Puheviestintää ja tieteellistä kirjoittamista

Yleisopinnot ovat tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja, jotka voivat vaihdella sisällöltään ja laajuudeltaan tiedekunnittain. Yleisopinnoista hyötyvät myös kaikki ne työelämässä olevat, jotka tarvitsevat hyvää esiintymis- tai kirjoitustaitoa.

Puheviestinnän opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa puheviestintäosaamisen merkityksen oppimisessa, yliopisto-opinnoissa sekä oman tieteenalansa asiantuntijuudessa. Tieteellisen kirjoittamisen opintojakso valmentaa tieteellisen esityksen kirjoittamiseen ja perehdyttää tieteelliseen ajatteluun sekä tieteelliseen kirjoitusprosessiin.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Puheviestintä (YY12), 2 op

Opiskelija tunnistaa puheviestintäosaamisen merkityksen oppimisessa, yliopisto-opinnoissa sekä oman tieteenalansa asiantuntijuudessa. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida opiskeluun ja työelämään liittyviä vuorovaikutustilanteita kurssilla käsiteltyjen puheviestinnän keskeisten käsitteiden, ilmiöiden ja teorioiden näkökulmista. Hän osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti sekä analysoida ja arvioida puheviestintäosaamisensa vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Opiskelija osaa soveltaa puheviestintätietoa käytäntöön: hän osaa tuoda omaa ajatteluaan esille kehittyvänä tieteellisenä asiantuntijana sekä toimia yhteistyössä tavoitteellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja vastuullisesti.

Peruttu

Tieteellinen kirjoittaminen (YY11), 3 op

Perehtyä tieteelliseen kirjoittamiseen ja tieteellisen tekstin ominaispiirteisiin sekä oppia tuottamaan oman tieteenalan konventioiden mukaista tieteellistä tekstiä. Lisäksi tavoitteena on oppia tarkastelemaan omia ja toisten tekstejä kriittisesti sekä antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä sisällöstä että kielestä.

TVT-ajokortti, 3 op

Opintojaksolla halutaan varmistaa, että yliopistoon saapuvilla opiskelijoilla on riittävät tieto- ja viestintätekniikan (TVT) perustiedot ja -taidot opintojensa suorittamista varten. TVT-ajokorttiin sisältyy viisi erilaista osiota:

  1. Tietokoneen käytön perusteet
  2. Helsingin yliopiston tieteotekninen ympäristö
  3. Tiedon muokkaaminen ja esittäminen
  4. Tiedonhankinta
  5. Tietoturva ja tietosuoja

Opintojakso vastaa kaikkien Helsingin yliopiston tiedekuntien yhteistä tvt-ajokorttia.

Työelämään orientoivat opinnot (Maailman kulttuurien laitos), 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kehittää omaa asiantuntijuuttaan ja huomioida työelämänäkökulman opinnoissaan. Opiskelija saa lisää työelämätietoja ja -taitoja sekä kontakteja ja verkostoja työelämään.

Taitava kirjoittaja, 0-2 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista