Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
11.12.2019 klo 09:00 - 8.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 4.2.2020
14:15 - 15:45
To 27.2.2020
15:00 - 16:00
Ma 16.3.2020
08:15 - 15:45
Ti 17.3.2020
08:15 - 15:45
Ke 18.3.2020
08:15 - 15:45
To 19.3.2020
08:15 - 15:45
Pe 20.3.2020
08:15 - 15:45
Ma 23.3.2020
08:15 - 15:45
Ti 24.3.2020
08:15 - 15:45
Ke 25.3.2020
08:15 - 15:45
To 26.3.2020
08:15 - 15:45
Pe 27.3.2020
08:15 - 15:45
Ma 30.3.2020
08:15 - 15:45
Ti 31.3.2020
08:15 - 15:45
Ke 1.4.2020
08:15 - 15:45
To 2.4.2020
08:15 - 15:45
Pe 3.4.2020
08:15 - 15:45
Ma 6.4.2020
08:15 - 15:45
Ti 7.4.2020
08:15 - 15:45
Ke 8.4.2020
08:15 - 15:45
To 16.4.2020
08:15 - 15:45
Pe 17.4.2020
08:15 - 15:45
Ma 20.4.2020
08:15 - 15:45
Ti 21.4.2020
08:15 - 15:45
Ke 22.4.2020
08:15 - 15:45
To 23.4.2020
08:15 - 15:45
Pe 24.4.2020
08:15 - 15:45
Ma 27.4.2020
08:15 - 15:45
Ti 28.4.2020
08:15 - 15:45
Ke 29.4.2020
08:15 - 15:45
To 30.4.2020
08:15 - 15:45
Ma 4.5.2020
08:15 - 15:45
Ti 5.5.2020
08:15 - 15:45
Ke 6.5.2020
08:15 - 15:45
To 7.5.2020
08:15 - 15:45
Pe 8.5.2020
08:15 - 15:45
Ma 11.5.2020
08:15 - 15:45
Ti 12.5.2020
08:15 - 15:45
Ke 13.5.2020
08:15 - 15:45

Muu opetus

Kuvaus

Innan den fördjupade praktiken ska studenten ha genomfört helheten grundläggande praktik och helheten ämnesdidaktik (höstterminen).

Studieavsnittet utgörs av två delar: handledd fördjupad praktik och reflektion

1) Kunskapsmål för handledd undervisningspraktik

Studenten kan

 • planera, genomföra och utvärdera sin undervisning självständigt med beaktande av behoven och målen hos olika elever och elevgrupper samt undervisningsplanens och läroämnenas karaktär
 • utnyttja informations- och kommunikationsteknik som stöd för lärandet och en del av mångsidiga inlärningsmiljöer
 • beakta mångvetenskapliga inlärningshelheter vid planering och genomförande av undervisningen
 • analysera och utvärdera resultaten av sin undervisning samt utgående från detta skapa sin egen läraridentitet och pedagogiska lösningar
 • se läraren som en del av en multiprofessionell arbetsgemenskap och samarbetspartner för olika intressentgrupper
 • beakta forskningsrön och upprätthållande och utveckling av sin yrkeskunskap i sin undervisning
 • agera professionellt, etiskt och i enlighet med lagstiftningen inom undervisningsbranschen
 • i en mångkulturell och pluralistisk miljö
 • se utveckling av skolan och undervisningen som en del av sin identitet som ämneslärare

2) Kunskapsmål för reflektionen

Studenten förstår

 • betydelsen av reflektion i arbetet som lärare samt vid integrering av teori och praktik

Vid anmälan till fördjupad praktik ska studenten uppfylla gränsen för ämneskompetens för fördjupad praktik som fastställts av den egna huvudämnesfakulteten. Bristfälliga studier utgör ett hinder för praktik.

Studieavsnittet utgörs av två delar.

1. Handledd undervisningspraktik 9 sp

2. Reflektion 1 sp

Rekommenderad litteratur

 1. Handledd undervisningspraktik

Referenslitteratur

2. Reflektion

Tillämpliga artiklar eller annan litteratur enligt överenskommelse, högst 50 sidor

Den handledda undervisningspraktiken bedöms enligt skalan godkänd–bör kompletteras–underkänd.

Bedömningen är inriktad på kunskapsmålen. Vid bedömningen fäster man även uppmärksamhet vid studentens engagemang och aktivitet. Om vitsordet är ”bör kompletteras” eller ”underkänd” tillämpas anvisningen som utarbetats av universitets övningsskolor och lärarutbildningsinstitutionen.

Reflektionen bedöms enligt skalan godkänd–underkänd. Reflektionen bedöms utgående från utförandet av de tilldelade uppgifterna och studentens förmåga att överväga och granska sitt eget agerande och sin utveckling som lärare.

Helheten fördjupad praktik bedöms enligt skalan godkänd–underkänd.

OBS! Anmälningen till studieavsnittet sker under tiden 11.12.2019-8.1.2020!

Viktiga datum (alla tillfällen är obligatoriska)

ti 4.2 kl. 14-16 Infotillfälle för studenter

(to 27.2 kl. 14.00-15.00 Infotillfälle för handledare, studenter deltar inte)
to 27.2 kl. 15.00-16.00 Infotillfälle för både handledare och studenter

2 x temaföreläsningar, tidpunkter meddelas senare

16.3-13.5 (v. 12-19) Praktik i partnerskolorna. Studenterna förväntas vara på plats kl. 8-16. OBS! Påsklov 9-15.4.

to 14.5 kl. 12-16 Reflektionstillfälle

Under praktiken krävs 100 % närvaro. Eventuell kort och oväntad frånvaro t. ex. på grund av sjukdom, kan kompenseras enligt överenskommelse.

Partnerskolor

Praktiken genomförs vid Helsingfors universitets partnerskolor i huvudstadsregionen. Studenterna kan inte själv bestämma vilken skola praktiken utförs i, utan tilldelas en praktikplats av universitetet. Resorna till och från partnerskolorna bekostas av studenterna. Vi försöker beakta de önskemål som görs i samband med anmälan till praktikplatsen men kan inte garantera att önskemålen uppfylls. Studenter kan inte heller göra båda sina praktiker i samma skola. Information om praktikplats och handledare meddelas senast två veckor före praktikperioden.

Partnerskolorna för ämneslärarpraktik är:

 • Helsinge skola (Vanda)
 • Helsinge gymnasium (Vanda)
 • Winellska skolan (Kyrkslätt)
 • Kyrkslätt gymnasium (Kyrkslätt)
 • Hagelstamska skolan (Grankulla)
 • Gymnasiet Grankulla samskola (Grankulla)
 • Mattlidens skola (Esbo)
 • Mattlidens gymnasium (Esbo)
 • Botby grundskola (Helsingfors)
 • Tölö gymnasium (Helsingfors)

Det går inte att utföra sin praktik med ett anställningsförhållande (t.ex. vikariat) till skolan. Under praktiken behöver det finnas en anställd ansvarig lärare som bär det juridiska ansvaret över undervisningen och som handleder studenten. Vi unviker också att studenter utför praktik i skolor som man själv gått eller arbetat i och i skolor där egna barn går.

Inför praktiken

 • Studenten behöver uppvisa ett straffregisterutdrag innan praktiken inleds. Straffregisterutdrag för lärarstudenter kan avgiftsfritt beställas från Rättsregistercentralen och visas upp i samband med informationstillfället 4.2.2020
 • OBS! Ifall du avlagt grundläggande praktik under hösten 2019 behöver du inte visa upp strafferegisterutdraget igen.
 • I anmälan ska du meddela i vilket ämne du ska praktisera (ditt huvudämne) och om du har ett biämne du vill praktisera i.
 • Examensstuderande (ej studenter med fristående studierätt) måste ha tillräckligt med huvudämnesstudier avklarat för att kunna delta i praktikerna. Om ditt huvudämne är biologi, geografi, matematik, fysik eller kemi gör du din praktik i två undervisningsämnen och måste därför ha tillräckligt med studiepoäng också i biämnet. Om du studerar till modersmålslärare måste du ha tillräckligt med studiepoäng i både nordiska språk och litteratur. Kontakta din hemfakultet för mera information om de studier som du ska ha avlagt.

Om straffregisterutdraget

Studerande som arbetar med minderåriga ska visa upp ett straffregisterutdrag innan praktiken påbörjas (i enlighet med Universitetslag 558/2009, 43 §). För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, uppsåtligt brott mot liv, grov misshandel, grovt rån och narkotikabrott).

Du bör vända dig till Rättsregistercentralen för att skaffa dig ett utdrag om brottslig bakgrund. Utdraget kan ta ett par veckor att få, så skaffa därför utdraget i god tid före praktikstarten. Du bör uppvisa utdraget åt utbildningsplaneraren på informationstillfället 4.2.2020.

OBS! Ifall du avlagt grundläggande praktik under hösten 2019 behöver du inte visa upp strafferegisterutdraget igen.

Straffregisterutdragen är kostnadsfria för studerande. Ange därför på ansökningsblanketten att utdraget behövs för praktik inom ämneslärarutbildningen (Helsingfors universitet) så att du inte faktureras för utdraget. Utdraget är giltigt i sex månader.

Den handledda praktiken utgörs av planering, genomförande och utvärdering av övningslektioner, grupphandledning samt ett seminarium med temat skolan som gemenskap. Praktiken genomförs i universitetets partnerskolor.

Vid reflektionen fördjupar sig studenten i utvecklingen av sin lärarroll och reflekterar självständigt och i grupp över sin egen undervisning i ämnesgrupper på ett överenskommet sätt.

Universitetslektor Kirsi Wallinheimo

Studieavsnittet är obligatoriskt för studerande som genomför pedagogiska studier för lärare.