Ristityt kädet Raamatun päällä

TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. TARKASTA AJANTASAISET TIEDOT TEOLOGIAN JA USKONNONTUTKIMUKSEN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Yleisen teologian perusopinnot (YT100), 25 op

Yleisen teologian perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija Raamatun synnyn ja sen olennaisen sisällön problematiikkaan, kristillisen kirkon vaiheisiin sekä kristillistä uskoa ja etiikkaa koskevien käsitysten tutkimukseen. Opinnoissa tarkastellaan myös maailman muita uskontoja - erityisesti korkeauskontoja ja nykyajan uusia uskontoja - sekä niiden tieteellistä tutkimusta. Tavoitteena on lisäksi kristillisen seurakunnan toiminnan ja jumalanpalveluksen tunteminen sekä kirkon kasvatustoimintaan ja koulun uskontokasvatukseen perehtyminen.

Eksegetiikan perusteet (YT101), 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

1. tuntee Raamatun kirjojen sisältöä ja ymmärtää niiden aseman historiallisessa jatkumossa
2. ymmärtää raamatuntutkimuksen ja -tulkinnan ongelmia
3. osaa lukea yleistajuista eksegeettistä kirjallisuutta
4. osaa suhteuttaa eksegeettisen tutkimuksen muunlaiseen Raamatun käyttöön.

Kirkkohistorian perusteet (YT102), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kirkon historian eri aikajaksot ja osaa selittää niiden keskeiset sisällöt ja tärkeimmät vaikuttajat. Hän tunnistaa oman aikansa kristinuskon ilmenemismuotojen historialliset juuret ja osaa verrata toisiinsa Suomen ja muun maailman kirkkojen kehitystä.

Systemaattisen teologian perusteet (YT103), 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee systemaattisen teologian ja kristillisen opinmuodostuksen keskeisiä käsitteitä ja ajattelutapoja. Hän on saanut yleiskuvan kristillisen teologian sisällöllisistä kehitysvaiheista ja systemaattisen teologian eri oppiaineiden erityiskysymyksistä.

Käytännöllisen teologian perusteet (YT104), 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee käytännöllisen teologian peruskäsitteitä sekä osaa tarkastella uskonnollista elämää ja toimintaa käytännöllisen teologian viitekehyksestä käsin. Hän tuntee liturgiikkaan, kirkkososiologiaan ja uskonnonpedagogiikkaan liittyvää tutkimusta ja lähteitä sekä osaa etsiä käyttöönsä uskonnollisten yhteisöjen toimintaan liittyviä perusteoksia.

Uskontotieteen perusteet (YT105), 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tärkeimpien maailmanuskontojen pääpiirteet ja uskonnon käsitteen määrittelemiseen liittyvät ongelmat. Hän ymmärtää uskontotieteen aseman tieteiden kentässä, sen peruskäsitteet, ymmärtävän ja selittävän uskontotieteen eron sekä uskontotieteen tärkeimmät lähestymistavat ja niiden klassikot.

Yleisen teologian aineopinnot (YT200), 35 op

Yleisen teologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää tieteellisen raamatuntutkimuksen perusteita ja Raamatun tekstien monivaiheisen synty- ja tulkintahistorian. Hän osaa vertailla toisiinsa Vanhan ja Uuden testamentin sekä apokryfikirjojen sisältöjä, niiden taustoja, synty- ja ajanhistoriaa. Hän osaa eritellä kristinuskon syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.
Lisäksi hänellä on entistä laajemmat tiedot muutamista kirkkohistorian keskeisistä ilmiöistä ja hän osaa arvioida niiden merkitystä nykyiselle kristinuskolle. Systemaattisesta teologiasta opiskelija syventää tietojaan etiikasta, ekumeniasta, dogmatiikasta ja uskonnonfilosofiasta. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää laajemmin käytännöllisen teologian piiriin kuuluvia ilmiöitä ja tutkimuskysymyksiä. Uskontotieteen jaksolla opiskelija täydentää perusopinnoissa saatua tietämystä erityisesti nykyajan uskonnollisuuden osalta ja syventää opittua varsinkin uskontopsykologian ja tieteenfilosofisten kysymysten osalta. Seminaarin käytyään opiskelija on perehtynyt lähemmin johonkin teologian osa-alueeseen. Hän on perehtynyt tämän tutkimusalan perusmetodologiaan, osaa soveltaa sitä mielekkäästi rajattuun tutkimuskysymykseen ja hallitsee aiheen kannalta olennaisten lähteiden käytön. Lisäksi hän osaa arvioida muiden tekemiä tutkimuksia sekä keskustella niistä.

Eksegetiikka (YT201), 5 op

Opiskelija syventää peruskurssilla oppimiaan eksegetiikan tietojaan ja taitojaan.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tieteellisen raamatuntutkimuksen perusteita ja Raamatun tekstien monivaiheisen synty- ja tulkintahistorian. Hän osaa vertailla toisiinsa Vanhan ja Uuden testamentin sekä apokryfikirjojen sisältöjä, niiden taustoja, synty- ja ajanhistoriaa. Hän osaa eritellä kristinuskon syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.

Yleisen teologian perusopinnot. Yleisen teologian aineopintojen opinto-oikeuden saamisen edellytyksenä on yleisen teologian perusopintojen suorittaminen vähintään arvosanalla hyvä (opintojaksojen painotettu keskiarvo vähintään 3/5). Myös yleisen teologian eksegetiikan peruskurssin (YT101) suorittaminen Helsingin avoimessa yliopistossa vähintään arvosanalla 3/5 antaa mahdollisuuden osallistua eksegetiikan aineopintojen (YT201) jaksolle.

Kirkkohistoria (YT202), 5 op

Opintojakso syventää ja laajentaa kirkkohistorian perusopintoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on entistä laajemmat tiedot muutamista kirkkohistorian keskeisistä ilmiöistä ja hän osaa arvioida niiden merkitystä nykyiselle kristinuskolle.

Yleisen teologian perusopinnot. Yleisen teologian aineopintojen opinto-oikeuden saamisen edellytyksenä on yleisen teologian perusopintojen suorittaminen vähintään arvosanalla hyvä (opintojaksojen painotettu keskiarvo vähintään 3/5). Myös yleisen teologian kirkkohistorian peruskurssin (YT102) suorittaminen Helsingin avoimessa yliopistossa vähintään arvosanalla 3/5 antaa mahdollisuuden osallistua kirkkohistorian aineopintojen (YT202) jaksolle.

Systemaattinen teologia (YT203), 5 op

Aineopintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa perusopinnoissa saatua tietämystä systemaattisessa teologiassa.

Yleisen teologian perusopinnot. Yleisen teologian aineopintojen opinto-oikeuden saamisen edellytyksenä on yleisen teologian perusopintojen suorittaminen vähintään arvosanalla hyvä (opintojaksojen painotettu keskiarvo vähintään 3/5). Myös yleisen teologian systemaattisen teologian peruskurssin (YT103) suorittaminen Helsingin avoimessa yliopistossa vähintään arvosanalla 3/5 antaa mahdollisuuden osallistua systemaattisen teologian aineopintojen (YT203) jaksolle.

Käytännöllinen teologia (YT204), 5 op

Aineopintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa perusopinnoissa saatua tietämystä kaikissa käytännöllisen teologian oppiaineissa, erityisesti kirkkososiologian ja jumalanpalveluselämän osalta.

Yleisen teologian perusopinnot. Yleisen teologian aineopintojen opinto-oikeuden saamisen edellytyksenä on yleisen teologian perusopintojen suorittaminen vähintään arvosanalla hyvä (opintojaksojen painotettu keskiarvo vähintään 3/5). Myös yleisen teologian käytännöllisen teologian peruskurssin (YT104) suorittaminen Helsingin avoimessa yliopistossa vähintään arvosanalla 3/5 antaa mahdollisuuden osallistua käytännöllisen teologian aineopintojen (YT204) jaksolle.

Uskontotiede (YT205), 5 op

Yleisen teologian perusopinnot. Yleisen teologian aineopintojen opinto-oikeuden saamisen edellytyksenä on yleisen teologian perusopintojen suorittaminen vähintään arvosanalla hyvä (opintojaksojen painotettu keskiarvo vähintään 3/5). Myös yleisen teologian uskontotieteen peruskurssin (YT105) suorittaminen Helsingin avoimessa yliopistossa vähintään arvosanalla 3/5 antaa mahdollisuuden osallistua uskontotieteen aineopintojen (YT205) jaksolle.

Yleisen teologian seminaari (YT206), 10 op

Seminaarissa opiskelija:

1. oppii laatimaan määrämittaisen (20-25 s.) työn yhdestä rajatusta aihealueesta
2. tutustuu akateemiseen keskustelukulttuuriin
3. saa näkökulmia teologiseen tutkimukseen
4. oppii hahmottamaan tieteellisen kirjoittamisen periaatteita
5. saa syventävää näkökulmaa yhteen valitsemaansa teemaan
6. tutustuu johonkin teologiseen metodiin ja sen soveltamiseen.

Yleisen teologian perusopinnot

Monitieteinen luentosarja

Lähisuhteiden etiikka (TES361), 3 op

Opintojakson suoritettuaan on perillä läheissuhteisiin liittyvien eettisten kysymysten historiasta ja nykykeskustelusta.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Jenni Krapu, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Anne Pääkkönen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista