Puheviestintää ja tieteellistä kirjoittamista

Yleisopinnot ovat tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja, jotka voivat vaihdella sisällöltään ja laajuudeltaan tiedekunnittain. Yleisopinnoista hyötyvät myös kaikki ne työelämässä olevat, jotka tarvitsevat hyvää esiintymis- tai kirjoitustaitoa.

Puheviestinnän opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa puheviestintäosaamisen merkityksen oppimisessa, yliopisto-opinnoissa sekä oman tieteenalansa asiantuntijuudessa. Tieteellisen kirjoittamisen opintojakso valmentaa tieteellisen esityksen kirjoittamiseen ja perehdyttää tieteelliseen ajatteluun sekä tieteelliseen kirjoitusprosessiin.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Puheviestintä (YY12), 2 op

Peruttu

Tieteellinen kirjoittaminen (YY11), 3 op

Perehtyä tieteelliseen kirjoittamiseen ja tieteellisen tekstin ominaispiirteisiin sekä oppia tuottamaan oman tieteenalan konventioiden mukaista tieteellistä tekstiä. Lisäksi tavoitteena on oppia tarkastelemaan omia ja toisten tekstejä kriittisesti sekä antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä sisällöstä että kielestä.

TVT-ajokortti, 3 op

Työelämään orientoivat opinnot (Maailman kulttuurien laitos), 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kehittää omaa asiantuntijuuttaan ja huomioida työelämänäkökulman opinnoissaan. Opiskelija saa lisää työelämätietoja ja -taitoja sekä kontakteja ja verkostoja työelämään.

Taitava kirjoittaja, 0-2 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista