Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
4.12.2019 klo 10:00 - 13.4.2020 klo 23:59

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian perusopintoihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee kehityspsykologian peruskäsitteet sekä kehitystä selittävät teoriat
 • hallitsee kehityksen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita
 • hallitsee kunkin ikävaiheen tärkeimmät kehitykselliset tehtävät ja haasteet.
 • tunnistaa kehitykseen vaikuttavia sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä, sekä ymmärtää niiden välisen monimuotoisen vuorovaikutuksen
 • osaa käyttää kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden olennaisia peruskäsitteitä kehityspsykologisessa ajattelussaan
 • osaa tarkastella kehityspsykologisia teorioita ja ilmiöitä kriittisesti yksilön psykologisen kehityksen selittäjinä ja ennustajina

Tentti järjestetään Moodle-kotitenttinä 14.4.2020 klo 9-12 välillä.

 • Kehitystä selittävien teorioiden vertailu ja soveltaminen yksilön kehitykseen
 • Kehityspsykologisten peruskäsitteiden soveltaminen yli elämänkaaren
 • Kehityksen biologiset perusteet
 • Kognitiivinen ja sosioemotionaalinen kehitys eri ikävaiheissa
 • Kehityksen jatkuvuus, yksilölliset erot, normatiivinen kehitys ja transitiovaiheet, sekä ympäristön merkitys kehitystä muokkaavana tekijänä

Koska koronatilanteesta johtuen yliopisto on suljettu ainakin 13.4 asti (ja ehkä vielä senkin jälkeen) ja täten myös kaikki examinarium tilat, kehityspsykologian johdatuskurssin tentti tehdään aiemmasta ilmoituksesta poiketen etänä sähköisenä moodletenttinä.

Moodletentti tehdään 14.4. siten, että lähetän linkin tenttialueelle edellisenä päivänä (9.4). Lähetän viimeistään 6.4., myös harjoitustentin jota voitte testata varmistaaksenne teknisen toimivuuden.

Koe on vastattavissa 9-13 välillä, siten että itse tenttiaika on 2 tuntia. Eli tentti sulkeutuu (jos itse ei sitä ole sulkenut) 2 tunnin päästä sen aloittamisesta. Jos haluaa käyttöönsä koko tenttiajan tentti pitää aloittaa viimeistään klo 11:00.
Tentissä kysymykset tulevat olemaan esseetyyppisiä ja soveltavia. Kirjat saavat olla auki ja käytössä, mutta tehtävien on tarkoitus olla niin soveltavia että kirjan sisältö on oltava hallussa jo ennen tenttiä. Eli kirjasta saa tarkastaa tietoja, mutta sieltä ei löydy suoraan vastausta (ts. kokeessa ei ole monivalintoja eikä lyhyitä selitystehtäviä).

Lifespan Development: Lives in Context 2nd Edition, by Tara L. Kuther. SAGE Publisher.

Kontaktiopetuksessa opiskelija

 • kuuntelee asiantuntijaluentoja ja osallistuu aktivointitehtäviin

Lisäksi pääaineopiskelija

 • havainnoi ja analysoi alle kouluikäisen lapsen toimintaa opiskelijatoverin kanssa
 • soveltaa yhden kehityspsykologian osa-alueen tietoa havainnointitehtävässä
 • pitää pienryhmässä esitelmän havainnointitehtävän pohjalta
 • osallistuu aktiivisesti havainnointitehtäviin liittyviin kontaktiopetuksiin

Muiden koulutusohjelmien opiskelija

 • Kirjoittaa soveltavan esseen sovitusta kehityspsykologian osa-alueesta

Kirjallisuuskuulustelussa opiskelija

 • perehtyy itsenäisesti opintojakson teemoihin
 • oppii jäsentämään kehityspsykologian peruskäsitteitä ja teorioita suhteessa toisiinsa
 • Kirjoittaa soveltavan esseen sovitusta kehityspsykologian osa-alueesta

Kontaktiopetuksessa opettaja

 • Antaa luento- ja pienryhmäopetusta (havainnointitehtäviin liittyvät seminaaritapaamiset /pääaineopiskelijat)
 • ohjaa ja neuvoo opiskelijoita luennoilla ja niihin liittyvissä aktivointitehtävissä
 • osallistuu havainnointi-/soveltavissa tehtävissä nousevien ongelmien pohtimiseen ja ratkaisujen etsimiseen

a) Kontaktiopetuksen loppukuulustelu arvioidaan asteikolla 0-5. Havainnointitehtävä / itsenäinen soveltava kirjallinen tehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

b) Kirjallisuuskuulustelu arvioidaan asteikolla 0-5 ja siihen kuuluva itsenäinen soveltava kirjallinen tehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

a) Kontaktiopetus ja loppukuulustelu. Lisäksi psykologian kandiohjelman opiskelijoille alle kouluikäisten lasten havainnointitehtävä, jonka läpi käynti tapahtuu kontaktiopetuksessa. Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille itsenäisesti toteutettava kehityspsykologista tietoa soveltava kirjallinen tehtävä.

b) Kirjallisuuskuulustelu ja itsenäisesti toteutettava soveltava kirjallinen tehtävä. Kirjallisuuskuulustelu vaihtoehtona ainoastaan muille kuin psykologian kandiohjelman opiskelijoille.