Avoin kirja

TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. TARKASTA AJANTASAISET TIEDOT YLEISEN KIRJALLISUUSTIETEEN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ennen syksyä 2017 järjestetyt opinnot

Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot (TYY100E), 25 op

Yleisen kirjallisuustieteen tavoitteena on perehdyttää opiskelija teoreettisesti ja metodisesti perusteltuun kirjallisuuden lukemiseen ja tutkimukseen. Oppiaineessa keskitytään kirjallisuuden sekä sen tutkimuksen ja kritiikin filosofisiin perusteisiin, teorioihin ja metodeihin. Käsiteltävää kirjallisuutta ei rajata historiallisesti, kielellisesti tai lajiperustein. Perinteisesti yleisen kirjallisuustieteen pääkohde on ollut suurten länsimaisten kielialueiden kirjallisuus. Perusopintojen tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kirjallisuudentutkimuksen ja tekstianalyysin perusteisiin sekä kirjallisuushistorian aikakausiin, lajien kehitykseen ja keskeisiin kirjailijoihin.

Kirjallisuustieteen perusteet (TYY110E), 5 op

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija siihen, miten kirjallisuudentutkimuksessa esitettyjen kysymysten tunteminen vaikuttaa myös omaan tapaan lukea ja tulkita paitsi kaunokirjallisuutta myös muita tekstejä.

Kurssi perehdyttää kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin, historiaan ja nykysovelluksiin. Kurssilla esitellään oppialan periaatteellisia lähtökohtia ja kysymyksenasetteluja, eri lähestymistapoja, niiden kehitystä ja nykytilaa sekä keskeistä terminologiaa.

Tekstianalyysi I (TYY120E), 5 op

Kurssin tarkoitus on paitsi esitellä eri tapoja tutkia lyriikkaa ja/tai proosaa niin toimia johdatuksena kirjallisuudentutkimuksen metodologian perusteisiin laajemmin; edeltäviä kirjallisuudenopintoja ei tarvita.

Juutalais-kristillinen ja antiikin perinne (TYY131E), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys antiikin Kreikan ja Rooman kirjallisuuden keskeisistä kausista ja ominaisuuksista. Opiskelija tuntee valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja pystyy osoittamaan yhteyksiä niiden välillä. Opiskelija tuntee myös eräitä Raamatun keskeisiä tekstejä. Hänellä on käsitys antiikin kirjallisuuden ja Raamatun merkityksestä myöhemmälle eurooppalaiselle kirjallisuudelle.

Keskiajan kirjallisuudesta romantiikan kirjallisuuteen (TYY132E), 5 op

Opintojakso kattaa länsimaisen kirjallisuuden historiaa keskiajalta romantiikkaan. Jakso perehdyttää opiskelijan kirjallisuushistorian peruskäsitteisiin sekä kurssin alaan kuuluvien keskeisten murrosvaiheiden kirjalliseen kaanoniin ja sen tulkintoihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kyseisten kirjallisuushistorian periodien ja suuntausten keskeiset piirteet ja muutokset ja osaa asettaa ajanjakson keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa kirjallisuushistorian aikajanalle ja kirjallisuuden traditioihin. Opiskelija tuntee valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja pystyy osoittamaan yhteyksiä niiden välillä.

1800-luvun kirjallisuudesta nykyajan kirjallisuuteen (TYY133E), 5 op

Kurssilla tutustutaan maailmankirjallisuuden klassikoihin kahden viime vuosisadan ajalta. Lähtökohtana ovat erityisesti 1800-luvun romantikkojen runousopit ja taideteoriat, joiden taustaa vasten jokseenkin kaikki myöhemmät merkittävät kirjallisuuskäsitykset ja -virtaukset, kuten realismi ja modernismi, on tavalla tai toisella rajattu.

Yleisen kirjallisuustieteen aineopintoja

Kirjallisuuden osa-alueita, valinnainen jakso (TYY245E), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt valinnaiseen kirjallisuuden osa-alueeseen ja osaa yhdistää sen kirjallisuuden laajempaan kokonaisuuteen.

Lajiteoria I (TYY229E), 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kirjallisuuden lajiteorian ja –tutkimuksen lähtökohtiin.

Työelämään orientoivat opinnot (TYY250ET), 5 op

Jakson tavoitteena on kehittää opiskelijan asiantuntijuutta ja työelämään orientoitumista.

Yleisen kirjallisuustieteen syventäviä opintoja

Kaunokirjallisuus, erikoistumisalue I (TYY331E), 5 op

Kaunokirjallisuus, erikoistumisalue II (TYY332E), 5 op

Opiskelija on laajentanut käsityksiään kirjallisuushistorian keskeisistä kysymyksistä ja tuntee yhden kielialueen keskeistä klassista kirjallisuutta ja osaa suhteuttaa sen oman aikansa kulttuuriseen kontekstiin sekä kirjallisiin traditioihin.

Työelämään orientoivat opinnot (TYY320ET), 5 op

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja esimerkiksi kääntämisen, lehtikritiikin tai luovan kirjoittamisen kysymyksistä. Jakson tavoitteena on kehittää opiskelijan asiantuntijuutta ja työelämään orientoitumista.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista