Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi on pakollinen sekä POLVI-koulutusohjelman opiskelijoille että politiikan ja organisaatioiden tutkimusta opiskeleville muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden ei tarvitse hakea kurssin suoritusoikeutta, vaan he voivat ilmoittautua suoraan kurssille Weboodin kautta. Mikäli kurssille ilmoittautuu liikaa opiskelijoita, etusija on POLVI-koulutusohjelman opiskelijoilla. Aiempina vuosina kaikki ilmoittautuneet ovat voineet osallistua kurssille.

Ilmoittaudu
15.8.2019 klo 09:00 - 11.12.2019 klo 23:59

Vuorovaikutus

Opettajat ja opiskelijat voivat olla yhteydessä toisiinsa Moodlen kautta ja luennoilla. Mikäli muita tapoja käytetään, siitä informoidaan Moodlessa. KAIKKI KURSSIN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET osoitetaan opetusavustajalle, jonka yhteystiedot ilmoitetaan ennen kurssin alkua tällä samalla sivulla. Pääsy kurssin Moodle-alueeseen muodostuu automaattisesti, kun opettaja julkistaa alueen opiskelijoille (julkistus 31.8.2019). Moodle-alue löytyy jokaisen kurssille ilmoittautuneen opiskelijan Opintoni-sivulta tämän kurssin kohdalta.

Jotta osallistujat saavat kaiken tarvittavan tiedon ajoissa, jokaisen tulisi ilmoittautua kurssin alkuun (3.9.) mennessä tai heti sen jälkeen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 3.9.2019
10:15 - 11:45
To 5.9.2019
14:15 - 15:45
Ti 10.9.2019
10:15 - 11:45
To 12.9.2019
14:15 - 15:45
Ti 17.9.2019
10:15 - 11:45
To 19.9.2019
14:15 - 15:45
Ti 24.9.2019
10:15 - 11:45
To 26.9.2019
14:15 - 15:45
Ti 1.10.2019
10:15 - 11:45
To 3.10.2019
14:15 - 15:45
Ti 8.10.2019
10:15 - 11:45
To 10.10.2019
14:15 - 15:45

Muu opetus

16.10.2019 Ke 10.00-14.00
Turo Virtanen, Hanna Wass
Opetuskieli: suomi
11.12.2019 Ke 10.00-14.00
Turo Virtanen, Hanna Wass
Opetuskieli: suomi

Materiaalit

Opettajien (Wass, Virtanen) luentomateriaalit toimitetaan Moodleen mahdollisuuksien mukaan jo ennen luennon alkua. Mikäli muuta materiaalia jaetaan, sekin löytyy Moodlesta.

Tentittävä kurssikirja: Andrew Heywood: Politics, 4. painos (2013).

Tehtävät

Osatehtävät

Osallistuminen luennoille, luentojen tenttiminen luentokuulustelussa ja Heywoodin tenttiminen Examinariumissa sekä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS - vain POLVI-ohjelman opiskelijoille). Ks. tarkemmin: Kurssin suorittaminen.

Kurssin suorittaminen

Kurssi muodostuu luentokurssista, jolla on kaksi opettajaa (Wass, Virtanen) ja Heywoodin teoksen tenttimisestä Examinariumissa (Virtanen tentin vastaanottajana).

Kurssin suorittamiseen kuuluu osallistuminen luennoille. Opiskelijoiden läsnäoloa ei kuitenkaan kontrolloida eikä mahdollisista poissaoloista tarvitse raportoida kurssin koordinaattorille.

Luentokuulustelu on ke 16.10. klo 10.15-13.45, Porthania, PI. Kuulustelun hyväksytyn tuloksen painoarvo on 2 op opintojakson kokonaisarvostelussa. Kuulusteluun ei tarvitse ilmoittautua. Ainoa uusintakuulustelu on ke 11.12. klo 10.15-13.45, Porthania, PI (ilmoittautuminen WebOodissa pakollinen, päättyy 10 pv ennen tenttiä). Seuraavan kerran opintojakson opetus järjestetään syksyllä 2020. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös Avoimessa yliopistossa (ilman HOPS-osiota) keväällä 2020.

Andrew Heywoodin teos 'Politics', 4. painos (2013) tentitään monivalintakokeena Examinarium-kuulustelussa. Kuulustelun hyväksytyn tuloksen painoarvo on 3 op opintojakson kokonaisarvosanassa. Tentti avataan 10.9. Examinarium-tentin voi suorittaa yhteensä kolme kertaa aikavälillä 10.9.-13.12.2019. Uusi suorituskerta ei ole mahdollinen ennen kuin edellinen on Examinariumissa arvosteltu (arvosana Heywoodin tentistä tulee automaattisesti opiskelijan sähköpostiin).

Luentojen aikana annetaan ohjeita tentteihin valmistautumiseen ja selostetaan suoritustavat tarkemmin.

Vain opintojakson kokonaisarvosana rekisteröidään Oodiin. Osasuorituksia ei rekisteröidä. Mikäli luento-osuus tai Heywoodin kuulustelu on hylätty, koko opintojakso on hylätty. POLVI-ohjelman opiskelijoilta vaaditaan opintojakson suorittamiseksi em. osatehtävien lisäksi HOPS-suoritus (opintojen suunnittelu opettajatuutorin kanssa; opettajatuutorin nimi ilmoitetaan viimeistään POLVI-ohjelman uusien opiskelijoiden tiedotustilaisuuden yhteydessä).

Opintojakson hallinnointi: Kurssin opetusavustajana toimii valt.yo. Sonja Savolainen (sonja.savolainen@helsinki.fi). Hän on yhteyshenkilö KAIKISSA kurssin suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hän siirtää kysymykset kurssin opettajille, mikäli ne eivät kuulu hänen vastattaviinsa.

Tulokset

Tulosten ilmoittaminen

Tulokset ilmoitetaan opiskelijanumeroittain anonyymisti kurssin Moodle-alueella tulosten valmistuttua. Suoritukset rekisteröidään opiskelijakohtaisesti Oodiin vasta tämän jälkeen. Oodi-rekisteröinti voi kestää päiviä tai viikkoja ruuhkatilanteesta riippuen, mutta tulokset näkyvät heti Moodlessa.

Tuloksia ei voi tiedustella sähköpostitse, mutta Oodi-rekisteröintiä koskevissa epäselvyyksissä on syytä olla yhteydessä Kruunuhaan opiskelijapalveluihin, kruunuhaka-student@helsinki.fi (esim. virhe rekisteröinnissä).

Palaute

Kirjallinen opiskelijapalaute kerätään kurssin loppupuolella ja saatua palautetta käsitellään myös suullisesti kurssin viimeisellä luennolla. Oppimistehtävä antaa myös palautetietoa opettajille.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valtio-opillisten lähestymistapojen perusteet. Hän osaa määritellä politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää sen tutkimuskohteiden olennaiset piirteet perustasolla. Hän osaa nimetä joukon politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja empiirisiä tutkimussuuntauksia sekä on harjoitellut tapoja analysoida tutkimuskohteita eri traditioiden näkökulmista. Opiskelija osaa yhdistää opitun ajankohtaisiin päivänpolitiikan ilmiöihin ja niistä käytävään kansalaiskeskusteluun. Hänellä on valmiudet jatkaa politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen sekä maailmanpolitiikan opintoja.

Jakson yhteydessä laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Hopsin avulla opiskelija harjaantuu suunnittelemaan ja aikatauluttamaan opintojaan omien lähtökohtiensa ja tavoitteidensa pohjalta sekä kehittämään omia opiskelutaitojaan.

1. opintovuosi, 1. periodi

Opintojakso antaa perustan yleisen valtio-opin keskeisiin käsitteisiin ja oppihistoriaan sekä erityisesti politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen pohtimiin ilmiöiden, tutkimuskohteisiin ja lähestymistapoihin. Se rakentaa kokonaiskuvaa valtio-opin tutkimuksen kentästä ja sen tutkimista yhteiskunnallisista, eritoten politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen alaan kuuluvista ilmiöistä, niiden välisistä suhteista sekä näiden yhteyksistä muihin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen elämän ilmiöihin. POLVI-koulutusohjelman opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman kurssin yhteydessä erikseen ilmoitettavalla tavalla.

Pakollinen kirjallisuus: Heywood, Andrew: Politics. Fourth edition

Opettajan mahdollisesti lähiopetuskurssilla määräämä lisäkirjallisuus

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen)

Kurssisuoritukseen kuuluvat:

1. Luennot ajalla 3.9.-10.10.2019
2. Examiunarium-tentti (Heywoodin teos)
3. Luentotentti 16.10.2019 (ei erillistä ilmoittautumista)
4. Uusintakuulustelu 11.12.2019 (weboodi-ilmoittautuminen vaaditaan!)

Vuosittain järjestettävä lähiopetuskurssi on pakollinen sekä POLVI-koulutusohjelman opiskelijoille että politiikan ja organisaatioiden tutkimusta opiskeleville muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Kurssiin saattaa sisältyä opettajan määräämää lisäkirjallisuutta. Pakollinen kirjallisuus suoritetaan kurssin yhteydessä järjestettävässä kuulustelussa. Jakson voi suorittaa myös Avoimessa yliopistossa lähi- ja/tai verkko-opetuksena.