Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
17.8.2017 klo 12:00 - 20.10.2017 klo 23:59

Aikataulu

Maanantaina 16.10. itsenäistä työskentelyä.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 9.10.2017
10:15 - 11:45
Ti 10.10.2017
10:15 - 13:45
Ke 11.10.2017
12:15 - 15:45
To 12.10.2017
10:15 - 11:45
Pe 13.10.2017
12:15 - 13:45
Ke 18.10.2017
14:15 - 15:45
To 19.10.2017
10:15 - 13:45
Pe 20.10.2017
10:15 - 11:45

Kuvaus

Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin tutkinnon aineopintoihin ja on yksi vaihtoehto Opintosuuntien yhteiset opinnot -kokonaisuudessa, josta on pakollista suorittaa kaksi opintojaksoa.

Kurssin käytyään opiskelija:

1) on muodostanut yleiskäsityksen oikeussosiologiaan ja oikeustaloustieteeseen yhteiskuntatieteinä ja niiden suhteesta oikeustieteeseen;
2) tunnistaa yhteiskuntatieteelliset kysymykset ja suuntaukset ja osaa arvioida niiden merkityksen oikeuden kannalta;
3) on muodostanut kuvan yhteiskuntatieteiden menetelmistä ja niiden hyödyntämisestä esimerkiksi oman lopputyön tai muun tieteellisen opinnäytetyön kirjoittamisessa;
4) on perehtynyt lainsäädännön laadun kehittämiseen sekä lainsäädännön vaikutusarvioiden tekemiseen ja merkitykseen;
5) tunnistaa oman oikeudellisen ja oikeustieteellisen ajattelunsa ja osaa tarkastella kriittisesti omaa ammatillista rooliaan yhteiskunnassa;
6) on perehtynyt esimerkiksi kansantalouden, sen osien sekä instituutioiden rakenteeseen ja toimintaan siten, että pystyy ymmärtämään taloudellisten ilmiöiden vuorovaikutussuhteet ja samalla oikeudellisten normien roolin taloudellisen toiminnan toimintaympäristön luojana.

Kurssi järjestetään kahdesti lukuvuodessa niin, että opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa verkkotentti kurssin Moodle-alueella kahtena eri ajankohtana (kumpikin sisältää uusimismahdollisuuden). Luentosarja pidetään vain kerran lukuvuodessa syksyllä.

Ensisijainen suoritustapa: Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille (24 h) ja laatimalla oppimispäiväkirja (yht. 3 op, joka kirjataan osasuorituksena opintorekisteriin). Tämän lisäksi opiskelija suorittaa verkkotentin kurssin Moodle-alueella (2 op). Osoite on: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=20752. Kurssiavain on ”yhteiskunta”.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Moodle-alueelle palautettava essee (12 sivua) ja verkkotentti kurssin Moodle-alueella osoitteessa https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=20752. Kurssiavain on ”yhteiskunta”. Tällä tavalla suoritettaessa opiskelijalle ei merkitä opintorekisteriin osasuorituksia, vaan kurssin arviointi suoritetaan kokonaisuutena esseen ja tentin perusteella. Korvaava essee on suoritusmuotona käytössä lähtökohtaisesti kevätlukukaudella ja vain erityistapauksissa syyslukukaudella.

Verkkotenttejä järjestetään lukuvuodessa kaikkiaan neljä siten, että päätenttejä on kaksi 15.11.2017 sekä 15.2.2018 ja niiden uusinta järjestetään kohtuullisen ajan kuluessa päätentistä eli 15.12.2017 sekä 15.3.2018. Mahdollisuudesta tehdä tentissä yhteistyötä/ryhmätyötä kerrotaan tarkemmin Moodlessa.

Verkkotenttiin ilmoittaudutaan WebOodissa erikseen. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava osasuoritukset ja aiempien korvaavien luentosarjojen aihe, opettaja, ajankohta (syys/kevätlukukausi ja vuosi) sekä saatujen pisteiden määrä.

Kurssin suorittamista koskevat kysymykset pyydetään esittämään ensi sijassa kurssin Moodle-alueella kohdassa "Kysy kurssin suorittamisesta".

Kurssin osaamistavoitteet jaetaan verkkotenttiä ajatellen teemoihin, joista tenttikysymykset muodostetaan, katso tarkemmat teemat ja ohjeistusta oppikirjallisuuden käytöstä valmistauduttaessa ja kuulustelun aikana kurssin verkkoalue Moodlessa osoitteesta https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=20752. Kurssiavain on ”yhteiskunta”.

Oikeus ja sosiologia:

1) Ervasti, Kaijus: Laki, konflikti, tuomio: Oikeus yhteiskunnallisena ilmiönä (2012);

2) Deflem, Mathieu: Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition (2008);

3) Kotkas, Toomas – Lindroos-Hovinheimo, Susanna (toim.): Yhteiskuntateorioiden oikeus (2010);

4) Ervasti, Kaijus: Oikeussosiologia ja oikeuspoliittinen tutkimus osana oikeustiedettä. Saatavilla sähköisesti osoitteessa https://www.edilex.fi/oikeustiede/10326.pdf;

5) Ervasti, Kaijus: Oikeussosiologia tutkimusalana. Saatavilla sähköisesti osoitteessa https://www.edilex.fi/artikkelit/6087.pdf;

6) Keinänen, Anssi – Väätänen, Ulla: Empiirinen oikeustutkimus – mitä ja milloin? Saatavilla sähköisesti osoitteessa https://www.edilex.fi/artikkelit/14917.pdf.

Oikeustaloustieteen perusasioita oikeustieteen näkökulmasta:

7) Cooter, Robert – Ulen, Thomas: Law & Economics (2004 tai uudempi);

8) Määttä, Kalle: Oikeustaloustieteellinen näkökulma kotimaiseen lainvalmisteluun (2009): Lainsäädännön laatu ja lainvalmistelun yhteiskuntatieteelliset elementit;

9) Tala, Jyrki: Lakien laadinta ja vaikutukset. Saatavilla sähköisesti osoitteessa https://www.edilex.fi/kirjat/5463.pdf;

10) Tala, Jyrki: Näkökulmia lainsäädäntötutkimukseen. Saatavilla sähköisesti osoitteessa https://www.edilex.fi/oikeus/3556.pdf.

Arviointi oppimispäiväkirjan osalta ks. oppimispäiväkirjan ohjeet.

Verkkotentissä opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää sekä verkkomateriaalia että kirjallisuutta vapaasti tentin aikana. Arvioinnissa painottuukin siten perusasioiden ja kokonaisuuden itsenäinen hallinta, kyky etsiä ja omaksua tietoa, kyky muodostaa perusteltuja näkemyksiä sekä esittää itsenäisiä ja kriittisiä kannanottoja.

Suoritettaessa opintojakso kirjatentillä ja luentokursseilla/-kursseilla, opintojakson arvosana määräytyy tentin ja osasuoritusten arvosanojen opintopistepainotetun keskiarvon mukaan.

Suoritettaessa opintojakso kokonaan kirjatentillä (tai käytettäessä tentissä aiempien vuosien korvaavien luentosarjojen pisteitä) opintojakson arvosana määräytyy tentin arvosanan mukaan.

Hyväksytty suoritus on vähintään puolet tehtävien yhteenlasketusta maksimipistemäärästä.

Syksyllä luentosarja ja verkkotentti. Keväällä ei järjestetä luentosarjaa, joten tällöin luentosarja korvataan esseellä (suoritus siten essee ja verkkotentti). Verkkotentti kuuluu kumpaankin suoritusmuotoon.