Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.8.2019 klo 09:00 - 22.8.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 26.8.2019
15:00 - 17:00
Ti 27.8.2019
08:00 - 10:00
To 29.8.2019
08:00 - 10:00
Pe 20.9.2019
08:00 - 10:00

Materiaalit

Luentodiat

Video

Kuvaus

Opintojakso kuuluu opettajan pedagogisten opintojen aineopintoihin. Opintojakso on tarkoitettu perus- ja lukio-opetuksen ja aikuisopetukseen suuntautuvien opettajan pedagogisia opintoja tekeville sekä erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teoriapohjana.
 • ymmärtää opetus–opiskelu–oppimisprosessin -> ymmärtää opetuksen suunnittelun toteutuksen ja arvioinnin keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä suhteita ja osaa soveltaa niitä omaan koulutusalaansa.
 • ymmärtää opetuksen kasvatuksellisen merkitsevyyden ja eettisen luonteen

The course is completed during the one year of STEP studies. The course is organized in the autumn semester in Period 1.

Opintojaksossa käsitellään

 • opetuksen peruskäsitteitä, opetuksen teorian ja käytännön suhteita sekä johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelun harjoittamiseen.
 • opetuksen ja opiskelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia opetusta ja opiskelua teoreettisista ja opetussuunnitelmasta käsin tarkasteltuna
 • teoreettisia näkökulmia erilaisten oppijoiden opettamiseen, oppiaineksen eheyttämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön.
 • opiskelijan omia lähtökohtia ja käsityksiä oppimisesta niitä reflektoiden.
 • opetus–opiskelu–oppimisprosessin tavoitteisuutta ja vuorovaikutusta analysoiden kenttätyöskentelyssä saatuja havaintoja.

Pakollinen kirjallisuus:

Opettajan osoituksen mukaan:

 • Pruuki, L. (2008). Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Helsinki: Edita.
 • Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. Jyväskylä: PS-kustannus.

TAI

 • Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K., & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

Arvosana muodostuu viisiportaisella asteikolla tenttiarvosanan perusteella.

This course is part of the Teacher as a Researcher course.

The scope of the course entity of Teacher as a Researcher is 10 credits and in the Pedagogical Studies for Subject Teachers it consists of 8 credits of Teacher as a Researcher and 2 credits of Didactics.

The 2-credit Didactics component of the course is organized in the autumn semester in Period 1. The 8-credit Teacher as a Researcher component is organized in the spring semester, in Periods 3 and 4.

Luentokurssi ja tentti