Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Yleinen tentti 6.2.2021 - 6.2.2021
STEP: Teacher as a Researcher - Didactics 2 Cr Yleinen tentti 6.2.2021 - 6.2.2021
Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Yleinen tentti 12.12.2020 - 12.12.2020
STEP: Teacher as a Researcher - Didactics 2 Cr Yleinen tentti 14.11.2020 - 14.11.2020
STEP: Teacher as a Researcher - Didactics 2 Cr Luentokurssi 1.9.2020 - 23.9.2020
AO, Aikope & EP: Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Luentokurssi 24.8.2020 - 14.9.2020
Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Yleinen tentti 28.1.2020 - 28.1.2020
Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Yleinen tentti 10.12.2019 - 10.12.2019
STEP: Teacher as a Researcher - Didactics 2 Cr Luentokurssi 3.9.2019 - 25.9.2019
AO, Aikope & EP: Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Luentokurssi 26.8.2019 - 20.9.2019
Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Yleinen tentti 29.1.2019 - 29.1.2019
Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Yleinen tentti 11.12.2018 - 11.12.2018
STEP: Teacher as a Researcher - Didactics 2 Cr Luentokurssi 4.9.2018 - 23.9.2018
AO, Aikope & EP: Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Luentokurssi 28.8.2018 - 25.11.2018
STEP: Teacher as a Researcher - Didactics 2 Cr Luentokurssi 4.9.2017 - 22.9.2017
AO, Aikope & EP: Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op 2 Cr Luentokurssi 28.8.2017 - 24.11.2017

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen aineenopettajan* pedagogiset opinnot suorittaville sekä erityispedagogiikan opintosuunnan opettajasuuntautumisessa oleville opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden maisteriohjelma.

Opintojakson suorittaminen edellyttää voimassa olevaa opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin.

Opintojakso on osa Opettaja työnsä tutkijana -opintojaksoa. Aineenopettajien pedagogisissa opinnoissa ja erityispedagogiikan opintosuunnassa Opettaja työnsä tutkijana -opintojakson laajuus on 10 opintopistettä, joka koostuu 8 opintopisteen Opettaja työnsä tutkijana -opintojaksosta ja 2 opintopisteen Didaktiikan opintojaksosta.

* Huom! Aineenopettajilla ei tarkoiteta tässä kotitalousopettajan ja käsityönopettajan opintosuuntien opiskelijoita, jotka suorittavat PED006 Opettaja työnsä tutkijana -opintojakson 10 op laajuisena eli ilman Didaktiikka 2 op -opintojaksoa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teoriapohjana,
 • ymmärtää opetus–opiskelu–oppimisprosessin -> ymmärtää opetuksen suunnittelun toteutuksen ja arvioinnin keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä suhteita ja osaa soveltaa niitä omaan koulutusalaansa,
 • ymmärtää opetuksen kasvatuksellisen merkitsevyyden ja eettisen luonteen.

Ajoitus

Opintojakso järjestetään heti opintojen alussa intensiiviperiodilla.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi heti opettajan pedagogisten opintojen alkaessa, sillä se muodostaa pohjan myöhemmille opettajaopinnoille.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään

 • opetuksen peruskäsitteitä, opetuksen teorian ja käytännön suhteita sekä johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelun harjoittamiseen,
 • opetuksen ja opiskelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia opetusta ja opiskelua teoreettisista ja opetussuunnitelmasta käsin tarkasteltuna,
 • teoreettisia näkökulmia erilaisten oppijoiden opettamiseen, oppiaineksen eheyttämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön,
 • opiskelijan omia lähtökohtia ja käsityksiä oppimisesta niitä reflektoiden,
 • opetus–opiskelu–oppimisprosessin tavoitteisuutta ja vuorovaikutusta analysoiden kenttätyöskentelyssä saatuja havaintoja.

Suoritustavat

Luentokurssi ja tentti.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Luento-opetus.

Oppimateriaali

Opettajan osoituksen mukaan:

 • Pruuki, L. (2008). Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Helsinki: Edita.
 • Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. Jyväskylä: PS-kustannus.

TAI

 • Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K., & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

TAI

 • Tirri, K, Kuusisto, E (2019). Opettajan ammattietiikkaa oppimassa. Helsinki: Gaudeamus

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvosana muodostuu viisiportaisella asteikolla tenttiarvosanan perusteella.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

This course is part of the Teacher as a Researcher course.

The scope of the course entity of Teacher as a Researcher is 10 credits and in the Pedagogical Studies for Subject Teachers it consists of 8 credits of Teacher as a Researcher and 2 credits of Didactics.

The 2-credit Didactics component of the course is organized in the autumn semester in Period 1. The 8-credit Teacher as a Researcher component is organised in the spring semester, in Periods 3 and 4.

Toteutus

This is a lecture course with an exam. The exam is assessed on the scale of 0-5. Passing the course requires a passing grade in the exam.