnan pääaineopiskelijoiden kandidaatintutkintoa. Kokonaisuuden rakenne vaihtelee oppiaineen mukaan ja koostuu osin kunkin oppiaineen omista ja osin tiedekunnan yhteisistä, monitieteisistä opintojaksoista.

Perusopinnot 25 op

Yhteiskuntatieteiden perusopinnot koostuvat oppiaineesta riippuen tiedekunnan yhteisistä sekä kunkin oppiaineen omista opintojaksoista. Avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa osia yhteiskuntatieteiden perusopinnoista eri oppiaineissa. Yhdistelemällä eri lukukausina järjestettävää opetusta voi muutamissa oppiaineissa opiskella myös yhteiskuntatieteiden perusopinnot kokonaisuudessaan. Kenelle yhteiskuntatieteiden perusopinnot sopivat, kenelle sivuaineiden perusopinnot?

Kehitysmaatutkimus

Kehitysmaatutkimuksen johdanto, 5 op

Johdantojakso perehdyttää opiskelijan nykypäivän kehitysongelmiin ja kehitysmaatutkimuksen perusteemoihin ja -käsitteisiin. Jakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tärkeimmät kehitysongelmat ja -trendit ja ymmärtää kuinka kehitysmaatutkimus lähestyy niitä.

Kehitysmaatutkimuksen johdanto, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 2.5.2017 - 16.5.2017
Kehitysmaatutkimuksen johdanto, syksy 2016
Avoin yliopistoHelsinki 26.9.2016 - 24.10.2016
Kehitysmaatutkimuksen johdanto, Työväen Akatemia, syksy 2016
Työväen akatemiaKauniainen 26.9.2016 - 24.10.2016
Kehitysmaatutkimuksen johdanto, verkko-opinnot
Avoin yliopistoEtäopinnot 20.9.2016 - 7.12.2016
Kehitysmaatutkimuksen johdanto, kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 10.5.2016 - 24.5.2016
Kehitysmaatutkimuksen johdanto, syyskuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 28.9.2015 - 22.10.2015
Peruttu
PERUTTU: Kehitysmaatutkimuksen johdanto (Jyväskylän kesäyliopisto)
Jyväskylän kesäyliopistoJyväskylä 25.9.2015 - 10.10.2015
Kehitysmaatutkimuksen johdanto (Työväen Akatemia, Kauniainen)
Työväen akatemiaKauniainen 22.9.2015 - 7.12.2015
Kehitysmaatutkimuksen johdanto, verkko-opinnot
Avoin yliopistoEtäopinnot 22.9.2015 - 7.12.2015
Kehitysmaatutkimuksen johdanto, toukokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 15.6.2015

Globaali valta ja vastuu, 5 op

Opintojakso Globaali valta ja vastuu tarkastelee kysymyksiä vallasta, oikeudenmukaisuudesta, hyvästä elämästä, vastuusta ja velvollisuuksista alati liikkeessä olevassa globalisoituvassa maailmassa. Jakso järjestetään luentosarjana, jolla lähestytään vallan ja vastuun kysymyksiä politiikan, talouden, etiikan, moraalin ja median tutkimuksen näkökulmista.

Jakson tavoitteena on avata opiskelijoiden kykyä analysoida ja ymmärtää globalisoituvaa maailmaa sekä teoreettisena että empiirisenä kysymyksenä. Luentosarja haastaa kyseenalaistamaan, tukee opiskelijoiden omaa kriittistä ajattelua ja auttaa opiskelijoita kytkemään yksittäisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä laajempiin globalisaatioon liittyviin teemoihin monitieteisestä näkökulmasta.

Globaali valta ja vastuu, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 22.8.2017 - 4.10.2017
Globaali valta ja vastuu, kesä 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 10.8.2016 - 18.9.2016
Globaali valta ja vastuu, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 5.8.2015 - 9.9.2015

Yhteiskuntateoriat, 5 op

Kurssin keskeinen oppimistavoite on, että opiskelija osaa asettaa yhteiskuntatieteet historialliseen kontekstiin ja ymmärtää perusteet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen taustalla vaikuttavista erilaisista ajattelusuuntauksista ja keskeisistä kysymyksenasetteluista. Opiskelija osaa kurssin jälkeen nähdä yhteyksiä yhteiskuntateorioiden ja konkreettisten instituutioiden, tapahtumien ja sosiaalisten suhteiden välillä. Opiskelija ymmärtää myös, että yhteiskuntateorian ja arkiajattelun välillä on yhteys, vaikka viime kädessä yhteiskuntateorian kehitys on vahvasti sidoksissa arkiajattelua analysoivan yhteiskuntatieteen kehitykseen. Kurssi kehittää opiskelijan suhteellisuudentajua ja antaa lisää varmuutta silloin, kun hän joutuu myöhemmin opinnoissaan kohtaamaan keskenään ristiriitaisia teorioita ja argumentteja. Kurssi lisää myös opiskelijan kykyä ymmärtää konkreettisesti mutta kokonaisvaltaisesti yhteiskuntatieteiden tutkimuskohteita ja yhteiskuntatieteiden erityistä identiteettiä.

Yhteiskuntateoriat, Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.5.2017 - 14.8.2017
Yhteiskuntateoriat, Toukokuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.5.2016 - 14.8.2016
Yhteiskuntateoriat, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 20.5.2015 - 1.7.2015

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, 5 op

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää miten arkisia ilmiöitä tarkastellaan yhteiskuntatieteellisin käsittein ja tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan piirteitä. Opiskelija on tutustunut yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perusteisiin eli harjoitellut uuden tiedon hankkimista useista erilaisista aineistoista ja sen käsitteellistämistä tutkimuskirjallisuuden avulla. Lisäksi hän on harjoitellut tieteellistä raportointia kirjallisesti.

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 1.8.2017 - 30.9.2017
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 10.8.2016 - 28.9.2016
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 30.6.2015

Käytännöllinen filosofia

Johdatus filosofiaan ja sen historiaan (Kf125), 5 op

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija filosofian keskeisiin kysymyksiin ja ideoihin, filosofian eri osa-alueisiin ja keskeiseen filosofiseen erityiskäsitteistöön eri aikakausina. Opintojaksossa käsitellään muun muassa tietoopissa, metafysiikassa, etiikassa ja yhteiskuntafilosofiassa esiintyviä filosofisia ongelmia sekä kysymystä filosofisen tiedon ja tutkimuksen luonteesta. Kurssilla tarkastellaan kriittisesti näihin kysymyksiin annettuja vastauksia sekä niissä käytettyjä argumentteja. Tavoitteena on myös luoda opiskelijalle kuva filosofian historian tärkeimmistä kausista ja ajatussuunnista, keskeisistä ajattelijoista ja heidän ongelmistaan ja oppia filosofista argumentaatiota seuraamalla ongelmanasetteluiden ja ratkaisumallien kehitystä antiikista uudelle
ajalle. Erityistä huomiota kiinnitetään filosofian eri osa-alueiden keskinäisiin yhteyksiin.

Kf125 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan, tentti, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 7.6.2017 - 26.8.2017
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan (Kf125) / Kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 8.5.2017 - 29.5.2017
Kf125 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan, kirjallisuuskuulustelu lv. 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 15.10.2016 - 17.12.2016
Kf125 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan, syyskuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 13.9.2016 - 29.9.2016
Kf125 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan, kirjallisuuskuulustelu kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 6.6.2016 - 10.8.2016
Kf125 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan, toukokuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 9.5.2016 - 30.5.2016
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan (Kf125), tentti, lukuvuosi 2015-16
Avoin yliopistoHelsinki 25.1.2016 - 25.1.2016
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan (Kf125), tentti, lukuvuosi 2015-16
Avoin yliopistoHelsinki 30.11.2015 - 30.11.2015
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan (Kf125), tentti, lukuvuosi 2015-16
Avoin yliopistoHelsinki 24.10.2015 - 24.10.2015
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan (Kf125), syyskuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 15.9.2015 - 13.10.2015
Kf125 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan, kesä 2015, kirjallisuuskuulustelu
Avoin yliopistoHelsinki 5.8.2015 - 5.8.2015
Kf125 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan, kesä 2015, kirjallisuuskuulustelu
Avoin yliopistoHelsinki 8.7.2015 - 8.7.2015
Kf125 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan (kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 8.6.2015 - 8.6.2015
Kf125 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan, toukokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 1.6.2015

Globaali valta ja vastuu, 5 op

Opintojakso Globaali valta ja vastuu tarkastelee kysymyksiä vallasta, oikeudenmukaisuudesta, hyvästä elämästä, vastuusta ja velvollisuuksista alati liikkeessä olevassa globalisoituvassa maailmassa. Jakso järjestetään luentosarjana, jolla lähestytään vallan ja vastuun kysymyksiä politiikan, talouden, etiikan, moraalin ja median tutkimuksen näkökulmista.

Jakson tavoitteena on avata opiskelijoiden kykyä analysoida ja ymmärtää globalisoituvaa maailmaa sekä teoreettisena että empiirisenä kysymyksenä. Luentosarja haastaa kyseenalaistamaan, tukee opiskelijoiden omaa kriittistä ajattelua ja auttaa opiskelijoita kytkemään yksittäisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä laajempiin globalisaatioon liittyviin teemoihin monitieteisestä näkökulmasta.

Globaali valta ja vastuu, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 22.8.2017 - 4.10.2017
Globaali valta ja vastuu, kesä 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 10.8.2016 - 18.9.2016
Globaali valta ja vastuu, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 5.8.2015 - 9.9.2015

Yhteiskuntateoriat, 5 op

Kurssin keskeinen oppimistavoite on, että opiskelija osaa asettaa yhteiskuntatieteet historialliseen kontekstiin ja ymmärtää perusteet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen taustalla vaikuttavista erilaisista ajattelusuuntauksista ja keskeisistä kysymyksenasetteluista. Opiskelija osaa kurssin jälkeen nähdä yhteyksiä yhteiskuntateorioiden ja konkreettisten instituutioiden, tapahtumien ja sosiaalisten suhteiden välillä. Opiskelija ymmärtää myös, että yhteiskuntateorian ja arkiajattelun välillä on yhteys, vaikka viime kädessä yhteiskuntateorian kehitys on vahvasti sidoksissa arkiajattelua analysoivan yhteiskuntatieteen kehitykseen. Kurssi kehittää opiskelijan suhteellisuudentajua ja antaa lisää varmuutta silloin, kun hän joutuu myöhemmin opinnoissaan kohtaamaan keskenään ristiriitaisia teorioita ja argumentteja. Kurssi lisää myös opiskelijan kykyä ymmärtää konkreettisesti mutta kokonaisvaltaisesti yhteiskuntatieteiden tutkimuskohteita ja yhteiskuntatieteiden erityistä identiteettiä.

Yhteiskuntateoriat, Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.5.2017 - 14.8.2017
Yhteiskuntateoriat, Toukokuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.5.2016 - 14.8.2016
Yhteiskuntateoriat, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 20.5.2015 - 1.7.2015

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, 5 op

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää miten arkisia ilmiöitä tarkastellaan yhteiskuntatieteellisin käsittein ja tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan piirteitä. Opiskelija on tutustunut yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perusteisiin eli harjoitellut uuden tiedon hankkimista useista erilaisista aineistoista ja sen käsitteellistämistä tutkimuskirjallisuuden avulla. Lisäksi hän on harjoitellut tieteellistä raportointia kirjallisesti.

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 1.8.2017 - 30.9.2017
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 10.8.2016 - 28.9.2016
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 30.6.2015

Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan, 5 op

Osaamistavoitteet ja sisältö

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tieteellisen argumentaation ja logiikan perusvälineet sekä tieteenfilosofiset valmiudet hahmottaa yhteiskuntatieteellistä kysymyksenasettelua, teorianmuodostusta ja varsinaista aineistopohjaista päättelyä. Opintojakso tutustuttaa opiskelijan menetelmien syvempiin tiedollisiin perusteisiin. Tavoitteena on saavuttaa laajempi ymmärrys siitä, mihin erilaisilla menetelmillä pyritään, mitä niillä voidaan saavuttaa ja kuinka eri menetelmät ja aineistot suhteutuvat toisiinsa. Tämä edellyttää mm. tieteellisen selittämisen, testaamisen ja syy-seuraussuhteita koskevan päättelyn perusluonteiden ymmärtämistä. Tavoitteena on myös valaista tiedettä instituutiona, sen sisäisiä sosiaalisia rakenteita ja asemaa yhteiskunnan laajemmassa kokonaisrakenteessa, johon kuuluvat niin kulttuuriset arvot kuin käytännön toiminnan tarpeet ja edellytykset.

Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan, verkkokurssi, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.7.2017 - 30.8.2017
Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan, verkkokurssi, (kesä 2016)
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.7.2016 - 29.8.2016
Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan (kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 27.7.2015 - 14.8.2015

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia

Sosiaali-ja kulttuuriantropologian johdantokurssi, 5 op

Kurssi on johdatus olemassa olevaan etnografiseen tutkimukseen eri puolilla maailmaa. Kurssilla käydään läpi eri maantieteellisillä alueilla tehtyjä tutkimuksia ja tutkimusteemoja. Sen suoritettuaan opiskelija tuntee antropologian teoreettisten keskustelujen sidokset alueellisiin tutkimustraditioihin ja kykenee tarkastelemaan yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä vertailevasta, etnografisesta näkökulmasta.

Sosiaali-ja kulttuuriantropologian johdantokurssi, toukokuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 2.5.2017 - 29.5.2017
Sosiaali-ja kulttuuriantropologian johdantokurssi, syksy 2016
Avoin yliopistoHelsinki 4.10.2016 - 22.11.2016
Sosiaali-ja kulttuuriantropologian johdantokurssi, toukokuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 9.5.2016 - 2.6.2016
Sosiaali-ja kulttuuriantropologian johdantokurssi, syksy 2015
Avoin yliopistoHelsinki 8.9.2015 - 27.10.2015
Elämänkatsomustieto: Sosiaali-ja kulttuuriantropologian johdantokurssi, syksy 2015
Avoin yliopistoHelsinki 8.9.2015 - 27.10.2015
Sosiaali-ja kulttuuriantropologian johdantokurssi, toukokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 3.6.2015

Antropologian keskeiset suuntaukset, 5 op

1900-luvun antropologian tutkimushistoria; yhteiskunta ja kulttuuri antropologian yleisenä tutkimuskohteena. Opetuksen tavoitteena on tarjota yleinen viitekehys, jonka avulla opiskelija voi mieltää myöhempien opintojaksojen käsittelemät tutkimusalat ja teoriat osaksi antropologiaa.

Antropologian keskeiset suuntaukset, tentti kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 20.5.2017 - 19.8.2017
Antropologian keskeiset suuntaukset, kevät 2017
Avoin yliopistoHelsinki 10.1.2017 - 28.2.2017
Antropologian keskeiset suuntaukset, tentti kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 28.5.2016 - 20.8.2016
Antropologian keskeiset suuntaukset, syksy 2015
Avoin yliopistoHelsinki 3.11.2015 - 15.12.2015
Antropologian keskeiset suuntaukset, kirjallisuuskuulustelu kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 3.8.2015 - 3.8.2015
Antropologian keskeiset suuntaukset, kirjallisuuskuulustelu kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 29.6.2015 - 29.6.2015
Antropologian keskeiset suuntaukset, kesäkuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 8.6.2015 - 1.7.2015
Antropologian keskeiset suuntaukset, kirjallisuuskuulustelu kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 23.5.2015 - 23.5.2015

Globaali valta ja vastuu, 5 op

Opintojakso Globaali valta ja vastuu tarkastelee kysymyksiä vallasta, oikeudenmukaisuudesta, hyvästä elämästä, vastuusta ja velvollisuuksista alati liikkeessä olevassa globalisoituvassa maailmassa. Jakso järjestetään luentosarjana, jolla lähestytään vallan ja vastuun kysymyksiä politiikan, talouden, etiikan, moraalin ja median tutkimuksen näkökulmista.

Jakson tavoitteena on avata opiskelijoiden kykyä analysoida ja ymmärtää globalisoituvaa maailmaa sekä teoreettisena että empiirisenä kysymyksenä. Luentosarja haastaa kyseenalaistamaan, tukee opiskelijoiden omaa kriittistä ajattelua ja auttaa opiskelijoita kytkemään yksittäisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä laajempiin globalisaatioon liittyviin teemoihin monitieteisestä näkökulmasta.

Globaali valta ja vastuu, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 22.8.2017 - 4.10.2017
Globaali valta ja vastuu, kesä 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 10.8.2016 - 18.9.2016
Globaali valta ja vastuu, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 5.8.2015 - 9.9.2015

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, 5 op

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää miten arkisia ilmiöitä tarkastellaan yhteiskuntatieteellisin käsittein ja tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan piirteitä. Opiskelija on tutustunut yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perusteisiin eli harjoitellut uuden tiedon hankkimista useista erilaisista aineistoista ja sen käsitteellistämistä tutkimuskirjallisuuden avulla. Lisäksi hän on harjoitellut tieteellistä raportointia kirjallisesti.

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 1.8.2017 - 30.9.2017
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 10.8.2016 - 28.9.2016
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 30.6.2015

Yhteiskuntateoriat, 5 op

Kurssin keskeinen oppimistavoite on, että opiskelija osaa asettaa yhteiskuntatieteet historialliseen kontekstiin ja ymmärtää perusteet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen taustalla vaikuttavista erilaisista ajattelusuuntauksista ja keskeisistä kysymyksenasetteluista. Opiskelija osaa kurssin jälkeen nähdä yhteyksiä yhteiskuntateorioiden ja konkreettisten instituutioiden, tapahtumien ja sosiaalisten suhteiden välillä. Opiskelija ymmärtää myös, että yhteiskuntateorian ja arkiajattelun välillä on yhteys, vaikka viime kädessä yhteiskuntateorian kehitys on vahvasti sidoksissa arkiajattelua analysoivan yhteiskuntatieteen kehitykseen. Kurssi kehittää opiskelijan suhteellisuudentajua ja antaa lisää varmuutta silloin, kun hän joutuu myöhemmin opinnoissaan kohtaamaan keskenään ristiriitaisia teorioita ja argumentteja. Kurssi lisää myös opiskelijan kykyä ymmärtää konkreettisesti mutta kokonaisvaltaisesti yhteiskuntatieteiden tutkimuskohteita ja yhteiskuntatieteiden erityistä identiteettiä.

Yhteiskuntateoriat, Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.5.2017 - 14.8.2017
Yhteiskuntateoriat, Toukokuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.5.2016 - 14.8.2016
Yhteiskuntateoriat, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 20.5.2015 - 1.7.2015

Sosiaalipsykologia

SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiaalipsykologian peruskäsitteet, keskeiset ongelmanasettelut ja yleisimmin käytetyt tutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä tutkimuksesta, joka koskee sosiaalista kognitiota, asenteita, identiteettiä, ryhmän toimintaa sekä ryhmien välisiä suhteita. Lisäksi opiskelija osaa nimetä sosiaalipsykologian eri lähestymistavat sekä hahmottaa miten sosiaalipsykologisia teorioita voidaan soveltaa käytäntöön.

SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi, verkkokurssi, toukokuu 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 3.5.2017 - 29.5.2017
SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi, toukokuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 3.5.2017 - 29.5.2017
SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi, verkko-opinnot, kevät 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 9.1.2017 - 16.2.2017
Peruttu
SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi, Lapin kesäyliopisto Rovaniemi, syksy 2016
Lapin kesäyliopistoRovaniemi 7.10.2016 - 8.10.2016
SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi, syksy 2016
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2016 - 13.10.2016
SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi, verkko-opinnot syksy 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 5.9.2016 - 30.10.2016
SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi, Alkio-opisto/ Korpilahti, verkko-opinnot syksy 2016
Alkio-opistoJyväskylä 5.9.2016 - 30.10.2016
SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi, toukokuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 9.5.2016 - 2.6.2016
SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi verkko-opinnot, toukokuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 9.5.2016 - 2.6.2016
SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi, verkko-opinnot kevät 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 1.2.2016 - 25.4.2016
SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi, kevät 2016
Avoin yliopistoHelsinki 12.1.2016 - 18.2.2016
SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi, syksy 2015
Avoin yliopistoHelsinki 8.9.2015 - 15.10.2015
SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi, verkko-opinnot syksy 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 7.9.2015 - 9.11.2015
SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi (Alkio-opisto)
Alkio-opistoJyväskylä 7.9.2015 - 9.11.2015
SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi, toukokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 18.5.2015 - 4.6.2015
SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi, toukokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 18.5.2015 - 4.6.2015
SP010 Sosiaalipsykologian johdantokurssi, verkko-opinnot
Avoin yliopistoHelsinki 2.2.2015 - 13.4.2015

Globaali valta ja vastuu, 5 op

Opintojakso Globaali valta ja vastuu tarkastelee kysymyksiä vallasta, oikeudenmukaisuudesta, hyvästä elämästä, vastuusta ja velvollisuuksista alati liikkeessä olevassa globalisoituvassa maailmassa. Jakso järjestetään luentosarjana, jolla lähestytään vallan ja vastuun kysymyksiä politiikan, talouden, etiikan, moraalin ja median tutkimuksen näkökulmista.

Jakson tavoitteena on avata opiskelijoiden kykyä analysoida ja ymmärtää globalisoituvaa maailmaa sekä teoreettisena että empiirisenä kysymyksenä. Luentosarja haastaa kyseenalaistamaan, tukee opiskelijoiden omaa kriittistä ajattelua ja auttaa opiskelijoita kytkemään yksittäisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä laajempiin globalisaatioon liittyviin teemoihin monitieteisestä näkökulmasta.

Globaali valta ja vastuu, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 22.8.2017 - 4.10.2017
Globaali valta ja vastuu, kesä 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 10.8.2016 - 18.9.2016
Globaali valta ja vastuu, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 5.8.2015 - 9.9.2015

Yhteiskuntateoriat, 5 op

Kurssin keskeinen oppimistavoite on, että opiskelija osaa asettaa yhteiskuntatieteet historialliseen kontekstiin ja ymmärtää perusteet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen taustalla vaikuttavista erilaisista ajattelusuuntauksista ja keskeisistä kysymyksenasetteluista. Opiskelija osaa kurssin jälkeen nähdä yhteyksiä yhteiskuntateorioiden ja konkreettisten instituutioiden, tapahtumien ja sosiaalisten suhteiden välillä. Opiskelija ymmärtää myös, että yhteiskuntateorian ja arkiajattelun välillä on yhteys, vaikka viime kädessä yhteiskuntateorian kehitys on vahvasti sidoksissa arkiajattelua analysoivan yhteiskuntatieteen kehitykseen. Kurssi kehittää opiskelijan suhteellisuudentajua ja antaa lisää varmuutta silloin, kun hän joutuu myöhemmin opinnoissaan kohtaamaan keskenään ristiriitaisia teorioita ja argumentteja. Kurssi lisää myös opiskelijan kykyä ymmärtää konkreettisesti mutta kokonaisvaltaisesti yhteiskuntatieteiden tutkimuskohteita ja yhteiskuntatieteiden erityistä identiteettiä.

Yhteiskuntateoriat, Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.5.2017 - 14.8.2017
Yhteiskuntateoriat, Toukokuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.5.2016 - 14.8.2016
Yhteiskuntateoriat, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 20.5.2015 - 1.7.2015

Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan, 5 op

Osaamistavoitteet ja sisältö

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tieteellisen argumentaation ja logiikan perusvälineet sekä tieteenfilosofiset valmiudet hahmottaa yhteiskuntatieteellistä kysymyksenasettelua, teorianmuodostusta ja varsinaista aineistopohjaista päättelyä. Opintojakso tutustuttaa opiskelijan menetelmien syvempiin tiedollisiin perusteisiin. Tavoitteena on saavuttaa laajempi ymmärrys siitä, mihin erilaisilla menetelmillä pyritään, mitä niillä voidaan saavuttaa ja kuinka eri menetelmät ja aineistot suhteutuvat toisiinsa. Tämä edellyttää mm. tieteellisen selittämisen, testaamisen ja syy-seuraussuhteita koskevan päättelyn perusluonteiden ymmärtämistä. Tavoitteena on myös valaista tiedettä instituutiona, sen sisäisiä sosiaalisia rakenteita ja asemaa yhteiskunnan laajemmassa kokonaisrakenteessa, johon kuuluvat niin kulttuuriset arvot kuin käytännön toiminnan tarpeet ja edellytykset.

Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan, verkkokurssi, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.7.2017 - 30.8.2017
Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan, verkkokurssi, (kesä 2016)
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.7.2016 - 29.8.2016
Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan (kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 27.7.2015 - 14.8.2015

Sosiologian johdanto, 5 op

Kurssi antaa yleiskatsauksen sosiologiaan tieteenalana sekä tutustuttaa sosiologiseen ajattelutapaan ja sen peruskäsitteisiin.

Opiskelija tunnistaa sosiologian tieteenalana ja on tutustunut perustaviin sosiologisiin ajattelutapoihin ja joihinkin keskeisiin peruskäsitteisiin.

Sosiologian johdanto, lähiopetus, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 8.5.2017 - 1.6.2017
Sosiologian johdanto, verkkokurssi, tammikuu 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 17.1.2017 - 28.2.2017
Sosiologian johdanto, syyskuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 12.9.2016 - 31.10.2016
Sosiologian johdanto, Helsingin Evankelinen Opisto, syyskuu 2016
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 12.9.2016 - 31.10.2016
Sosiologian johdanto, kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 18.5.2016 - 27.5.2016
Sosiologian johdanto, verkkokurssi, kevät 2016
Avoin yliopistoHelsinki 19.1.2016 - 1.3.2016
Sosiologian johdanto, lähiopetus, lkv 2015-16
Avoin yliopistoHelsinki 14.9.2015 - 12.10.2015
Sosiologian johdanto, lähiopetus, lkv 2015-16, Helsingin evankelinen opisto
Avoin yliopistoHelsinki 14.9.2015 - 12.10.2015

Sosiaalityö

Sosiaalityön johdantokurssi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalityön peruskäsitteitä yhteiskuntatieteellisenä tieteenalana, oppiaineena ja käytäntönä.

Opiskelija ymmärtää sosiaalityön yhteiskunnallista ja ihmisten arkista toimintaympäristöä, teoreettisia lähtökohtia, arvoja ja eettisiä periaatteita.

Opiskelija tuntee sosiaalityön lokaaleja ja globaaleja peruslähtökohtia.

Sosiaalityön johdantokurssi, verkkokurssi, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 8.5.2017 - 2.8.2017
Sosiaalityön johdantokurssi, Helsingin työväenopisto, lkv 2016-17
Helsingin työväenopistoHelsinki 12.9.2016 - 23.11.2016
Sosiaalityön johdantokurssi, verkkokurssi, syyskuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 12.9.2016 - 4.12.2016
Sosiaalityön johdantokurssi, kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 9.5.2016 - 8.8.2016
Sosiaalityön johdantokurssi (Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto), lkv 2015-16
Helsingin työväenopistoHelsinki 8.9.2015 - 24.9.2015
Sosiaalityön johdantokurssi, lkv 2015-16, verkkokurssi, Hämeenlinna
Avoin yliopistoHämeenlinna 8.9.2015 - 25.10.2015
Sosiaalityön johdantokurssi, lkv 2015-16, verkkokurssi
Avoin yliopistoEtäopinnot 7.9.2015 - 25.10.2015

Kansalainen ja yhteisöt, 5 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy:
1) kolmanteen sektoriin sosiaalialan toimijana,
2) kansalaisten arkisiin kokemuksiin sekä oman hyvinvointinsa subjekteina että sosiaalialan palvelujen käyttäjinä kolmannella, julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Kurssin sisällöissä painottuvat erilaisten yhteisöjen ja kansalaisten monimuotoiset suhteet ja hyvän elämän eri osa-alueiden tarkastelu sekä opiskelijan itsensä että opintojaksolla kohdattujen kansalaisten elämässä.

Kurssilla tutustutaan auttamis- ja neuvontatyöhön sekä sosiaalialan erilaisiin kohdeilmiöihin ihmisten ja yhteisöjen arjen näkökulmasta. Opintojakson viitekehyksenä on humanistinen ihmiskäsitys. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisen ja kansalaistoiminnan eroja ja yhtäläisyyksiä, osaa hahmottaa yhteisöjen merkityksen kansalaisen hyvinvoinnin kokonaisuudessa, on tutustunut valitsemaansa kohdeilmiöön sekä itseensä kansalaisena ja yhteisön jäsenenä.

Kansalainen ja yhteisöt, verkkokurssi, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 29.5.2017 - 31.7.2017
Kansalainen ja yhteisöt, verkkokurssi, lokakuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 31.10.2016 - 18.12.2016
Kansalainen ja yhteisöt, Helsingin työväenopisto, lkv 2016-17
Helsingin työväenopistoHelsinki 24.10.2016 - 11.12.2016
Kansalainen ja yhteisöt, verkkokurssi, kesä 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 30.5.2016 - 10.7.2016
Kansalainen ja yhteisöt, verkkokurssi, lkv 2015-2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 27.10.2015 - 21.12.2015
Kansalainen ja yhteisöt, verkkokurssi, LKV 2015-16, Hämeenlinna
Avoin yliopistoHämeenlinna 27.10.2015 - 21.12.2015
Kansalainen ja yhteisöt (Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto), lkv 2015-16
Helsingin työväenopistoHelsinki 20.10.2015 - 29.10.2015
S5 Kansalainen ja yhteisöt, Toukokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 26.5.2015 - 2.6.2015

Globaali valta ja vastuu, 5 op

Opintojakso Globaali valta ja vastuu tarkastelee kysymyksiä vallasta, oikeudenmukaisuudesta, hyvästä elämästä, vastuusta ja velvollisuuksista alati liikkeessä olevassa globalisoituvassa maailmassa. Jakso järjestetään luentosarjana, jolla lähestytään vallan ja vastuun kysymyksiä politiikan, talouden, etiikan, moraalin ja median tutkimuksen näkökulmista.

Jakson tavoitteena on avata opiskelijoiden kykyä analysoida ja ymmärtää globalisoituvaa maailmaa sekä teoreettisena että empiirisenä kysymyksenä. Luentosarja haastaa kyseenalaistamaan, tukee opiskelijoiden omaa kriittistä ajattelua ja auttaa opiskelijoita kytkemään yksittäisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä laajempiin globalisaatioon liittyviin teemoihin monitieteisestä näkökulmasta.

Globaali valta ja vastuu, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 22.8.2017 - 4.10.2017
Globaali valta ja vastuu, kesä 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 10.8.2016 - 18.9.2016
Globaali valta ja vastuu, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 5.8.2015 - 9.9.2015

Yhteiskuntateoriat, 5 op

Kurssin keskeinen oppimistavoite on, että opiskelija osaa asettaa yhteiskuntatieteet historialliseen kontekstiin ja ymmärtää perusteet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen taustalla vaikuttavista erilaisista ajattelusuuntauksista ja keskeisistä kysymyksenasetteluista. Opiskelija osaa kurssin jälkeen nähdä yhteyksiä yhteiskuntateorioiden ja konkreettisten instituutioiden, tapahtumien ja sosiaalisten suhteiden välillä. Opiskelija ymmärtää myös, että yhteiskuntateorian ja arkiajattelun välillä on yhteys, vaikka viime kädessä yhteiskuntateorian kehitys on vahvasti sidoksissa arkiajattelua analysoivan yhteiskuntatieteen kehitykseen. Kurssi kehittää opiskelijan suhteellisuudentajua ja antaa lisää varmuutta silloin, kun hän joutuu myöhemmin opinnoissaan kohtaamaan keskenään ristiriitaisia teorioita ja argumentteja. Kurssi lisää myös opiskelijan kykyä ymmärtää konkreettisesti mutta kokonaisvaltaisesti yhteiskuntatieteiden tutkimuskohteita ja yhteiskuntatieteiden erityistä identiteettiä.

Yhteiskuntateoriat, Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.5.2017 - 14.8.2017
Yhteiskuntateoriat, Toukokuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.5.2016 - 14.8.2016
Yhteiskuntateoriat, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 20.5.2015 - 1.7.2015

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, 5 op

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää miten arkisia ilmiöitä tarkastellaan yhteiskuntatieteellisin käsittein ja tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan piirteitä. Opiskelija on tutustunut yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perusteisiin eli harjoitellut uuden tiedon hankkimista useista erilaisista aineistoista ja sen käsitteellistämistä tutkimuskirjallisuuden avulla. Lisäksi hän on harjoitellut tieteellistä raportointia kirjallisesti.

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 1.8.2017 - 30.9.2017
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 10.8.2016 - 28.9.2016
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 30.6.2015

Sosiologia

Sosiologian johdanto, 5 op

Kurssi antaa yleiskatsauksen sosiologiaan tieteenalana sekä tutustuttaa sosiologiseen ajattelutapaan ja sen peruskäsitteisiin.

Opiskelija tunnistaa sosiologian tieteenalana ja on tutustunut perustaviin sosiologisiin ajattelutapoihin ja joihinkin keskeisiin peruskäsitteisiin.

Sosiologian johdanto, lähiopetus, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 8.5.2017 - 1.6.2017
Sosiologian johdanto, verkkokurssi, tammikuu 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 17.1.2017 - 28.2.2017
Sosiologian johdanto, syyskuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 12.9.2016 - 31.10.2016
Sosiologian johdanto, Helsingin Evankelinen Opisto, syyskuu 2016
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 12.9.2016 - 31.10.2016
Sosiologian johdanto, kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 18.5.2016 - 27.5.2016
Sosiologian johdanto, verkkokurssi, kevät 2016
Avoin yliopistoHelsinki 19.1.2016 - 1.3.2016
Sosiologian johdanto, lähiopetus, lkv 2015-16
Avoin yliopistoHelsinki 14.9.2015 - 12.10.2015
Sosiologian johdanto, lähiopetus, lkv 2015-16, Helsingin evankelinen opisto
Avoin yliopistoHelsinki 14.9.2015 - 12.10.2015

Väestötieteen johdanto, 5 op

Opiskelija tuntee keskeisimmät väestönmuutoskomponentit ja niiden kehityksen Suomessa osana maailmanlaajuista kehitystä. Hän tuntee keskeisimmät väestötieteelliset teoriat, väestönmuutoskomponentteihin vaikuttavat tekijät sekä väestötieteellisessä kuvaamisessa käytetyt tunnusluvut. Opiskelija pystyy lukemaan itsenäisesti väestötieteellistä kirjallisuutta ja arvioimaan kriittisesti väestöilmiöitä koskevaa mediatietoa.

Väestötieteen johdanto, verkko-opetus, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 6.6.2017 - 14.8.2017
Väestötieteen johdanto, verkkokurssi, tammikuu 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 9.1.2017 - 5.3.2017
Väestötieteen johdanto, verkkokurssi, Helsingin Evankelinen Opisto, tammikuu 2017
Helsingin evankelinen opistoEtäopinnot 9.1.2017 - 5.3.2017
Väestötieteen johdanto, verkko-opetus, kesä 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 13.6.2016 - 21.8.2016
Väestötieteen johdanto, lkv 2015-16, verkko-opetus
Avoin yliopistoEtäopinnot 11.1.2016 - 6.3.2016
Väestötieteen johdanto, lkv 2015-16, verkko-opetus, Helsingin evankelinen opisto
Avoin yliopistoEtäopinnot 11.1.2016 - 6.3.2016
Väestötieteen johdanto, verkko-opetus Kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 25.5.2015 - 30.8.2015
Väestötieteen johdanto, verkko-opetus PERUTTU
Avoin yliopistoHelsinki 23.2.2015 - 31.5.2015

Globaali valta ja vastuu, 5 op

Opintojakso Globaali valta ja vastuu tarkastelee kysymyksiä vallasta, oikeudenmukaisuudesta, hyvästä elämästä, vastuusta ja velvollisuuksista alati liikkeessä olevassa globalisoituvassa maailmassa. Jakso järjestetään luentosarjana, jolla lähestytään vallan ja vastuun kysymyksiä politiikan, talouden, etiikan, moraalin ja median tutkimuksen näkökulmista.

Jakson tavoitteena on avata opiskelijoiden kykyä analysoida ja ymmärtää globalisoituvaa maailmaa sekä teoreettisena että empiirisenä kysymyksenä. Luentosarja haastaa kyseenalaistamaan, tukee opiskelijoiden omaa kriittistä ajattelua ja auttaa opiskelijoita kytkemään yksittäisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä laajempiin globalisaatioon liittyviin teemoihin monitieteisestä näkökulmasta.

Globaali valta ja vastuu, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 22.8.2017 - 4.10.2017
Globaali valta ja vastuu, kesä 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 10.8.2016 - 18.9.2016
Globaali valta ja vastuu, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 5.8.2015 - 9.9.2015

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, 5 op

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää miten arkisia ilmiöitä tarkastellaan yhteiskuntatieteellisin käsittein ja tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan piirteitä. Opiskelija on tutustunut yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perusteisiin eli harjoitellut uuden tiedon hankkimista useista erilaisista aineistoista ja sen käsitteellistämistä tutkimuskirjallisuuden avulla. Lisäksi hän on harjoitellut tieteellistä raportointia kirjallisesti.

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 1.8.2017 - 30.9.2017
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 10.8.2016 - 28.9.2016
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 30.6.2015

Valtio-oppi

Johdatus valtio-oppiin, 5 op

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan, maailmanpolitiikan sekä hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen eri tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteista. Opintojaksossa perehdytään näissä tutkimusperinteissä käytettäviin käsitteisiin ja teorioihin. Oppimistavoitteena on, että opiskelija ymmärtää politiikan, hallinnon ja organisaatioiden sekä maailmanpolitiikan tutkimuksen peruslähtökohdat ja pystyy soveltamaan näitä oppeja syvemmälle menevissä valtio-opin opinnoissa.

Johdatus valtio-oppiin, Toukokuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 9.5.2017 - 17.5.2017
Johdatus valtio-oppiin, Syyskuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 21.9.2016 - 19.10.2016
Johdatus valtio-oppiin Helsingin Evankelinen Opisto)
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 21.9.2016 - 19.10.2016
Johdatus valtio-oppiin, Syyskuu 2016 verkko-opetus
Avoin yliopistoEtäopinnot 20.9.2016 - 19.4.2017
Johdatus valtio-oppiin (Työväen akatemia)
Työväen akatemiaKauniainen 8.9.2016 - 20.10.2016
Johdatus valtio-oppiin, Toukokuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 16.5.2016 - 23.5.2016
Johdatus valtio-oppiin, Tammikuu 2016, verkko-opetus
Avoin yliopistoEtäopinnot 12.1.2016 - 20.3.2016
Johdatus valtio-oppiin, Syyskuu 2015 verkko-opetus
Avoin yliopistoEtäopinnot 22.9.2015 - 1.12.2015
Johdatus valtio-oppiin, Syyskuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 8.9.2015 - 20.10.2015
Johdatus valtio-oppiin (Työväen akatemia)
Työväen akatemiaKauniainen 3.9.2015 - 8.10.2015
Johdatus valtio-oppiin, Toukokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 21.5.2015
Johdatus valtio-oppiin, Tammikuu 2015, verkko-opetus
Avoin yliopistoHelsinki 20.1.2015 - 29.3.2015

Suomen poliittinen järjestelmä ja EU, 5 op

Suomen poliittinen järjestelmä ja EU, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 9.5.2017 - 28.8.2017
Suomen poliittinen järjestelmä ja EU (Työväen Akatemia)
Työväen akatemiaKauniainen 4.11.2016 - 31.12.2016
Suomen poliittinen järjestelmä ja EU, verkkotentti, lkv 2016-2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 27.9.2016 - 3.5.2017
Suomen poliittinen järjestelmä ja EU (Helsingin Evankelinen Opisto)
Helsingin evankelinen opistoEtäopinnot 27.9.2016 - 3.5.2017
Suomen poliittinen järjestelmä ja EU, Essee + verkkotentti (Kesä 2016)
Avoin yliopistoEtäopinnot 10.5.2016 - 29.8.2016
Suomen poliittinen järjestelmä ja EU, Tammikuu 2016, verkko-opetus
Avoin yliopistoEtäopinnot 19.1.2016 - 29.3.2016
Suomen poliittinen järjestelmä ja EU (Työväen Akatemia)
Työväen akatemiaKauniainen 1.11.2015 - 31.12.2015
Suomen poliittinen järjestelmä ja EU, Lokakuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 27.10.2015 - 24.11.2015
Suomen poliittinen järjestelmä ja EU, Essee ja verkkotentti (Kesä 2015)
Avoin yliopistoEtäopinnot 14.10.2015 - 14.10.2015
Suomen poliittinen järjestelmä ja EU, Essee ja verkkotentti (Kesä 2015)
Avoin yliopistoEtäopinnot 9.9.2015 - 9.9.2015
Suomen poliittinen järjestelmä ja EU, Essee ja verkkotentti (Kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 10.8.2015 - 10.8.2015
Suomen poliittinen järjestelmä ja EU, Essee ja verkkotentti (Kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 3.6.2015 - 3.6.2015
Suomen poliittinen järjestelmä ja EU, Tammikuu 2015, verkko-opetus
Avoin yliopistoHelsinki 13.1.2015 - 22.3.2015

Globaali valta ja vastuu, 5 op

Opintojakso Globaali valta ja vastuu tarkastelee kysymyksiä vallasta, oikeudenmukaisuudesta, hyvästä elämästä, vastuusta ja velvollisuuksista alati liikkeessä olevassa globalisoituvassa maailmassa. Jakso järjestetään luentosarjana, jolla lähestytään vallan ja vastuun kysymyksiä politiikan, talouden, etiikan, moraalin ja median tutkimuksen näkökulmista.

Jakson tavoitteena on avata opiskelijoiden kykyä analysoida ja ymmärtää globalisoituvaa maailmaa sekä teoreettisena että empiirisenä kysymyksenä. Luentosarja haastaa kyseenalaistamaan, tukee opiskelijoiden omaa kriittistä ajattelua ja auttaa opiskelijoita kytkemään yksittäisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä laajempiin globalisaatioon liittyviin teemoihin monitieteisestä näkökulmasta.

Globaali valta ja vastuu, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 22.8.2017 - 4.10.2017
Globaali valta ja vastuu, kesä 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 10.8.2016 - 18.9.2016
Globaali valta ja vastuu, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 5.8.2015 - 9.9.2015

Yhteiskuntateoriat, 5 op

Kurssin keskeinen oppimistavoite on, että opiskelija osaa asettaa yhteiskuntatieteet historialliseen kontekstiin ja ymmärtää perusteet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen taustalla vaikuttavista erilaisista ajattelusuuntauksista ja keskeisistä kysymyksenasetteluista. Opiskelija osaa kurssin jälkeen nähdä yhteyksiä yhteiskuntateorioiden ja konkreettisten instituutioiden, tapahtumien ja sosiaalisten suhteiden välillä. Opiskelija ymmärtää myös, että yhteiskuntateorian ja arkiajattelun välillä on yhteys, vaikka viime kädessä yhteiskuntateorian kehitys on vahvasti sidoksissa arkiajattelua analysoivan yhteiskuntatieteen kehitykseen. Kurssi kehittää opiskelijan suhteellisuudentajua ja antaa lisää varmuutta silloin, kun hän joutuu myöhemmin opinnoissaan kohtaamaan keskenään ristiriitaisia teorioita ja argumentteja. Kurssi lisää myös opiskelijan kykyä ymmärtää konkreettisesti mutta kokonaisvaltaisesti yhteiskuntatieteiden tutkimuskohteita ja yhteiskuntatieteiden erityistä identiteettiä.

Yhteiskuntateoriat, Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.5.2017 - 14.8.2017
Yhteiskuntateoriat, Toukokuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.5.2016 - 14.8.2016
Yhteiskuntateoriat, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 20.5.2015 - 1.7.2015

Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan, 5 op

Osaamistavoitteet ja sisältö

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tieteellisen argumentaation ja logiikan perusvälineet sekä tieteenfilosofiset valmiudet hahmottaa yhteiskuntatieteellistä kysymyksenasettelua, teorianmuodostusta ja varsinaista aineistopohjaista päättelyä. Opintojakso tutustuttaa opiskelijan menetelmien syvempiin tiedollisiin perusteisiin. Tavoitteena on saavuttaa laajempi ymmärrys siitä, mihin erilaisilla menetelmillä pyritään, mitä niillä voidaan saavuttaa ja kuinka eri menetelmät ja aineistot suhteutuvat toisiinsa. Tämä edellyttää mm. tieteellisen selittämisen, testaamisen ja syy-seuraussuhteita koskevan päättelyn perusluonteiden ymmärtämistä. Tavoitteena on myös valaista tiedettä instituutiona, sen sisäisiä sosiaalisia rakenteita ja asemaa yhteiskunnan laajemmassa kokonaisrakenteessa, johon kuuluvat niin kulttuuriset arvot kuin käytännön toiminnan tarpeet ja edellytykset.

Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan, verkkokurssi, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.7.2017 - 30.8.2017
Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan, verkkokurssi, (kesä 2016)
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.7.2016 - 29.8.2016
Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan (kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 27.7.2015 - 14.8.2015

Viestintä

Johdatus viestinnän tutkimukseen (K1), 5 op

Opintojakso esittelee viestinnän ja julkisuuden tutkimuksen näkökulmia, keskeisiä käsitteitä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Jakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää viestinnän tutkimuksen kenttää ja oppihistoriaa, tuntee keskeiset käsitteet ja osaa hahmottaa viestinnän ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien avulla.

Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, verkkokurssi, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.5.2017 - 31.10.2017
Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, kurssi, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 16.5.2017 - 31.10.2017
Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, verkkokurssi, kevät 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 19.1.2017 - 5.3.2017
Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, kevät 2017
Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2017 - 30.1.2017
Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, syksy 2016
Avoin yliopistoHelsinki 19.9.2016 - 4.10.2016
Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, verkkokurssi, syksy 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 15.9.2016 - 13.10.2016
Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, verkkokurssi, HEO syksy 2016
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 15.9.2016 - 13.10.2016
Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, verkkokurssi, kesä 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 9.5.2016 - 26.9.2016
Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 9.5.2016 - 26.9.2016
Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, verkkokurssi
Avoin yliopistoEtäopinnot 20.1.2016 - 8.3.2016
Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, kevät 2016
Avoin yliopistoHelsinki 18.1.2016 - 1.2.2016
Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, iltaryhmä
Avoin yliopistoHelsinki 21.9.2015 - 5.10.2015
Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, Helsingin evankelinen opisto
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 10.9.2015 - 5.10.2015
Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, päiväryhmä
Avoin yliopistoHelsinki 10.9.2015 - 5.10.2015
Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, verkkokurssi
Avoin yliopistoEtäopinnot 10.9.2015 - 8.10.2015
Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 27.5.2015
Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, verkkokurssi, kevät 2015
Avoin yliopistoHelsinki 21.1.2015 - 8.3.2015
Johdatus viestinnän tutkimukseen K1, kevät 2015
Avoin yliopistoHelsinki 19.1.2015 - 2.2.2015

Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka (K2), 5 op

Opiskelija perehtyy eurooppalaisen viestintäpolitiikan pääkysymyksiin ja viestinnän sääntelyn tärkeimpiin menetelmiin. Pääpaino on Suomen viestintäjärjestelmässä. Jakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa yleiskuvan kansainvälisen viestintäjärjestelmän rakenteesta ja sen toimintaperiaatteista.

Suositus: Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op

Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, verkkokurssi, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 31.7.2017 - 1.10.2017
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, kirjatentti, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 26.7.2017 - 16.10.2017
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, verkkokurssi, kevät 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 19.4.2017 - 28.5.2017
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, verkkokurssi, HEO, syksy 2016
Helsingin evankelinen opistoEtäopinnot 21.11.2016 - 8.1.2017
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, verkkokurssi, syksy 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 21.11.2016 - 8.1.2017
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, HEO syksy 2016
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 3.10.2016 - 21.11.2016
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, syksy 2016
Avoin yliopistoHelsinki 3.10.2016 - 21.11.2016
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, kesä 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 22.6.2016 - 19.9.2016
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, kirjatentti, kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 4.6.2016 - 28.9.2016
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, kevät 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 14.1.2016 - 3.2.2016
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, syksy 2015
Avoin yliopistoHelsinki 26.10.2015 - 30.11.2015
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, Helsingin evankelinen opisto
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 26.10.2015 - 30.11.2015
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, kirjatentti, kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 23.9.2015 - 23.9.2015
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, kirjatentti, kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 1.8.2015 - 1.8.2015
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 27.7.2015 - 14.9.2015
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, kirjatentti, kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 1.6.2015 - 1.6.2015
PERUTTU Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka (Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola)
Keski-Pohjanmaan kesäyliopistoKokkola 6.5.2015 - 31.12.2015
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, kirjatentti
Avoin yliopistoHelsinki 27.4.2015 - 27.4.2015
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, kirjatentti
Avoin yliopistoHelsinki 11.3.2015 - 11.3.2015
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, kirjatentti
Avoin yliopistoHelsinki 10.1.2015 - 10.1.2015
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka, kevät 2015
Avoin yliopistoHelsinki 9.1.2015 - 19.3.2015

Globaali valta ja vastuu, 5 op

Opintojakso Globaali valta ja vastuu tarkastelee kysymyksiä vallasta, oikeudenmukaisuudesta, hyvästä elämästä, vastuusta ja velvollisuuksista alati liikkeessä olevassa globalisoituvassa maailmassa. Jakso järjestetään luentosarjana, jolla lähestytään vallan ja vastuun kysymyksiä politiikan, talouden, etiikan, moraalin ja median tutkimuksen näkökulmista.

Jakson tavoitteena on avata opiskelijoiden kykyä analysoida ja ymmärtää globalisoituvaa maailmaa sekä teoreettisena että empiirisenä kysymyksenä. Luentosarja haastaa kyseenalaistamaan, tukee opiskelijoiden omaa kriittistä ajattelua ja auttaa opiskelijoita kytkemään yksittäisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä laajempiin globalisaatioon liittyviin teemoihin monitieteisestä näkökulmasta.

Globaali valta ja vastuu, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 22.8.2017 - 4.10.2017
Globaali valta ja vastuu, kesä 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 10.8.2016 - 18.9.2016
Globaali valta ja vastuu, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 5.8.2015 - 9.9.2015

Yhteiskuntateoriat, 5 op

Kurssin keskeinen oppimistavoite on, että opiskelija osaa asettaa yhteiskuntatieteet historialliseen kontekstiin ja ymmärtää perusteet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen taustalla vaikuttavista erilaisista ajattelusuuntauksista ja keskeisistä kysymyksenasetteluista. Opiskelija osaa kurssin jälkeen nähdä yhteyksiä yhteiskuntateorioiden ja konkreettisten instituutioiden, tapahtumien ja sosiaalisten suhteiden välillä. Opiskelija ymmärtää myös, että yhteiskuntateorian ja arkiajattelun välillä on yhteys, vaikka viime kädessä yhteiskuntateorian kehitys on vahvasti sidoksissa arkiajattelua analysoivan yhteiskuntatieteen kehitykseen. Kurssi kehittää opiskelijan suhteellisuudentajua ja antaa lisää varmuutta silloin, kun hän joutuu myöhemmin opinnoissaan kohtaamaan keskenään ristiriitaisia teorioita ja argumentteja. Kurssi lisää myös opiskelijan kykyä ymmärtää konkreettisesti mutta kokonaisvaltaisesti yhteiskuntatieteiden tutkimuskohteita ja yhteiskuntatieteiden erityistä identiteettiä.

Yhteiskuntateoriat, Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.5.2017 - 14.8.2017
Yhteiskuntateoriat, Toukokuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.5.2016 - 14.8.2016
Yhteiskuntateoriat, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 20.5.2015 - 1.7.2015

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, 5 op

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää miten arkisia ilmiöitä tarkastellaan yhteiskuntatieteellisin käsittein ja tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan piirteitä. Opiskelija on tutustunut yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perusteisiin eli harjoitellut uuden tiedon hankkimista useista erilaisista aineistoista ja sen käsitteellistämistä tutkimuskirjallisuuden avulla. Lisäksi hän on harjoitellut tieteellistä raportointia kirjallisesti.

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 1.8.2017 - 30.9.2017
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 10.8.2016 - 28.9.2016
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 30.6.2015

Yhteiskuntahistoria / Poliittinen historia ja talous- ja sosiaalihistoria

Globaali talous, 5 op

Opintojakso antaa yleiskuvan maailman pitkän aikavälin talouskehityksen päälinjoista ja tutustuttaa opiskelijan taloudellisen kehityksen tutkimuksen peruskäsitteisiin ja keskeisiin tutkimusteemoihin.

Globaali talous, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 9.5.2017 - 16.8.2017
Globaali talous, verkkotentti, lkv 2016-2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 26.10.2016 - 8.3.2017
Globaali talous, Tentti (Kesä 2016)
Avoin yliopistoHelsinki 13.6.2016 - 21.9.2016
Globaali talous, Tentti, lukuvuosi 2015-2016
Avoin yliopistoHelsinki 7.3.2016 - 7.3.2016
Globaali talous, Tentti, lukuvuosi 2015-2016
Avoin yliopistoHelsinki 9.1.2016 - 9.1.2016
Globaali talous, Tentti, lukuvuosi 2015-2016
Avoin yliopistoHelsinki 21.11.2015 - 21.11.2015
Globaali talous, Tentti (Kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 23.9.2015 - 23.9.2015
Globaali talous, Tentti (Kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 3.8.2015 - 3.8.2015
Globaali talous, Tentti (Kevät 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 15.6.2015 - 15.6.2015
Globaali talous, Tentti (Kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 15.6.2015 - 15.6.2015
Globaali talous, Tentti (Syksy 2014)
Avoin yliopistoHelsinki 9.5.2015 - 9.5.2015
Globaali talous, Tentti (Kevät 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 9.5.2015 - 9.5.2015
Globaali talous, Tentti (Syksy 2014)
Avoin yliopistoHelsinki 14.3.2015 - 14.3.2015
Globaali talous, Tentti (Kevät 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 14.3.2015 - 14.3.2015

Valta, politiikka ja kansalainen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys yhteiskunnallisten valtasuhteiden ja -ristiriitojen, poliittisen toiminnan ja valtiollisten rakenteiden kehityksestä modernisoituvassa yhteiskunnassa. Oppimisen painopiste on ollut 1800- ja 1900-luvun Euroopan, Suomen ja muiden Pohjoismaiden muutosprosesseissa.

Valta, politiikka ja kansalainen, kirjatentti, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 7.6.2017 - 13.9.2017
Valta, politiikka ja kansalainen, kirjatentti, lkv 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 22.10.2016 - 3.4.2017
Valta, politiikka ja kansalainen, Tentti (Kesä 2016)
Avoin yliopistoHelsinki 24.8.2016 - 28.11.2016
Valta, politiikka ja kansalainen, Tentti (lukuvuosi 2015-2016)
Avoin yliopistoHelsinki 6.4.2016 - 6.4.2016
Valta, politiikka ja kansalainen, Tentti (lukuvuosi 2015-2016)
Avoin yliopistoHelsinki 8.2.2016 - 8.2.2016
Valta, politiikka ja kansalainen, Tentti (Kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 28.11.2015 - 28.11.2015
Valta, politiikka ja kansalainen, Tentti (lukuvuosi 2015-2016)
Avoin yliopistoHelsinki 28.11.2015 - 28.11.2015
Valta, politiikka ja kansalainen, Tentti (Kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 24.10.2015 - 24.10.2015
Valta, politiikka ja kansalainen, Tentti (lukuvuosi 2015-2016)
Avoin yliopistoHelsinki 24.10.2015 - 24.10.2015
Valta, politiikka ja kansalainen, Tentti (Kesä 2015)
Avoin yliopistoHelsinki 24.8.2015 - 24.8.2015

Globaali valta ja vastuu, 5 op

Opintojakso Globaali valta ja vastuu tarkastelee kysymyksiä vallasta, oikeudenmukaisuudesta, hyvästä elämästä, vastuusta ja velvollisuuksista alati liikkeessä olevassa globalisoituvassa maailmassa. Jakso järjestetään luentosarjana, jolla lähestytään vallan ja vastuun kysymyksiä politiikan, talouden, etiikan, moraalin ja median tutkimuksen näkökulmista.

Jakson tavoitteena on avata opiskelijoiden kykyä analysoida ja ymmärtää globalisoituvaa maailmaa sekä teoreettisena että empiirisenä kysymyksenä. Luentosarja haastaa kyseenalaistamaan, tukee opiskelijoiden omaa kriittistä ajattelua ja auttaa opiskelijoita kytkemään yksittäisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä laajempiin globalisaatioon liittyviin teemoihin monitieteisestä näkökulmasta.

Globaali valta ja vastuu, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 22.8.2017 - 4.10.2017
Globaali valta ja vastuu, kesä 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 10.8.2016 - 18.9.2016
Globaali valta ja vastuu, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 5.8.2015 - 9.9.2015

Yhteiskuntateoriat, 5 op

Kurssin keskeinen oppimistavoite on, että opiskelija osaa asettaa yhteiskuntatieteet historialliseen kontekstiin ja ymmärtää perusteet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen taustalla vaikuttavista erilaisista ajattelusuuntauksista ja keskeisistä kysymyksenasetteluista. Opiskelija osaa kurssin jälkeen nähdä yhteyksiä yhteiskuntateorioiden ja konkreettisten instituutioiden, tapahtumien ja sosiaalisten suhteiden välillä. Opiskelija ymmärtää myös, että yhteiskuntateorian ja arkiajattelun välillä on yhteys, vaikka viime kädessä yhteiskuntateorian kehitys on vahvasti sidoksissa arkiajattelua analysoivan yhteiskuntatieteen kehitykseen. Kurssi kehittää opiskelijan suhteellisuudentajua ja antaa lisää varmuutta silloin, kun hän joutuu myöhemmin opinnoissaan kohtaamaan keskenään ristiriitaisia teorioita ja argumentteja. Kurssi lisää myös opiskelijan kykyä ymmärtää konkreettisesti mutta kokonaisvaltaisesti yhteiskuntatieteiden tutkimuskohteita ja yhteiskuntatieteiden erityistä identiteettiä.

Yhteiskuntateoriat, Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.5.2017 - 14.8.2017
Yhteiskuntateoriat, Toukokuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.5.2016 - 14.8.2016
Yhteiskuntateoriat, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 20.5.2015 - 1.7.2015

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, 5 op

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää miten arkisia ilmiöitä tarkastellaan yhteiskuntatieteellisin käsittein ja tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan piirteitä. Opiskelija on tutustunut yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perusteisiin eli harjoitellut uuden tiedon hankkimista useista erilaisista aineistoista ja sen käsitteellistämistä tutkimuskirjallisuuden avulla. Lisäksi hän on harjoitellut tieteellistä raportointia kirjallisesti.

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 1.8.2017 - 30.9.2017
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 10.8.2016 - 28.9.2016
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 30.6.2015

Yhteiskuntapolitiikka

Johdatus sosiaalipolitiikkaan, 5 op

Kurssilla käsitellään sosiaalipolitiikan peruskäsitteitä, hyvinvointivaltioiden toimintaperiaatteita ja tyypittelyitä sekä hyvinvointivaltion muutosta selittäviä teorioita. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaiset hyvinvointivaltiotyypit ja osaa analysoida väestörakenteen, instituutioiden ja käyttäytymisen vaikutusta hyvinvointivaltioiden toimintaan ja kansalaisten hyvinvointiin.

Johdatus sosiaalipolitiikkaan, verkko-opinnot toukokuu 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.5.2017 - 29.5.2017
Johdatus sosiaalipolitiikkaan, verkko-opinnot syyskuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 19.9.2016 - 10.10.2016
Johdatus sosiaalipolitiikkaan, syyskuu 2016
Avoin yliopistoHelsinki 13.9.2016 - 29.9.2016
Johdatus sosiaalipolitiikkaan, syyskuu 2016 Helsingin evankelinen opisto
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 13.9.2016 - 29.9.2016
Johdatus sosiaalipolitiikkaan, Toukokuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 10.5.2016 - 6.6.2016
Johdatus sosiaalipolitiikkaan, verkko-opinnot, Syyskuu 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 21.9.2015 - 12.10.2015
PERUTTU Johdatus sosiaalipolitiikkaan, verkko-opinnot, syksy 2015 (Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto)
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoYlivieska 21.9.2015 - 12.10.2015
Johdatus sosiaalipolitiikkaan, Syyyskuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 15.9.2015 - 1.10.2015
Johdatus sosiaalipolitiikkaan, syksy 2015 (Helsingin evankelinen opisto)
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 15.9.2015 - 1.10.2015
Johdatus sosiaalipolitiikkaan, Toukokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 20.5.2015

Globaali valta ja vastuu, 5 op

Opintojakso Globaali valta ja vastuu tarkastelee kysymyksiä vallasta, oikeudenmukaisuudesta, hyvästä elämästä, vastuusta ja velvollisuuksista alati liikkeessä olevassa globalisoituvassa maailmassa. Jakso järjestetään luentosarjana, jolla lähestytään vallan ja vastuun kysymyksiä politiikan, talouden, etiikan, moraalin ja median tutkimuksen näkökulmista.

Jakson tavoitteena on avata opiskelijoiden kykyä analysoida ja ymmärtää globalisoituvaa maailmaa sekä teoreettisena että empiirisenä kysymyksenä. Luentosarja haastaa kyseenalaistamaan, tukee opiskelijoiden omaa kriittistä ajattelua ja auttaa opiskelijoita kytkemään yksittäisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä laajempiin globalisaatioon liittyviin teemoihin monitieteisestä näkökulmasta.

Globaali valta ja vastuu, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 22.8.2017 - 4.10.2017
Globaali valta ja vastuu, kesä 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 10.8.2016 - 18.9.2016
Globaali valta ja vastuu, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 5.8.2015 - 9.9.2015

Yhteiskuntateoriat, 5 op

Kurssin keskeinen oppimistavoite on, että opiskelija osaa asettaa yhteiskuntatieteet historialliseen kontekstiin ja ymmärtää perusteet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen taustalla vaikuttavista erilaisista ajattelusuuntauksista ja keskeisistä kysymyksenasetteluista. Opiskelija osaa kurssin jälkeen nähdä yhteyksiä yhteiskuntateorioiden ja konkreettisten instituutioiden, tapahtumien ja sosiaalisten suhteiden välillä. Opiskelija ymmärtää myös, että yhteiskuntateorian ja arkiajattelun välillä on yhteys, vaikka viime kädessä yhteiskuntateorian kehitys on vahvasti sidoksissa arkiajattelua analysoivan yhteiskuntatieteen kehitykseen. Kurssi kehittää opiskelijan suhteellisuudentajua ja antaa lisää varmuutta silloin, kun hän joutuu myöhemmin opinnoissaan kohtaamaan keskenään ristiriitaisia teorioita ja argumentteja. Kurssi lisää myös opiskelijan kykyä ymmärtää konkreettisesti mutta kokonaisvaltaisesti yhteiskuntatieteiden tutkimuskohteita ja yhteiskuntatieteiden erityistä identiteettiä.

Yhteiskuntateoriat, Kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.5.2017 - 14.8.2017
Yhteiskuntateoriat, Toukokuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 16.5.2016 - 14.8.2016
Yhteiskuntateoriat, kesä 2015
Avoin yliopistoEtäopinnot 20.5.2015 - 1.7.2015

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, 5 op

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää miten arkisia ilmiöitä tarkastellaan yhteiskuntatieteellisin käsittein ja tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan piirteitä. Opiskelija on tutustunut yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perusteisiin eli harjoitellut uuden tiedon hankkimista useista erilaisista aineistoista ja sen käsitteellistämistä tutkimuskirjallisuuden avulla. Lisäksi hän on harjoitellut tieteellistä raportointia kirjallisesti.

Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 1.8.2017 - 30.9.2017
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2016
Avoin yliopistoHelsinki 10.8.2016 - 28.9.2016
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan, kesä 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 30.6.2015

TA1 Taloustieteen perusteet, sivuaineopiskelijoille, 5 op

Opintojakso on johdatus taloustieteen ajattelutapaan, teoreettiseen perustaan ja taloudellista käyttäytymistä koskevaan empiiriseen tietämykseen. Kurssilla käsitellään erityisesti yksittäisten taloudenpitäjien käyttäytymistä ja vuorovaikutusta markkinoilla. Huomion kohteena ovat myös kansantalouden toiminta kokonaisuutena sekä julkisen sektorin rooli yhteiskunnassa. Kurssi on räätälöity sivuaineopiskelijoille sekä sisällön että esimerkkeihin perustuvan ei-matemaattisen esitystavan osalta.

TA1 Taloustieteen perusteet, kesä 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 2.5.2017 - 5.7.2017
TA1 Taloustieteen perusteet, sivuaineopiskelijoille, Lkv.16-17
Avoin yliopistoEtäopinnot 6.9.2016 - 30.11.2016
TA1 Taloustieteen perusteet, sivuaineopiskelijoille, Toukokuu 2016
Avoin yliopistoEtäopinnot 9.5.2016 - 7.9.2016
TA1 Taloustieteen perusteet, sivuaineopiskelijoille, Syyskuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 1.9.2015 - 16.10.2015
TA1 Taloustieteen perusteet, sivuaineopiskelijoille, Toukokuu 2015
Avoin yliopistoHelsinki 11.5.2015 - 3.9.2015
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Sanna Saari-Salomeri, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista