Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
16.1.2018 klo 12:00 - 7.2.2018 klo 23:59

Kuvaus

Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin tutkinnon aineopintoihin ja on yksi vaihtoehto Opintosuuntien yhteiset opinnot -kokonaisuudessa, josta on pakollista suorittaa kaksi opintojaksoa.

Kurssin käytyään opiskelija:

1) on muodostanut yleiskäsityksen oikeussosiologiaan ja oikeustaloustieteeseen yhteiskuntatieteinä ja niiden suhteesta oikeustieteeseen;
2) tunnistaa yhteiskuntatieteelliset kysymykset ja suuntaukset ja osaa arvioida niiden merkityksen oikeuden kannalta;
3) on muodostanut kuvan yhteiskuntatieteiden menetelmistä ja niiden hyödyntämisestä esimerkiksi oman lopputyön tai muun tieteellisen opinnäytetyön kirjoittamisessa;
4) on perehtynyt lainsäädännön laadun kehittämiseen sekä lainsäädännön vaikutusarvioiden tekemiseen ja merkitykseen;
5) tunnistaa oman oikeudellisen ja oikeustieteellisen ajattelunsa ja osaa tarkastella kriittisesti omaa ammatillista rooliaan yhteiskunnassa;
6) on perehtynyt esimerkiksi kansantalouden, sen osien sekä instituutioiden rakenteeseen ja toimintaan siten, että pystyy ymmärtämään taloudellisten ilmiöiden vuorovaikutussuhteet ja samalla oikeudellisten normien roolin taloudellisen toiminnan toimintaympäristön luojana.

Verkkotentti suoritetaan kurssin Moodle-alueella osoitteessa https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=20752. Kurssiavain on ”yhteiskunta”.

Oikeus ja sosiologia:

1) Ervasti, Kaijus: Laki, konflikti, tuomio: Oikeus yhteiskunnallisena ilmiönä (2012);

2) Deflem, Mathieu: Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition (2008);

3) Kotkas, Toomas – Lindroos-Hovinheimo, Susanna (toim.): Yhteiskuntateorioiden oikeus (2010);

4) Ervasti, Kaijus: Oikeussosiologia ja oikeuspoliittinen tutkimus osana oikeustiedettä. Saatavilla sähköisesti osoitteessa https://www.edilex.fi/oikeustiede/10326.pdf;

5) Ervasti, Kaijus: Oikeussosiologia tutkimusalana. Saatavilla sähköisesti osoitteessa https://www.edilex.fi/artikkelit/6087.pdf;

6) Keinänen, Anssi – Väätänen, Ulla: Empiirinen oikeustutkimus – mitä ja milloin? Saatavilla sähköisesti osoitteessa https://www.edilex.fi/artikkelit/14917.pdf.

Oikeustaloustieteen perusasioita oikeustieteen näkökulmasta:

7) Cooter, Robert – Ulen, Thomas: Law & Economics (2004 tai uudempi);

8) Määttä, Kalle: Oikeustaloustieteellinen näkökulma kotimaiseen lainvalmisteluun (2009): Lainsäädännön laatu ja lainvalmistelun yhteiskuntatieteelliset elementit;

9) Tala, Jyrki: Lakien laadinta ja vaikutukset. Saatavilla sähköisesti osoitteessa https://www.edilex.fi/kirjat/5463.pdf;

10) Tala, Jyrki: Näkökulmia lainsäädäntötutkimukseen. Saatavilla sähköisesti osoitteessa https://www.edilex.fi/oikeus/3556.pdf.

Arviointi oppimispäiväkirjan osalta ks. oppimispäiväkirjan ohjeet.

Verkkotentissä opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää sekä verkkomateriaalia että kirjallisuutta vapaasti tentin aikana. Arvioinnissa painottuukin siten perusasioiden ja kokonaisuuden itsenäinen hallinta, kyky etsiä ja omaksua tietoa, kyky muodostaa perusteltuja näkemyksiä sekä esittää itsenäisiä ja kriittisiä kannanottoja.

Suoritettaessa opintojakso kirjatentillä ja luentokursseilla/-kursseilla, opintojakson arvosana määräytyy tentin ja osasuoritusten arvosanojen opintopistepainotetun keskiarvon mukaan.

Suoritettaessa opintojakso kokonaan kirjatentillä (tai käytettäessä tentissä aiempien vuosien korvaavien luentosarjojen pisteitä) opintojakson arvosana määräytyy tentin arvosanan mukaan.

Hyväksytty suoritus on vähintään puolet tehtävien yhteenlasketusta maksimipistemäärästä.

Ilmoittautumisen yhteydessä (Lisätietoja-sarake alhaalla) on mainittava osasuoritukset ja aiempien korvaavien luentosarjojen aihe, opettaja, ajankohta (syys/kevätlukukausi ja vuosi) sekä saatujen pisteiden määrä.

Syksyllä luentosarja ja verkkotentti. Keväällä ei järjestetä luentosarjaa, joten tällöin luentosarja korvataan esseellä (suoritus siten essee ja verkkotentti). Verkkotentti kuuluu kumpaankin suoritusmuotoon.