Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ennen syksyä 2017 alkaneet opinnot

Ympäristötieteiden kaikille yhteisiä perusopintoja

Ekologian perusteet, 4 op

Opintojakso johdattaa populaatioekologian, kasvi- ja ekosysteemiekologian, vesien ekologian ja niiden abioottisen ja bioottisen säätelyn ja mikrobiekologian perusteisiin. Opintojakso on yleinen johdanto ekologian opintoihin eli ekologiaan tieteenalana, ekologian tieteenfilosofisiin perusteisiin, fysiologisen kasviekologian perusteisiin, kasvien yhteisö- ja populaatioekologian perusteisiin ja ekosysteemiekologian perusteisiin.

Johdatus ympäristöpolitiikkaan, 5 op

Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen ympäristöpolitiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin perusteisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kurssilla käydään läpi ympäristöpolitiikan keskeiset käsitteet ja ympäristöpolitiikan keinojen teoreettiset perusteet sekä arvioidaan kriittisesti keinojen soveltuvuutta erilaisissa käytännön tilanteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet julkisen ja yksityisen sektorin ympäristöpoliittisten ongelmien hahmottamiseen, ratkaisumallien löytämiseen ja kehittämiseen sekä tutkimustietoon pohjautuvaan ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.

Peruttu
Peruttu

Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin, 5 op

Kurssin tavoitteena on esitellä luonnontieteellisten sekä yhteiskuntatieteellisten ja humanististen oppiaineiden lähestymistapoja ympäristöön. Kurssi johdattaa monitieteiseen opiskeluun ja tutustuttaa opiskelijat eri tiedekuntien ympäristöopetukseen ja -opettajiin.

Kurssille ei ole esitietovaatimuksia.

Tieteellinen kirjoittaminen ympäristötieteissä, 3 op

Opiskelija osaa lukea ja ymmärtää ympäristötieteiden tieteellisiä julkaisuja, osaa lähdekritiikkiä ja kriittistä ajattelua. Opiskelija oppii käsittelemään ja työstämään tieteellistä tietoa ja kirjoittamaan tieteellisen katsauksen.

Suositeltava: A519091 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin

Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen, 5 op

Opiskelija osaa kuvata, mitä ympäristötieteet tutkii, miten ympäristöongelmat muodostuvat ja miten niitä pyritään ratkaisemaan

Ei esitietovaatimuksia

Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta, 25-56 op

Kaikille yhteiset opintojaksot (22 op)

Ympäristöriskien arviointi, 6 op

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin riskinarviointimenettelyihin sekä arvioinnin suorittamista tukeviin ympäristöterveyden , -kemian ja ekotoksikologian osa-alueisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä tärkeimmät kemikaalien päästölähteet Suomessa
 • selittää EU-riskinarvioinnin perusperiaatteet ja käytännön toteutuksen
 • toteuttaa maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen perusarvioinnin
 • verrata erilaisia riskinarviointimenetelmiä
 • arvioida ympäristöriskejä
 • tulkita ympäristönlaatunormeja ja raja-arvoja
 • kritisoida toteutettuja riskinarviointeja rakentavasti
 • hakea itsenäisesti kemikaalitietoa erilaisista lähteistä

Elinkaariajattelu, 4 op

Kurssin tavoitteena on oppia perusteet materiaalin ja tuotteiden elinkaarianalyysistä. Elinkaariajattelu antaa perusteet ympäristöä säästävälle tuotesuunnittelulle.

Ympäristöasiantuntijan viestintäosaaminen, 6 op

Opintojaksolla käsitellään tiedeviestintää sekä viestintäosaamisen teoriataustaa ja käytäntöjä monialaisena ja -tahoisena osaamisalueena. Lisäksi opintojaksolla perehdytään asiantuntijuudesta viestimiseen ja median kohtaamiseen eri foorumeilla.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- keskustella tiedeviestinnästä ja kansalaisten tiedesuhteesta
- tunnistaa ympäristöasiantuntijan taitohaasteita vaikuttavan viestinnän osalta
- tuottaa yleistajuista ja korkeatasoista tiede- ja asiatekstiä
- laatia erilaisia teksti- ja kuvapohjaisia tiivistelmiä
- tehdä lyhyen videon ympäristötieteisiin liittyvästä aiheesta
- tiivistää kirjallisen työn suullisen esityksen muotoon

Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto, 3 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan ympäristöoikeuden yleiset periaatteet, ympäristöhallinnon päätöksenteon perusteet ja hallintomenettelyt, keskeisen ympäristölainsäädännön ja pystyvän soveltamaan sitä. Lisäksi opiskelijan odotetaan pystyvän hankkimaan itsenäisesti ympäristöoikeudellista tietoa.

Peruttu

Ympäristövaikutusten arviointi, 3 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) perusteisiin ja sen taustalla olevaan lainsäädäntöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • soveltaa oppimaansa käytännön työtehtävissä
 • tarkastella hankkeiden kaikkia ympäristövaikutuksia yhtäaikaisesti
 • selittää hanke YVA:n eri vaiheet
 • hahmottaa ympäristövaikutusten arvioinnin lainsäädännöllisen perustan

Valinnaiset opintojaksot (3 op tai enemmän)

Ekotoksikologian perusteet, 3 op

Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään ekotoksikologia tieteenalana, sen peruskäsitteet, ympäristönsuojelulliset soveltamismahdollisuudet, tärkeimmät ympäristölle haitalliset kemikaalit ja niiden luokitteluperusteet sekä eri kemikaalien toksisuuden perusta ja biologisten vaikutusten ilmenemismuodot. Lisäksi perehdytään kemikaalien ympäristökohtaloon ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä biosaatavuuden käsitteeseen. Vastepuolella perehdytään erityisesti ekotoksikologisen testauksen periaatteisiin sekä eri biomarkkereihin ja niiden käyttöön ympäristön tilan seurannassa.

A50223 Ekotoksikologian perusteet on suositeltavaa suorittaa ennen osallistumista A502042 Ympäristöriskien arviointi 6 op -kurssille.

Perusopintojen kirjallisuustentti, 4 op

Tämän opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään perusteet suomalaisen metsä- ja vesiluonnon sekä maatalousympäristöjen lajiston ja elinympäristöjen monimuotoisuudesta, näihin vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollisuuksista ja keinoista niiden kestävään käyttöön. Tämä oppimistavoite pyritään saavuttamaan perehtymällä kolmeen aihetta käsittelevään oppikirjaan, jotka ovat tutkijoiden ja tutkimustietoa käyttävien tahojen yhteistyön tulos. Kirjat Veden varassa, Elämää pellossa ja Metsän kätköissä välittävät luonnontieteellisten näkökohtien ohella tietoa luonnonvarojen käyttöön ja suojeluun liittyvistä sosiologisista, eettisistä ja juridisista kysymyksistä. Lisäksi kirjoissa esitellään näkemyksiä luonnon monimuotoisuuden seurannasta ja luonnon monimuotoisuutta koskevan tiedon käytöstä yhteiskunnassa.

Oppimisen kannalta tärkeitä avainsanoja ovat ihmisen luoma ympäristö, ympäristön monet piirteet, monimuotoisuuden ekologia, monimuotoisuuden turvaaminen ja arvottaminen, monimuotoisuuden tutkimus ja tulkinnat, yhteiskunnan ohjauskeinot, luonnon köyhtyminen, vesialueiden suunnittelu, taloudelliset hyödyt ja kustannukset sekä kestävä maa-, metsä- ja vesitalous.

Johdatus ympäristöpolitiikkaan, 5 op

Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen ympäristöpolitiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin perusteisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kurssilla käydään läpi ympäristöpolitiikan keskeiset käsitteet ja ympäristöpolitiikan keinojen teoreettiset perusteet sekä arvioidaan kriittisesti keinojen soveltuvuutta erilaisissa käytännön tilanteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet julkisen ja yksityisen sektorin ympäristöpoliittisten ongelmien hahmottamiseen, ratkaisumallien löytämiseen ja kehittämiseen sekä tutkimustietoon pohjautuvaan ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.

Peruttu
Peruttu

Johdatus kaupunkitutkimukseen, 5 op

Monitieteinen ympäristöoikeus, 5 op

Kurssin aikana käydään läpi erityisesti ympäristöoikeuteen liittyviä käsitteitä, periaatteita ja teorioita. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan tietoa ympäristöoikeudesta ja sen liittymäkohdista muihin tieteenaloihin. Tämän vuoksi perustieto ympäristöoikeudesta on hallittava ja opiskelijalla tulee olla myös valmius sisäistää muiden ympäristöoikeuteen liittyvien teemojen aiheita. Opintojakso lisää valmiuksia ympäristöoikeudellisten kysymysten monipuoliseen ymmärtämiseen ja ongelmien ratkaisuun, joista on hyötyä työelämässä.

Ympäristöoikeuden aineopinnot tai vastaava

Ympäristöekologian moduuli (25 op), osia

Ekotoksikologian perusteet, 3 op

Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään ekotoksikologia tieteenalana, sen peruskäsitteet, ympäristönsuojelulliset soveltamismahdollisuudet, tärkeimmät ympäristölle haitalliset kemikaalit ja niiden luokitteluperusteet sekä eri kemikaalien toksisuuden perusta ja biologisten vaikutusten ilmenemismuodot. Lisäksi perehdytään kemikaalien ympäristökohtaloon ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä biosaatavuuden käsitteeseen. Vastepuolella perehdytään erityisesti ekotoksikologisen testauksen periaatteisiin sekä eri biomarkkereihin ja niiden käyttöön ympäristön tilan seurannassa.

A50223 Ekotoksikologian perusteet on suositeltavaa suorittaa ennen osallistumista A502042 Ympäristöriskien arviointi 6 op -kurssille.

Ekotoksikologian perusteet ja akvaattinen ekotoksikologia, 5 op

Hydrologia ja vesien- ja maaperän suojelu, 3-5 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä ekologisesta näkökulmasta ajankohtaiseen ympäristöön liittyvään aiheeseen (2017 aiheena ’kiertotalous’)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee ravinteiden ja hiilen kierron perusteet terrestrisessä ja akvaattisessa ympäristössä
 • osaa etsiä ja arvioida tietoa kurssin teemana olevasta ympäristökysymyksestä (teema vaihtuu vuosittain)
 • osaa soveltaa hankkimaansa tietoa vastatakseen kurssin teemaan perustuvaan kysymykseen
 • osaa pienryhmässä suunnitella ja hallita projektiluonteista työtä
 • harjaantuu käyttämään ryhmätyö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja
 • osaa viestiä kirjallisesti ja suullisesti projektityöstään
 • on saanut aitoja työelämäkontakteja
 • oivaltaa omaa osaamistaan ja rohkaistuu siinä

Maaperäekologia, 3 op

Tavoitteena on oppia perusteet maaperän eliöyhteisön rakenteesta ja toiminnasta, eliöiden vuorovaikutussuhteista sekä maaperän keskeisistä toiminnoista kuten hiilen ja ravinteiden kierrosta. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät maaperän eliöyhteisön rakenteen ja toiminnan välisen yhteyden sekä maanpäällisen ja maanalaisen ekosysteemin vuorovaikutukset. Harjaannut myös ryhmätyöskentelyyn ja kriittiseen palautteen vastaanottamiseen ja antamiseen sekä suulliseen esiintymiseen.

A52073 Ekologian perusteet, Maaperätieteen perusteet, Mikrobiologian perusteet tai vastaava

Ympäristöalan monitieteinen sivuainekokonaisuus (YMS), 25-35 op

Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin, 5 op

Kurssin tavoitteena on esitellä luonnontieteellisten sekä yhteiskuntatieteellisten ja humanististen oppiaineiden lähestymistapoja ympäristöön. Kurssi johdattaa monitieteiseen opiskeluun ja tutustuttaa opiskelijat eri tiedekuntien ympäristöopetukseen ja -opettajiin.

Kurssille ei ole esitietovaatimuksia.

Ilmastonmuutos nyt/ Climate change now

Uusi kurssi ilmastonmuutoksen perusteista kaikille kiinnostuneille! Perehdy ilmastonmuutoksen luonnontieteellisiin perusteisiin sekä ilmiöön laaja-alaisesti. Jaksolla on kaikille avoin verkkomateriaali sekä ilmoittautuneille luentoja, projektitöitä ja pienryhmätapaamisia.
Lue lisää
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anni Ukskoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Eeva-Riitta Koivunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista