Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.8.2019 klo 12:00 - 16.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 16.9.2019
12:00 - 14:00
Ma 23.9.2019
08:00 - 10:00
Ti 24.9.2019
12:00 - 14:00
Ma 21.10.2019
09:00 - 13:00
Ma 18.11.2019
12:00 - 14:00
Ke 20.11.2019
10:00 - 12:00
Ma 2.12.2019
09:00 - 10:00

Kuvaus

Proviisorin koulutusohjelman opintojakso. Erityisesti biofarmasian opintosuunnan opiskelijoille.

Farmakokinetiikan jatkokurssi ja Fysikaalinen farmasia (tai Biofysikaalinen farmasia)

Harjoitustöiden tavoitteena on oppia ymmärtämään biofarmasiassa käytössä olevia yleisimpiä tutkimusmenetelmiä ja soveltaa näitä käytännön tutkimustyöhön. Harjoitustyöt valmistavat tutkimustulosten ja virhelähteiden analyyttiseen tarkasteluun ja raportointiin.

Proviisorin koulutusohjelma, farmasian opintojen 4. ja 5. lukuvuosi.

Harjoitustyöt sisältävät seuraavat neljä jaksoa:

  1. In silico mallitustyö: Rakennetaan farmakokineettisiä malleja Stella-ohjelmalla. Farmakokineettiseen malliin yhdistetään molekyylirakenteen perusteella ratkaistuja parametrejä, in vitro permeaatio- ja liukoisuus arvoja ja lääkkeen systeemikinetiikkaa kuvaavia parametrejä. Malleja hyödynnetään farmakokineettisiin simulaatioihin.
    In vitro solutyö:
    Kasvatetaan yksi solukerros filtterin päälle, ja tutkitaan lääkeaineiden läpäisevyys kahteen suuntaan solukerroksen läpi. Määritetään tutkittavat lääkeaineet HPLC-analytiikan avulla. Lasketaan lääkeaineelle permeaatio nopeusvakio.
  2. Dissoluutiokoe: Dissoluutiokokeita tehdään farmaseuttisessa tutkimuksessa nykyään rutiininomaisesti. Näillä kokeilla on usein pyrkimys luoda farmakokineettisiä in vitro-in vivo korrelaatioita (IVIVC). Tässä harjoitustyössä opiskelijat suunnittelevat oman dissoluutiokokeen ja toteuttavat sen suunnitelmansa pohjalta.
  3. In vivo humaanikinetiikkatyö: Tutkitaan kahden rinnakkaisen valmisteen biologista hyväksikäytettävyyttä. Määritetään sylkinäytteistä lääkeaineen pitoisuus, ja lasketaan farmakokineettiset parametrit. Testataan lääkevalmisteiden biologinen samanarvoisuus.

Harjoitustyöohjeet ja niihin liittyvä oheismateriaali

Arvioidaan asteikolla 0-5

Ks. PROV-302 Biofarmasian jatkokurssi, luennot

Ei korvattavissa.

Kustakin harjoitustyöstä kirjoitetaan lyhyt raportti, jossa käytetyt menetelmät ja saadut tulokset on esitetty selkeästi. Tämän jälkeen harjoitustyö kokonaisuudesta kirjoitetaan joko raportin tai julkaisun muodossa yhteenveto, joka arvostellaan.