Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
22.12.2017 klo 08:00 - 1.6.2018 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 8.6.2018
08:15 - 12:15

Kuvaus

Proviisoriopiskelijat, jatko-opiskelijat. Opintojakso erityisesti biofarmasian pääaineopiskelijoille. Soveltuu aiheesta kiinnostuneille syventäviä opintojaan suorittaville.

Opiskelija tunnistaa farmakokinetiikan tilamallit, osaa kuvata tärkeimmät famakokineettiset parametrit ja ymmärtää niiden yhteyden fysiologisiin tekijöihin. Opiskelija osaa kuvata ja laskea imeytymiseen, metaboliaan, jakautumiseen ja erittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tietämystä tarvitaan sekä uusien lääkeaineiden ja lääkevalmisteiden kehitystyössä, että lääkkeiden käyttöön liittyvässä neuvonnassa.

Proviisorin koulutusohjelma, farmasian opintojen 4. ja 5. lukuvuosi.

Opintojakso syventää tietämystä farmakokinetiikan käsitteistä sekä farmakokinetiikan, farmakodynamiikan ja fysiologisten tekijöiden välisistä yhteyksistä. Oppijaksolla perehdytään erityisesti tunnuslukujen merkitykseen ja farmakokineettisiin laskuihin. Kineettisten ja dynaamisten tekijöiden kliinistä merkitystä arvioidaan. Opiskelija osaa ratkaista annetun datan pohjalta farmakokineettisiä tunnuslukuja laskien ja tietokoneavusteisesti ja ymmärtää niiden merkityksen. Kurssilla harjoitellaan simulaatiomallien rakentamista ja käyttöä sekä tietokoneavusteista farmakokineettisten parametrien ratkaisemista.

Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: Concepts and Applications, M. Rowland ja T.N. Tozer, 2010 (soveltuvin osin) ja luentomateriaali. Oppikirja on välttämätön kurssilla.

Asteikolla 0-5. Kuulustelussa arvioidaan teoria ja laskut erikseen, joista molemmat osiot on suoritettava hyväksytysti, jotta voi saada loppuarvosanan.

Luennot (14 h), työpajat (10 h), tietokoneharjoitukset (4 h), itsenäisesti suoritettavat laskuharjoitukset (36 h) ja tentti (4 h). Luennot ja työpajat ovat englanniksi, jos kurssilla on ulkomaisia opiskelijoita. Loppukuulustelu sisältää teoriakysymyksiä ja farmakokineettisiä laskuja.