Yleis- ja menetelmäopinnot ovat tutkintoon kuuluvia opintoja, joiden sisältö ja laajuus voivat vaihdella tiedekunnittain. Opinnoista hyötyvät myös jo työelämässä olevat, jotka tarvitsevat julkisoikeuden tuntemusta, tilastotieteellistä luku- ja laskutaitoa tai haluavat kehittyä asiatekstien kirjoittajina.

Julkisoikeus antaa yleiskuvan suomalaisesta julkisoikeudellisesta järjestelmästä sekä valtiosääntöoikeuden ja hallinto-oikeuden perusteista. Tieteellisen kirjoittamisen opintojakso käsittelee mm. kirjoittamisprosessia ja sujuvan asiatyylin ominaispiirteitä. Tilastotieteen opinnot  tutustuttavat tilastollisen tutkimuksen perusteisiin sekä tilastotiedon tulkintaan ja hyödyntämiseen yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Julkisoikeuden kurssi, 5 op

Tieteellinen kirjoittaminen (suomi), 2 op

Opintojakso on valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukainen ja kuuluu tiedekunnan yleisopintoihin.

Opintojakson tarkoituksena on tarjota opiskelijalle välineitä kehittää kirjoittamistaitojaan tieteellisten tekstien laatijana ja oman alansa asiantuntijana. Kurssilla käsitellään tieteellisen kirjoittamisen ja sujuvan asiatyylin ominaispiirteitä, tieteellisiä tekstilajeja sekä kirjoittamisprosessia.

Peruttu

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen osa 1, 5 op

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen osa 2, 5 op

Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä sosiaalitieteissä sovellettaviin tilastollisiin tiedonkeruutapoihin ja analysointimenetelmiin. Luentokurssi esittelee surveyaineiston keruutavat ja välineet, valottaa otanta-asetelmien merkitystä yhteiskuntatieteellisissä tutkimusprosesseissa, tarkastelee kyselyaineistojen tiivistämistä faktorianalyysilla sekä tutustuttaa eräisiin muihin yleisesti sovellettuihin menetelmiin kuten regressio- ja varianssianalyyseihin.

TVT-ajokortti, 3 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Irmeli Lemola, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Anne Pääkkönen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista