Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.11.2019 klo 00:00 - 30.11.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 10.12.2019
16:00 - 19:45

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen opiskelijoille, jotka suorittavat opettajan pedagogiset opinnot 60 op.

Opintojakson suoritettuaan

opiskelijalla

 • on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista.
 • on perustiedot kehityksestä biologisena, psykologisena ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina.
 • on perustiedot vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta.

opiskelija

 • osaa toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.
 • osaa reflektoida ja kehittää omaa toimintaansa oppimis- ja kehityspsykologisen tiedon avulla.
 • osaa soveltaa teknologiaa yhteisöllisessä tiedonluomisessa.

Opintojakso järjestetään opintosuuntien opintopolkujen mukaisesti.

Opintojaksolla käsitellään

 • oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta,
 • oppimisen ja kehityksen kokonaisvaltaisuutta ja merkitystä kasvatuksen ja koulutuksen viitekehyksessä,
 • aivojen kehitystä ja muovautuvuutta sekä niiden riippuvuutta sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä,
 • kehitys- ja oppimisprosesseja toisiinsa läheisesti kietoutuvina tapahtumina,
 • vuorovaikutuksen dynamiikkaa sekä tieteellisesti että omaa toimintaa reflektoiden,
 • opettajan omaa toimintaa ja kehittymistä merkittävänä osana pedagogista vuorovaikutusta,
 • oivaltavaa oppimista ja motivaation rakentumista aktivoivien ja tutkivien työtapojen avulla.

Suomenkielisen kurssin kirjallisuus:

  • Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.
  • Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M., & Mäkelä, J. (2015). Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-Kustannus (Soveltuvin osin)
  • Luentomateriaali ja ajankohtaiset verkkomateriaalit kokonaisuudessaan.

Case-perustaiset osaamistehtävät, vuorovaikutteinen keskustelu, vertaispalaute, ennakkotehtävät, modernin digitaalisen teknologian käyttö. Ryhmätyötaitojen kehittämiseen harjaantuminen osana OTR-toimintaa.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu aktivoivien tehtävien sekä tapauspohjaisen verkkotentin arvosanan perusteella arviointiasteikolla 0-5. Arvioinnissa painotetaan kurssin tietojen soveltamista ja käsitteellistämistä. Opiskelijan tulee käyttää kurssin tietoja hyväkseen, kun hän ratkaisee tentissä esitettyjä haasteita ja kysymyksiä. Hän pohtii myös kurssilla oppimiaan tärkeimpiä asioita kurssitehtävien pohjalta. Arvioinnissa palkitaan opiskelijan omien oivalluksien syntymisestä.

Aktivoiva luentokurssi, johon integroidaan ryhmäharjoituksia sekä verkko-oppimista.

Yliopistonlehtori Nina Sajaniemi

På svenska: Universitetslektor Monica Londén